Hoïp Baùo Giôùi Thieäu
"Trieån Laõm Truyeàn Giaùo Naêm 2000"
(Expo Missio 2000)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hoïp Baùo Giôùi Thieäu "Trieån Laõm Truyeàn Giaùo Naêm 2000" (Expo Missio 2000).

 Tin Roma (VIS June 8 2000): Saùng thöù Naêm, muøng 8 thaùng 6/2000, taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, ñaõ coù cuoäc hoïp baùo ñeå chính thöùc giôùi thieäu cuoäc Trieån Laõm Naêm Thaùnh ñaëc bieät, ñöôïc goïi laø "Trieån laõm Truyeàn Giaùo Naêm 2000" (Expo Missio 2000).

 Cuoäc Trieån Laõm seõ ñöôïc khai maïc vaøo ngaøy thöù Baûy muøng 10 thaùng 6/2000, vaø keùo daøi cho ñeán ngaøy beá maïc Naêm Thaùnh, töùc muøng 6 thaùng Gieâng naêm 2001. Vaø ñòa ñieåm cuûa cuoäc Trieån Laõm ñaëc bieät naày laø maët baèng roäng 40 ngaøn thöôùc vuoâng, cuûa Tu Vieän Trapist, TRE FONTANE (Treâ Fontaneâ), nôi Thaùnh Phaoloâ Toâng ñoà chòu töû ñaïo.

 Trong baøi giôùi thieäu cuoäc Trieån Laõm, ÑHY Roger Etchegaray ñaõ giaûi thích ba khía caïnh cuûa cuoäc trieån laõm laø: trình baøy caûnh vaät, gôïi yù linh ñoäng vaø laøm noåi baäc tính caùch thôøi söï cuûa söù meänh truyeàn giaùo.

 ÑHY Joseph TOMKO, toång tröôûng boä Truyeàn Giaùo, vò hoàng y thöù hai tham döï cuoäc hoïp baùo, giaûi thích theâm veà ba yeáu toá vöøa noùi cuûa cuoäc Trieån Laõm. Ngaøi noùi: yeáu toá thöù nhaát (trình baøy) giuùp cho khaùch ñeán thaêm ñöôïc gaëp gôõ vôùi caùc daân toäc khaùc nhau vaø vôùi nhöõng con ñöôøng toân giaùo khaùc nhau cuûa nhaân loaïi. Yeáu toá thöù hai laø Trung Taâm cuûa cuoäc Trieån laõm, nhaèm neâu chæ cho khaùch haønh höông nhaän thöùc raèng Chuùa Kitoâ laø khôûi nguyeân vaø laø cuøng ñích, laø nôi gaëp gôõ cuûa nhöõng chôø ñôïi cuûa nhaân loaïi, vaø cuõng laø khôûi ñaàu cuûa moät neáp soáng môùi maø tín höõu vaø Giaùo Hoäi muoán ñöa vaøo trong cuoäc soáng mình vaø trình baøy cho theá giôùi. Yeáu toá thöù ba cuûa cuoäc trieån laõm laø laøm noåi baäc con ñöôøng lòch söû cuûa Giaùo Hoäi cuõng nhö söï daán thaân cuûa Giaùo Hoäi trong hoaøn caûnh hieän taïi.

 Khía caïnh thöù nhaát (trình baøy) noùi vôùi ñoâi maét cuûa khaùch haønh höông ñeán thaêm cuoäc Trieån Laõm. Khía caïnh thöù hai (gôïi yù linh ñoäng) noùi vôùi con tim, laø ñoái thoaïi vôùi khaùch ñeán thaêm Trieån Laõm. Ñaây laø phaàn thieát yeáu, laø nhö "linh hoàn" cuûa cuoäc trieån laõm. Moãi ngaøy coù khoûang 50 nhaø truyeàn giaùo, trong ñuû moïi haïng tuoåi, tuùc tröïc taïi nôi Trieån laõm, ñeå höôùng daån khaùch haønh höông, ñoàng haønh vaø chia seõ kinh nghieäm soáng vôùi hoï. Ñaëc ñieåm cuûa cuoäc "Trieån Laõm Truyeàn Giaùo naêm 2000", khoâng heä taïi ôû vieäc chöng baøy nhöõng ñaëc saéc khaùc nhau cuûa caùc daân toäc treân theá giôùi, cuøng vôùi nhöõng hình aûnh veà caùc nhaø truyeàn giaùo vaø coâng vieäc cuûa hoï, nhöng laø nhö moät cuoäc haønh trình, höôùng daãn khaùch haønh höông ra ñi treân con ñöôøng truyeàn giaùo. Ñaây laø nhö moät haønh trình thieâng lieâng, moät cuoäc ñoái thoaïi trao ñoåi vôùi chính nhöõng nhaø truyeàn giaùo.

 Muïc ñích cuûa cuoäc Trieån Laõm laø laøm sao ñeå khaùch vieáng thaêm ñaët ra cho mình caâu hoûi: Toâi phaûi laøm gì, vôùi tö caùch laø ngöôøi Kitoâ, ñeå rao giaûng Chuùa Kitoâ vaø soáng Ñöùc Tin vaøo Ngöôøi trong chính ñôøi soáng toâi, trong nhöõng töông quan vôùi anh chò em, vaø vôùi theá giôùi, nôi coøn coù nhieàu ngöôøi khoâng bieát ñeán Thieân Chuùa vaø Chuùa Gieâsu Kitoâ ñöôïc Thieân Chuùa sai ñeán?

 Cuoäc Trieån Laõm hoaøn toaøn mieãn phí, vaø vaøo luùc cuoái ngaøy, khaùch ñeán thaêm coù theå tham döï giôø caàu nguyeän vôùi caùc ñan só. Ngoaøi ra, trong ngaøy, coøn coù toå chöùc nhöõng buoåi hoäi thaûo, trao ñoåi vôùi caùc nhaø truyeàn giaùo, vaø nhöõng sinh hoaït ñaëc bieät khaùc nöõa, ñi ñoâi vôùi nhöõng cöû haønh Naêm Thaùnh.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page