Nieàm haân hoan
hieän treân neùt maët caùc ngöôøi haønh höông

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nieàm haân hoan hieän treân neùt maët caùc ngöôøi haønh höông.

 Tin Roma: Trong buoåi tieáp kieán chung thöù Tö 07.6.2000, coù hôn 40 ngaøn ngöôøi haønh höông tham döï, tuï hoïp töø saùng sôùm taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Moïi ngöôøi phaán khôûi khi ÑTC xuaát hieän treân chieác xe jeep traéng, ñi voøng quanh Quaûng tröôøng ñeå chaøo caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Ñoaøn haønh höông ñeán töø nôi xa hôn caû laø ñoaøn cuûa Noumeùa, thuoäc Nouvelle Caleùdonie, quaàn ñaûo trong Chaâu Ñaïi döông. Nhoùm ñoâng hôn caû laø ñoaøn haønh höông cuûa Giaùo phaän Lodi (mieàn baéc nöôùc YÙ), goàm khoaûng ba ngaøn ngöôøi. Ñaây laø cuoäc haønh höông toaøn xaù thöù hai taïi Roma cuûa Giaùo phaän, sau cuoäc haønh höông Thaùnh ñòa. Sau buoåi tieáp kieán chung, Ñöùc Cha Giacomo Capuzzi, giaùm muïc giaùo phaän, tuyeân boá vôùi nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" raèng: Nhöõng taâm tình thuùc ñaåy cuoäc haønh höông laø do vieäc yù thöùc roõ raøng hôn veà traùch nhieäm cuûa ngöôøi tìn höõu coâng giaùo trong Giaùo hoäi hoaøn vuõ vaø do vieäc caûm thaáy chuùng toâi taát caû khoâng tröø moät ai laø nhöõng ngöôøi rao giaûng Chuùa Kitoâ.

 Ñöùc Giaùm muïc noùi tieáp: Cuoäc haønh höông thöù hai naøy ñoái vôùi giaùo phaän Lodi laø cô hoäi ñeå bieåu loä loøng kính meán vaø vaâng phuïc leân ÑTC vaø ñeå caûm thaáy mình lieân luïy hôn nöõa vaøo coâng vieäc cuûa Giaùo hoäi. Ñaõ ñeán luùc caùc tín höõu coâng giaùo phaûi yù thöùc raèng: hoï laø nhöõng ngöôøi cuøng vôùi Chuùa Kitoâ maø cöùu theá giôùi naøy vaø hoï phaûi laø nhöõng ngöôøi tieân phong cuûa vieäc phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi vaø khoâng ñöôïc coi mình nhö caën baõ cuûa caùc truyeàn thoáng. Ñöùc Cha ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng ta thöïc laø nhöõng ngöôøi tieân phong treân con ñöôøng cuûa nhaân loaïi. Hoâm nay chuùng toâi ñeán ñaây ñeå nhaéc laïi yù chí luoân luoân caûm thaáy mình laø Giaùo hoäi" vaø saün saøng hieán thaân trôû neân chöùng nhaân giöõa theá giôùi ngaøy nay, baèng vieäc laõnh nhaän "söï ñoàng traùch nhieäm trong Giaùo hoäi". Giaùo hoäi khoâng phaûi chæ laø caùc giaùm muïc, linh muïc, nhöng laø taát caû caùc ngöôøi ñaõ laõnh bí tích Röûa toäi. Trong Giaùo phaän Lodi coù nhieàu tieàm naêng, caàn phaûi khai thaùc nhieàu hôn nöõa.

 Ngoaøi ba ngaøn ngöôøi haønh höông cuûa Giaùo phaän Lodi, coøn coù nhieàu ñoaøn thuoäc caùc giaùo xöù. Trong caùc ñoaøn giaùo xöù naøy, coù anh Pietro Santapia, thuoäc giaùo xöù Thaùnh Pheâroâ, thuoäc Toång giaùo phaän Salerno (mieàn nam nöôùc YÙ), tuyeân boá caùch haêng haùi nhö sau: Moãi naêm phaûi laø moät Naêm Toaøn xaù. Söï hieän dieän cuûa ÑTC vaø cuûa Giaùo hoäi trong xaõ hoäi ngaøy nay caøng ngaøy caøng caàn thieát hôn nöõa, nhaát laø trong thöïc taïi mieàn Nam nöôùc YÙ, nôi ñaây coù raát nhieàu vaán ñeà lieân heä ñeán giôùi treû: naïn thaát nghieäp, naïn ma tuùy, thieáu ngöôøi höôùng daãn... Hoâm nay ñaây chuùng toâi ñeán ñaây, ñeå laõnh pheùp laønh ÑTC; chöùng taù ñôøi soáng cuûa ngaøi khích leä chuùng toâi thöïc hieän moät söï thöùc tænh laïi nôi caùc coäng ñoàng giaùo xöù cuûa chuùng toâi.

 Hieän dieän trong buoài tieáp kieán coøn coù hai toå chöùc "khaùc thöôøng": "Panathlon International" moät toå chöùc theå thao hieän dieän trong 350 truï sôû treân caû theá giôùi töø Myõ chaâu ñeán Chaâu Ñaïi döông, ñeán Chaâu AÂu. OÂng Marcello Marrocco, chuû tòch Toå chöùc giaûi thích: Söù ñieäp cuûa chuùng toâi laø söù ñieäp cuûa tình lieân ñôùi. Chuùng toâi tìm caùch mang söù ñieäp naøy ñeán caùc nôi, qua caùc moân theå thao, qua nhöõng kinh nghieäm cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi caûm thaáy mình raát gaàn guõi vôùi söù ñieäp maø ÑTC truyeàn thoâng cho caû theá giôùi trong Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ngaøi vaø nhaát laø trong Naêm Toaøn xaù naøy. Trong khi ñem ñeán söï goùp phaàn cuûa chuùng toâi, chuùng toâi muoán trình baøy leân ÑTC moät söù ñieäp, ñöôïc ñeà ñaàu laø "Löïc Só cuûa Hoøa Bình" (Panathleta della Pace), vì ngaøi cuõng laø moät nhaø theå thao. Chuùng toâi raát vui möøng vì daõ taïo cô hoäi cho töøng traêm ngaøn "Löïc Só" (panathleti), cuûa chuùng toâi ñöôïc soáng giôø phuùt ñoaøn keát, hieäp nhaát naøy. Ñoaøn haønh höông "khaùc thöôøng" thöù hai laø Hieäp hoäi caùc nguôøi laøm beáp cuûa tænh Pavia (baéc nöôùc YÙ), do oâng Egidio Rossi höôùng daãn. OÂng giaûi thích yù nghóa cuûa cuoäc haønh höông nhö sau: Ñöùc tin vaø tình lieân ñôùi vôùi ÑTC ñaõ daãn chuùng toâi ñeán Roma naøy. Coù theå trôû neân chöùng nhaân qua caû coâng vieäc cuûa chuùng toâi, moät coâng vieäc giuùp chuùng toâi tieáp xuùc moãi ngaøy moãi theâm maõi vôùi raát nhieàu ngöôøi. Coâng vieäc naøy khoâng chæ ôû taïi bieát laøm beáp, thaønh thaïo ngheà cuûa mình; nhöng coøn ôû taïi caû vieäc laøm beáp cho caùc ngöôøi ngheøo nöõa. Thöïc söï, chuùng toâi daønh thì giôø roãi cuûa chuùng toâi ñeå daán thaân cho caùc coâng vieäc töø thieän, qua caùc hoaït ñoäng cuûa chuùng toâi. Hieän nay coù raát nhieàu thanh nieân laøm vieäc vôùi chuùng toâi, baèng caùch minh chöùng ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa Kitoâ vaø baèng caùch soáng Toaøn Xaù naøy vôùi nhieàu haêng say vaø yeâu meán.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page