Vaøi chi tieát
chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm
cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Thaùnh Ñòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi chi tieát chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Thaùnh Ñòa.

 ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ vieáng thaêm Vöông Quoác Giordani, Quoác Gia Israel vaø Vuøng Ñaát Töï Trò Palestine, töø ngaøy 20 ñeán 26 thaùng 3/2000 naày. Vaø nhö theá, ÑTC thöïc hieän ñöôïc nguyeän öôùc Haønh Höông Naêm Thaùnh cuûa ngaøi, ñeán kính vieáng nhöõng nôi coù lieân heä ñeán lòch söû cöùu roãi.

 Nhö chuùng ta ñaõ bieát, cuoäc "haønh höông naêm thaùnh" cuûa ÑTC ñaõ ñöôïc döï truø thöïc hieän trong ba giai ñoaïn: (1) giai ñoaïn thöù nhaát laø haønh höông kính vieáng thaønh UR mieàn Calñeâ, naèm trong laõnh thoå quoác gia Iraq, theo veát chaân cuûa toå phuï Abraham. Nhöng, vì hoaøn caûnh chính trò, ÑTC ñaõ khoâng theå thaät söï ñeán thaêm thaønh UR ñöôïc, neân ngaøi ñaõ thöïc hieän moät cuoäc "haønh höông tinh thaàn" ñeán queâ höông cuûa toå phuï Abraham, qua moät nghi thöùc töôûng nieäm taïi Ñaïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, trong noäi thaønh Vatican, vaøo saùng ngaøy thöù tö 23 thaùng 2/2000 vöøa qua. (2) Giai ñoaïn thöù hai laø "haønh höông nuùi Sinai", theo veát chaân cuûa OÂng Moâisen. ÑTC ñaõ thöïc hieän chuyeán vieáng thaêm Ai Caäp vaø haønh höông nuùi Sinai, töø ngaøy 24 cho ñeán ngaøy 26 thaùng 2/2000 vöøa qua. (3) Giai ñoaïn thöù ba laø haønh höông thaùnh ñòa, kính vieáng nhöõng nôi coù lieân heä ñeán Maàu Nhieäm Nhaäp Theå. ÑTC seõ thöïc hieän böôùc thöù ba naày, trong chuyeán "haønh höông thaùnh ñòa" vieáng thaêm Giordani, Israel vaø Vuøng Töï Trò Palestine, trong nhöõng ngaøy töø thöù Hai 20 cho ñeán Chuùa Nhaät 26, thaùng 3/2000 naày.

 Trong baøi hoâm nay, chuùng ta haõy tìm hieåu vaøi chi tieát lieân quan ñeán chuyeán vieáng thaêm Thaùnh Ñòa saép tôùi cuûa ÑTC.

 ÑTC Gioan Phaoloâ II laø vò giaùo hoaøng thöù 2 ñeán thaêm thaùnh ñòa, sau ñöùc coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI. Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ ñeán thaêm Thaùnh Ñòa, taïi hai ñòa ñieåm Amman (thuû ñoâ cuûa Giordani) vaø Gieârusalem, vaøo naêm 1964. Lieàn sau khi ñaët chaân ñeán Gieârusalen, Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ noùi nhö sau: "Toâi xin chaøo chuùc Thaùnh Ñòa naày, nôi maø töø ñoù Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ ñaõ ra ñi vaø maõi cho ñeán nay, chöa coù Ngöôøi Keá Vò Thaùnh Pheâroâ naøo quay trôû laïi."

 Trong soá nhöõng ñòa ñieåm ñöôïc vieáng thaêm trong laàn haønh höông naày, ngöôøi ta coù theå löu yù ñeán vaøi ñòa danh ñaëc bieät coù lieân heä ñeán lòch söû cöùu roãi, nhö: NUÙI NEÂBOÂ, nôi maø truyeàn thoáng cho raèng oâng Moâisen ñaõ leân ñöùng nhìn Ñaát Höùa tröôùc khi ngaøi qua ñôøi; soâng Giordanoâ nhaéc ñeán bieán coá Daân Chuùa ñaõ vöôït qua soâng naày ñeå vaøo Ñaát Höùa; bieán coá naày ñaõ trôû thaønh "daáu chæ" cho cuoäc Vöôït Qua cuûa moïi ngöôøi laûnh nhaän bí tích röûa toäi böôùc vaøo trong söï soáng môùi. Chuùa Gieâsu cuõng ñaõ baét ñaàu cuoäc ñôøi rao giaûng cuûa Ngaøi nôi soâng Giordanoâ, vaø töø ñaây Chuùa leân rao giaûng ôû mieàn Galileâa phía baéc, vaø sau ñoù tieán veà Gieârusalem, ôû mieàn Nam.

 Töø ngöõ "Thaùnh Ñòa" ñöôïc duøng ôû ñaây, trong ngoân ngöõ cuûa Giaùo Hoäi coâng giaùo, ñeå chæ caùc phaàn ñaát bao goàm ñaûo CYPRUS, Daõi Ñaát Doïc Mieàn Taây Soâng Giordanoâ (West Bank), Giordani, vaø Israel.

 Töø ñaàu cho ñeán naêm 1929. Phaàn Ñaát maø chuùng ta goïi laø "Thaùnh Ñòa" ñöôïc ñaët döôùi thaåm quyeàn cuûa Toøa Khaâm Söù Toøa Thaùnh taïi Syria, coù truï sôû taïi thuû ñoâ BEIRUT cuûa LEBANON. Thaùng 3 naêm 1929, Ñöùc Pioâ XI quyeát ñònh quyeát ñònh ñaët phaàn ñaát "Palestine", -- luùc ñoù treân bình dieän chính trò thuoäc quyeàn baûo hoä cuûa Anh Quoác -- naèm trong traùch nhieäm cuûa vò Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Cairoâ, beân Ai caäp.

 Ngaøy 11 thaùnh 2 naêm 1948, Ñöùc Pioâ XII thieát laäp Toøa Khaâm Söù Toøa Thaùnh taïi Gieârusalem vaø Palestine, bao goàm phaàn ñaát Israel, Jordani, vaø Ñaûo Cyprus.

 Tieáp theo sau vieäc thieát laäp ngoaïi giao giöõa Toøa Thaùnh vaø Giordani ngaøy 3 thaùng 3 naêm 1994, vaø sau ñoù vieäc thieát laäp ngoaïi giao giöõa Toøa Thaùnh vaø Israel ngaøy 14 thaùng 6 cuøng naêm 1994, toøa Khaâm Söù Toøa Thaùnh taïi Gieârusalem chæ coøn coù traùch nhieäm treân Gieârusalem vaø phaàn Ñaát Töï Trò cuûa Ngöôøi Palestine.

 Ngoaøi Toøa Khaâm Söù Toøa Thaùnh taïi Gieârusalem, Toøa Thaùnh hieän coù Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Amman, thuû ñoâ Giordani, vaø taïi Tel Aviv, thuû ñoâ cuûa Israel.

 Xin ñöôïc giaûi thích theâm raèng: töø "Toøa Khaâm Söù Toøa Thaùnh" ñöôïc duøng ñeå chæ cô quan ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh taïi moät quoác gia chöa coù lieân laïc ngoaïi giao chính thöùc. Vaø töø "Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh" ñeå chæ cô quan ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh taïi moät quoác gia ñaõ coù lieân laïc ngoaïi giao chính thöùc.

 Treân bình dieän toå chöùc phaåm traät cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, thì taïi Thaùnh Ñòa hieän coù hai cô caáu sau ñaây.

 Cô caáu thöù nhaát ñöôïc goïi laø "Hoäi Nghò Nhöõng Thaåm Quyeàn Coâng Giaùo", quy tuï 12 vuøng thaåm quyeàn coâng giaùo, nhöng theo nghi thöùc khaùc nhau, taïi Thaùnh Ñòa. Ñöùc Hoàng Y Michel Sabbah, giaùo chuû Gieârusalem theo nghi thöùc Latinh, laø vò chuû tòch ñöông nhieân (ex officio) cuûa cô caáu naày.

 Cô caáu thöù hai ñöôïc goïi laø "Hoäi Ñoàng Caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo theo nghi thöùc Latinh cuûa Vuøng AÙRaäp", goàm coù 12 vò giaùm muïc thaønh vieân. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc naày ñaõ ñöôïc Boä Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông vaø Boä Truyeàn Giaùo thieát laäp ngaøy 31 thaùng 3 naêm 1967, vôùi quy cheá ñaõ ñöôïc chính thöùc chaáp nhaän ngaøy 23 thaùng 8 naêm 1986. Vò chuû tòch laø Ñöùc Hoàng Y Michel Sabbah, vaø vò phoù chuû tòch laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul DAHDAH, TGM Bagdad, Iraq.

 Theo nieân giaùm cuûa Toøa Thaùnh, thì Vöông Quoác Giordani roäng 88,946 caây soá vuoâng, vôùi 6,300,000 daân, trong soá naày coù 71,000 tín höõu coâng giaùo, ñöôïc phaân chia thaønh 2 giaùo phaän, ñöôïc chaêm soùc muïc vuï bôûi 2 giaùm muïc, 75 linh muïc vaø 260 tu só.

 Quoác Gia Israel roäng 20,700 caây soá vuoâng, vôùi soá daân khoaûng 6 trieäu, trong soá naày coù 107,000 ngöôøi coâng giaùo, ñöôïc phaân chia trong 9 giaùo phaän, ñöôïc chaêm soùc muïc vuï bôûi 11 giaùm muïc, 371 linh muïc vaø 1217 tu só.

 Theo nguoàn tin cuûa haõng haøng khoâng "EL AL", thì coù raát nhieàu khaùch haønh höông ñaõ tuoân veà Thaùnh Ñòa, nhaân dòp chuyeán vieáng thaêm saép ñeán cuûa ÑTC. Töø ngaøy 17 thaùng 3/2000, haõng haøng khoâng EL AL ñaõ môû theâm 20 chuyeán bay ñaëc bieät, töø Italia, Taây Ban Nha, Hoa Kyø, ñeå phuïc vuï cho soá ñoâng khaùch haønh höông ñeán Thaùnh Ñòa trong dòp naày.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page