ÑTC seõ cöû haønh
thaùnh leã Toaøn Xaù naêm 2000
taïi nhaø giam "Regina Caeli" ôû Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC seõ cöû haønh thaùnh leã Toaøn Xaù naêm 2000 taïi nhaø giam "Regina Caeli" ôû Roma.

 Vatican - 01.6.2000 - Ngaøy moàng 9 thaùng 7/2000 tôùi ñaây, ÑTC seõ vieáng thaêm Nhaø Giam Regina Caeli ôû Roma vaø cöû haønh Thaùnh leã Toaøn xaù cho anh em bò giam taïi ñaây. Ñöùc Gioan XXIII, vò Giaùo Hoaøng ñaàu tieân, ñaõ vieáng thaêm Nhaø Giam Ragina Caeli. Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ muoán laëp laïi cöû chæ yù nghóa naøy trong Naêm Toaøn xaù.

 Vieäc löïa choïn chuùa nhaät moàng 9 thaùng 7 khoâng phaûi ngaãu nhieân. Ngaøy naøy laø ngaøy Toaøn xaù taïi caùc nhaø giam. Chính ÑTC ñaõ xin taát caû caùc giaùm muïc theá giôùi cöû haønh ngaøy naøy taïi caùc nhaø giam trong giaùo phaän cuûa caùc ngaøi. Taïi Roma, ÑTC cöû haønh thaùnh leã vaøo luùc 9:30. Theo nguoàn tin chaéc chaén, thì trong dòp naøy ngaøi seõ cho coâng boá moät vaên kieän veà nhaø giam vaø vieäc giam giöõ tuø nhaân.

 Phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, Tieán só Navaro Valls, tuyeân boá: Trong nhöõng ngaøy naøy, ÑTC trao vieäc soaïn thaûo vaên kieän cho UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh. OÂng noùi roõ: Vaên kieän seõ ñöôïc göûi cho caû theá giôùi vaø vì theá khoâng phaûi chæ daønh cho moâi tröôøng YÙ maø thoâi.

 Trong luùc chôø ñôïi thaùnh leã vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, vieäc chuaån bò Ngaøy Toaøn xaù taïi caùc nhaø giam vaø cuûa anh chò em nhaø giam ñang ñöôïc xuùc tieán raùo rieát, caùch rieâng do caùc vò tuyeân uùy. Ñaây laø luùc môøi goïi taát caû caùc tín höõu Kitoâ vaø taát caû nhöõng ai hoaït ñoäng trong laõnh vöïc Tö phaùp, Nhaø Caàm quyeàn haønh chaùnh, caùc Töï nguyeän vieân, dó nhieân caùc vò tuyeân uùy... quan taâm ñeán soá phaän cuûa caùc ngöôøi bò giam vaø gia ñình cuûa hoï. Nhieàu giaùm muïc ñaõ ñöa ra saùng kieán khaùc nhau trong Naêm Toaøn xaù. Môùi ñaây, ÑHY Camillo Ruini, chuû tòch HÑGM YÙ, ñaõ yeâu caàu aân xaù cho nhieàu anh chò em nhaø giam trong Naêm Thaùnh vaø hy voïng lôøi yeâu caàu ñöôïc cöùu xeùt vaø chaáp nhaän. Chính anh chò em nhaø giam (taïi YÙ hôn 50 ngaøn) ñaõ ñaùp laïi caùc caâu hoûi do caùc tuyeân uùy ñaët ra. Vaø sau ñoù anh chò em ñaõ xin ÑTC laø tieáng noùi cuûa hoï vaø hoï hy voïng raèng Naêm Toaøn xaù trôû neân moät tia saùng cho taát caû nhöõng ai soáng trong moät thöïc taïi khoù khaên nhö thuïc taïi cuûa hoï.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page