Toång Thoáng Baéc Haøn
môøi ÑTC vieáng thaêm Baéc Haøn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toång Thoáng Baéc Haøn môøi ÑTC vieáng thaêm Baéc Haøn.

 Tin Vatican (Apic 16.6): Hoâm Thöù Saùu 16.6.2000, nhaät baùo "ASAHI SHIMBUN" xuaát baûn taïi Nhaät Baûn ñaõ loan tin laø qua trung gian cuûa Toång Thoáng Nam Haøn, oâng KIM DAE JUNG, thì toång thoáng Baéc Haøn, OÂng Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong-Il), ñaõ môøi ÑTC ñeán vieáng thaêm Baéc Haøn.

 Ngöôøi Phaùt Ngoân cuûa Chính Phuû Nam Haøn taïi Seoul, ñaõ cho bieát theâm raèng, chính vò laõnh ñaïo Baéc Haøn ñaõ yeâu caàu nhaø laõnh ñaïo Nam Haøn laøm trung gian môøi ÑTC ñeán thaêm, nhaân dòp cuoäc hoïp thöôïng ñænh lòch söû cuûa hai vò laõnh ñaïo Baéc vaø Nam Haøn, taïi PyongYang (Bình Nhöôõng) töø ngaøy 13 ñeán 15 thaùng 6/2000.

 Theo nguoàn tin cuûa haõng thoâng taán coâng giaùo Thuïy Só (Apic 16.6.2000), thì Toång thoáng Nam Haøn ñaõ ra leänh cho Boä Ngoaïi Giao Nam Haøn, chuyeån ñeán Vatican, lôøi môøi cuûa vò laõnh ñaïo Baéc Haøn. Tuy nhieân, töø phía Vatican, chöa coù lôøi xaùc nhaän chính thöùc naøo veà khaû theå chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Baéc Haøn.

 Toång thoáng Nam Haøn, oâng Kim Ñaïi Trung (KIM Dae Jung) laø ngöôøi coâng giaùo vaø ñaõ ñöôïc ÑTC tieáp taïi Vatican hoâm thaùng 3 vöøa qua (naêm 2000).

 Cuõng theo baûn tin cuûa Haõng Thoâng Taán coâng giaùo Thuïy Só (Apic 16.6.2000), thì saùng hoâm thöù Saùu 16.6.2000, ÑTC ñaõ tieáp vò chuû tòch Vaên Phoøng Ñaëc Traùch Toân Giaùo cuûa Chính Phuû Thoå Nhæ Kyø, OÂng Mehmet Nuri Yilmaz. Theo lôøi xaùc nhaän cuûa Toøa Ñaïi Söù Thoå Nhæ Kyø caïnh Vatican, thì trong cuoäc tieán kieán naày, OÂng Yilmaz ñaõ trình baøy vôùi Vatican veà nhöõng chöông trình haønh ñoäng cuûa chính phuû Thoå Nhæ Kyø, ñeå coã voõ cho coâng cuoäc ñoái thoaïi lieân toân.

 Trong hai naêm 1998 vaø 1999, toång thoáng Thoå Nhæ Kyø --- luùc ñoù laø oâng Suleyman Demirei,--- ñaõ môøi ÑTC ñeán thaêm, nhaát laø dòp naêm thaùnh 2000, taïi hai ñòa ñieåm Tarse vaø EÂpheâsoâ, trong khung caûnh moät cuoäc haønh höông theo veát chaân cuûa Thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page