Vaøi nhaän ñònh cuûa
Ñöùc TGM Crescenzio SEPE
TTK UÛy ban Trung Öông Naêm Thaùnh 2000
veà Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá laàn thöù 47
ñöôïc cöû haønh taïi Roma 18-25 thaùng 6/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi nhaän ñònh cuûa Ñöùc TGM Crescenzio SEPE, Toång Thö Kyù UÛy ban Trung Öông Naêm Thaùnh 2000 veà Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá laàn thöù 47 saép ñöôïc cöû haønh taïi Roma töø ngaøy 18 ñeán 25 thaùng 6/2000.

 Nhö ñaõ ñöôïc nhaéc ñeán trong baûn tin, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Crescenzio SEPE, Toång Thö Kyù UÛy ban Trung Öông Naêm Thaùnh 2000, ñaõ tham döï cuoäc hoïp baùo saùng thöù Saùu 9.6.2000, ñeå giôùi thieäu Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá laàn thöù 47, saép ñöôïc cöû haønh taïi Roma, töø ngaøy 18 ñeán 25 thaùng 6/2000. Giôø ñaây chuùng ta haõy theo doõi baøi phaùt bieåu cuûa ngaøi trong cuoäc hoïp baùo giôùi thieäu Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá naày. ÑTGM SEPE ñaõ noùi nhö sau:

 "Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá ñöôïc ñaët trong khung caûnh nhöõng cöû haønh Ñaïi Toaøn Xaù, vôùi ñaëc tính rieâng bieät cuûa noù vaø keát thaønh giai ñoaïn caên baûn cuûa Ñaïi Toaøn Xaù. Thaät laø ñieàu coù yù nghóa, khi daønh troïn moät tuaàn leã cho Bí Tích Thaùnh Theå, ñeå laøm noåi baät tính caùch ñaëc bieät cuûa ÑAÏI HOÄI THAÙNH THEÅ QUOÁC TEÁ, trong khung caûnh Naêm Thaùnh.

 Lyù do caên baûn cuûa cuoäc cöû haønh ñaëc bieät naày ñöôïc gaëp thaáy trong nhöõng lôøi sau ñaây cuûa ÑTC, trong toâng saéc "Maàu Nhieäm Nhaäp Theå": "Töø hai ngaøn naêm qua, Giaùo Hoäi laø nhö caùi noâi trong ñoù Meï Maria ñaët Chuùa Gieâsu vaøo, ñeå cho taát caû moïi daân toäc toân thôø vaø chieâm ngaém. Öôùc chi qua söï khieâm toán cuûa vò Hoân Theâ, ñöôïc chieáu saùng nhieàu hôn nöõa vinh quang vaø söùc maïnh cuûa Bí Tích Thaùnh Theå, maø Giaùo Hoäi cöû haønh vaø gìn giöõ trong taâm hoàn. Trong hình Baùnh vaø Röôïu ñaõ ñöôïc truyeàn pheùp, Chuùa Gieâsu Kitoâ Phuïc Sinh vaø Vinh Hieån, aùnh saùng cuûa muoân daân, maïc khaûi cho chuùng ta bieát söï lieân tuïc cuûa Maàu Nhieäm Nhaäp Theå cuûa Ngöôøi. Chuùa vaån luoân soáng ñoäng vaø hieän dieän thaät söï giöõa chuùng ta, ñeå nuoâi soáng caùc tín höõu baèng Mình vaø Maùu Thaùnh Ngöôøi" (soá 11). Thaät ra, neáu khoâng coù moät quy chieáu roõ raøng vaø ñaëc bieät veà Bí Tích Thaùnh Theå, vaø do ñoù neáu khoâng coù söï hieän dieän lieân læ cuûa Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå trong moïi gaëp gôõ, moïi cöû haønh, moïi vieäc caàu nguyeän vaø trong moïi haønh ñoäng baùc aùi cuûa Naêm Thaùnh, thì Ñaïi Toaøn Xaù, ñeå kyû nieäm hai ngaøn naêm Maàu Nhieäm Nhaäp Theå, coù leõ seõ khoâng theå ñöôïc goïi laø nhö vaäy vaø coù leõ seõ bieán thaønh moät ñieàu gì khaùc. Neáu Ñaïi Toaøn Xaù laø moät bieán coá soáng ñoäng, treân bình dieän thieâng lieâng, thì ñoù laø bôûi vì Ñaáng maø chuùng ta nhaéc ñeán vaø cöû haønh, vaån luoân luoân soáng ñoäng. Bí Tích Thaùnh Theå laø daáu chæ vaø laø bí tích cuûa söï hieän dieän cuûa Chuùa trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi vaø trong ñôøi soáng con ngöôøi.

 Nhôø cöû haønh Ñaïi Toaøn Xaù trong tinh thaàn cuûa Bí Tích Thaùnh Theå, giaùo hoäi taùc ñoäng tích cöïc trong thôøi hieän taïi cuûa nhaân loaïi, vaø can ñaûm höôùng ñeán töông lai, vöøa rao giaûng vôùi söùc haêng say môùi söù ñieäp giaûi phoùng cuûa Phuùc AÂm. ÑTC ñaõ noùi leân caùch hay ho söï töôi treû luoân maõi cuûa Giaùo Hoäi, moät söï töôi treû ñöôïc nuoâi döôõng nhôø bí tích Thaùnh Theå, trong toâng saéc Maàu Nhieäm Nhaäp Theå, khi ngaøi vieát nhö sau: "Caùc tín höõu böôùc vaøo ngaøn naêm thöù ba khoâng caûm thaáy söï meät moõi maø gaùnh naëng hai ngaøn naêm lòch söû coù theå mang theo vôùi noù. Ngöôïc laïi, ngöôøi Kitoâ caûm thaáy mình nhö ñöôïc boå söùc, nhôø yù thöùc roõ mình mang ñeán cho theá gian aùnh saùng thaät, laø Chuùa Kitoâ. Khi rao giaûng Chuùa Gieâsu thaønh Nazareth, Thieân Chuùa thaät vaø laø con ngöôøi thaät, Giaùo Hoäi môû ra tröôùc moãi ngöôøi vieån töôïng mình seõ ñöôïc thaàn thieâng hoùa, vaø nhö theá ñöôïc trôû thaønh con ngöôøi nhieàu hôn. Ñaây laø con ñöôøng duy nhaát, nhôø ñoù theá gian coù theå khaùm phaù ra ôn goïi cao caû cuûa mình vaø thöïc hieän ôn goïi ñoù nhôø ôn cöùu roãi do Thieân Chuùa thöïc hieän" (soá 2).

 Ñoù laø vaøi haøng vaén taét veà Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá nhö moät cöû haønh cuûa Ñaïi Toaøn Xaù. Toâi xaùc tín chaéc chaén raèng ñaây laø bieán coá maø töø ñoù toaøn theå Giaùo Hoäi coù theå muùc laáy söùc maïnh ñeå soáng maïnh meõ hôn tinh thaàn truyeàn giaùo, laø tinh thaàn phaûi linh ñoäng chöùng taù truyeàn giaùo trong ngaøn naêm môùi, nhôø qua vieäc khaùm phaù laïi Hoàng AÂn Voâ giaù cuûa bí tích Thaùnh Theå.

 ÑTC coøn vieát theâm nhö sau: "Öôùc chi caùi nhìn ñöôïc höôùng veà töông lai.. Öôùc chi Ñöùc Tin ñöôïc laøm cho töôi treû trôû laïi; öôùc chi nieàm hy voïng ñöôïc gia taêng, vaø öôùc chi ñöùc baùc aùi cuûa chuùng ta ñöôïc theå hieän cuï theå moãi ngaøy moät hôn baèng haønh ñoäng.

 Ñoù laø muïc tieâu cuûa Ñaïi Toaøn Xaù, laø muïc ñích maø chuùng ta seõ ñaït tôùi, khoâng phaûi vì coâng nghieäp rieâng tö, nhöng nhôø söï hieän dieän thaät vaø soáng ñoäng cuûa Chuùa Kitoâ trong Bí Tích Thaùnh Theå.

 Ñoù laø nhöõng lôøi phaùt bieåu cuûa Ñöùc TGM Crescenzio SEPE nhaéc ñeán khía caïnh "toaøn xaù" cuûa Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá laàn thöù 47 saép ñöôïc cöû haønh taïi Roma, töø ngaøy 18 ñeán 25 thaùng 6/2000.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page