Vaøi chi tieát theâm veà
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác teá thöù 47

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi chi tieát theâm veà Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác teá thöù 47.

 Vatican - 10.6.2000 - Nhö ñaõ loan tin hoâm qua, tröa thöù Saùu, muøng 09 thaùng 6/2000, taïi Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, ñaõ coù cuoäc hoïp baùo trình baøy Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47, seõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma, töø ngaøy 18 ñeán 25 thaùng 6/2000. Ñaây laø laàn thöù nhaát, töø Ngaøy thaønh laäp, caùch ñaây hôn moät theá kyû, moät Ñaïi hoäi Thaùnh theå quoác teá ñöôïc toå chöùc trong Naêm Toaøn xaù. Ñaây cuõng laø yù muoán cuûa ÑTC. Theo truyeàn thoáng, Ñaïi hoäi Thaùnh Theå quoác teá ñöôïc toå chöùc cöù 4 naêm moät laàn, taïi moät Thaønh phoá do ÑTC chæ ñònh. Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá sau cuøng ñöôïc toå chöùc taïi Wroclaw, beân Ba lan, thaùng Saùu naêm 1997, caùch ñaây 3 naêm maø thoâi. ÑTC ñaõ muoán raèng: Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá laø moät bieán coá noåi baät hôn caû vaø cuõng laø moät bieán coá trung taâm cuûa Naêm Thaùnh 2000, bieán coá maø toaøn Daân Chuùa tham döï caùch ñoâng ñaûo hôn caû. Vaø chính ngaøi ñaõ ñöa ra ñeà taøi suy ngaém vaø hoïc hoûi trong Tuaàn Leã cuûa Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå: "Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa theá giôùi, Baùnh ban söï soáng môùi".

 Tham döï cuoäc hoïp baùo quan troïng naøy coù caùc ÑHY Camillo Ruini, Toång ñaïi dieän Giaùo phaän Roma, traùch nhieäm tröïc tieáp trong vieäc toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå - ÑHY Edward Gagnon, chuû tòch UÛy ban caùc Ñaïi hoäi Thaùnh Theå quoác teá - ÑHY Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh 2000 vaø caùc Ñöùc TGM Crescenzo Sepe, Toång thö kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh vaø Ñöùc Cha Cesare Nosiglia, phoù Toång ñaïi dieän giaùo phaän Roma, trong Ban toå chöùc Ñaïi hoäi Thaùnh Theá quoác teá.

 Trong cuoäc hoïp baùo, ÑHY Ruini giaûi thích ñeà taøi cuûa Ñaïi hoäi Thaùnh Theå: "Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cöùu theá cuûa Theá giôùi, Baùnh ban söï soáng môùi": Chính khôûi söï töø Thaùnh Theå caùc tín höõu Kitoâ bieát canh taân khoâng nhöõng ñôøi soáng rieâng moãi caù nhaân, nhöng caû ñôøi soáng gia ñình, xaõ hoäi vaø moïi moâi tröôøng vaên hoùa vaø daân söï nöõa. Vì theá, caùc baøi giaùo lyù daønh cho daân chuùng trong Tuaàn Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå seõ höôùng veà moät soá ñeà taøi, giuùp ñaøo saâu moái quan heä naøy giöõa Thanh Theå vaø ñôøi soáng- giöõa Thaùnh Theå vaø neàn vaên hoùa - giöõa Thaùnh Theå vaø daán thaân xaõ hoäi cuûa caùc tín höõu. Vaø cuõng chính vì lyù do naøy, vaø nhö "nhöõng daáu hieäu cuï theå", Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå ñöï tính khaùnh thaønh nhaø ñoùn tieáp cuûa Hoäi Caritas beân caïnh nhaø ga Roma, ñeå cung caáp caùc dòch vuï cho ngöôøi di daân, tò naïn, daân "buïi ñôøi" vaø taát caû nhöõng ai soáng trong tình traïng thieáu thoán. Phí toån veà nhaø ñoùn tieáp naøy khoaûng nöûa tæ lire YÙ. Soá tieàn naøy seõ do tieàn daâng cuùng cuûa caùc tín höõu trong Tuaàn leã Ñaïi hoäi Thaùnh Theå vaø do söï goùp phaàn cuûa HÑGM YÙ vaø giaùo phaän Roma.

 ÑHY Ruini cho bieát theâm nhö sau: Daáu hieäu cuï theå naøy muoán nhaán maïnh raèng töø Thaùnh Theå phaùt xuaát ñöùc aùi, bôûi vì thuùc ñaåy yeâu meán tha nhaân nhö Chuùa Gieâsu ñaõ yeâu thöông, nhaän bieát Ngöôøi vaø yeâu meán Ngöôøi nôi taát caû nhöõng ai ngheøo khoå vaø bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi.

 Sau ñaây laø nhöõng ñieåm noåi baät hôn caû cuûa Tuaàn leã Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå thöù 47 ñöôïc khai maïc chieàu 18, Chuùa nhaät Leã Chuùa Ba Ngoâi vaø beá maïc Chuùa nhaät 25 thaùng 6/2000.

 Ngaøy khai maïc - Chuùa nhaät 18.6.2000: luùc 18 giôø taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC chuû toïa leã nghi haùt kinh chieàu veà Leã Chuùa Ba Ngoâi.

 Thöù Tö 21.6.2000 - Trong buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn, ÑTC giaûi thích veà ñeà taøi Thaùnh Theå.

 Thöù Naêm 22.6.2000 - luùc 18 giôø, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Gioan in Laterano, ÑTC chuû teá Thaùnh leã "Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa". Sau Thaùnh leã, ÑTC chuû toïa röôùc kieäu Thaùnh Theå töø Ñeàn thôø Thaùnh Gioan treân ñaïi Loä Merulana (khoaûng 2 caây soá) ñeán Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû, vôùi söï tham döï cuûa khoaûng 80 ngaøn ngöôøi. Cho tôùi luùc naøy ñaõ coù 90 Hoäi ñoàng Giaùm muïc caùc nöôùc baûo ñaûm söï tham döï vôùi phaùi ñoaøn goàm giaùm muïc, linh muïc, Tu só nam nöõ vaø giaùo daân.

 Chieàu Chuùa nhaät 25.6.2000: taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC chuû teá Thaùnh leã beá maïc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå.

 Ngoaøi ra, chöông trình cuûa Tuaàn Leã Ñaïi hoäi Thaùnh Theå coøn döï tính caùc buoåi hoïc hoûi giaùo lyù trong nhöõng ngaøy thöù Ba - thöù Naêm - thöù Saùu vaø thöù Baåy vaøo ban saùng vaø caùc ngöôøi tham döï buoåi giaùo lyù ñöôïc phaân chia theo tieáng noùi:

 Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ daønh cho caùc nhoùm tieáng YÙ - Caùc nhoùm tieáng Anh seõ tuï hoïp taïi Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh - Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano cho caùc nhoùm tieáng Phaùp - Ñeàn thôø Ñöùc Baû Caû cho caùc nhoùm tieâng Taây ban nha - Caùc nhoùm tieáng Boà ñaøo nha seõ gaëp nhau trong Ñeàn thôø kính Caùc Thaùnh Toâng ñoà - Caùc nhoùm tieáng Ñöùc taïi nhaø thôø Santa Maria dell’Anima vaø nhoùm tieáng Ba lan taïi Nhaø thôø Santa Maria degli Angeli.

 Caùc baøi giaùo lyù seõ do caùc ÑHY sau ñaây trình baøy vaø höôùng daãn: Francis Eugene George, TGM Chicago - Jean Marie Lustiger, TGM Paris - Christoph Schoenborn, TGM Vienne - Noberto Rivera Carrera, TGM Ciudad de Mexico.

 Ngoaøi chöông trình chính thöùc treân ñaây, ngaøy 21 vaø 22 thaùng 6/2000, hôn 10 ngaøn giaùo lyù vieân taïi YÙ, ñaïi dieän taát caû caùc giaùo lyù vieân treân theá giôùi, cöû haønh Ngaøy Toaøn xaù cuûa hoï.

 Trong Tuaàn leã Ñaïi hoäi Thaùnh Theå, coøn coù nhieàu cuoäc bieåu döông toân giaùo: Xaõ Genzano, thôøi danh veà vieäc trang trí caùc cuoäc röôùc kieäu Thaùnh Theå, seõ laøm moät thaûm hoaøn toaøn baèng boâng hoa ñuû maàu saéc taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, vaøo ngaøy 25 thaùng 6/2000; nhieåu buoåi ca vuõ toân giaùo vaøo thöù ba 20 thaùng 6/2000 vaø moät cuoäc trieån laõm hình aûnh veà Thaùnh Theå vaø Khaên Lieäm thaùnh trong hai ngaøy 20 vaø 21 thaùng 6/2000 taïi Ñaïi hoïc Truyeàn Giaùo, naèm treân ñoài Gianicolo, keá Vatican.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page