Ngaøy Toaøn xaù naêm 2000
cuûa caùc ngöôøi di daân vaø löu ñoäng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngaøy Toaøn xaù naêm 2000 cuûa caùc ngöôøi di daân vaø löu ñoäng.

 Roma - 01.6.2000 - Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc ngöôøi Di daân vaø Löu ñoäng ñöôïc toå chöùc trong hai ngaøy taïi Roma: thöù Naêm vaø thöù Saùu (moàng 1 vaø moàng 2 thaùng Saùu naêm 2000), do Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Di daân vaø Luu ñoäng (Migrantes et Itinerantes) phuï traùch vôùi söï coäng taùc cuûa nhieàu cô quan khaùc. Ñaây laø moät cuoäc toå chöùc phöùc taïp hôn caû, vì hai loaïi ngöôøi naøy (migrantes et Itinerantes) coøn goàm nhieàu thaønh phaàn khaùc nhau.

 Caùc ngöôøi di daân goàm caùc ngöôøi chuyeån töø nöôùc naøy sang nöôùc khaùc, vì lyù do coâng aên vieäc laøm (migrantes), roài caùc ngöôøi tò naïn (vì chieán tranh, vì bò baùch haïi bôûi caùc cheá ñoä chính trò (refugiati), vaø caùc sinh vieân du hoïc... Caùc ngöôøi löu ñoäng goàm nhieàu loaïi khaùc nhau: caùc ngöôøi laøm ngheà bieån hoaëc soáng treân maët bieån (hoà) - caùc ngöôøi du lòch - caùc ngöôøi laøm ngheà xieäc - caùc ngöôøi du muïc - caùc nguôøi hoaït ñoäng trong laõnh vöïc chuyeån chôû, v.v...

 Con soá ñaïi dieän cho hai loaïi ngöôøi naøy tham döï ngaøy Toaøn xaù, theo Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Di daân vaø Löu ñoäng, khoaûng treân 50 ngaøn, ñöôïc chia nhö sau:

 25 ngaøn, ñaïi dieän cho 119 trieäu ngöôøi Di daân treân caû theá giôùi (44% taïi caùc quoác gia kyõ ngheä vaø 56% taïi caùc quoác gia treân ñöôøng phaùt trieån) - Hai nhoùm ñaïi dieän ñoâng hôn caû laø Philippines (15 ngaøn haàu heát sinh soáng taïi Roma; ngoaøi ra coøn coù moät soá ñaïi dieän Philippines ñeán töø caùc quoác gia khaùc vaø khoaûng 800 ngöôøi ñeán töø Philippines, do caùc giaùm muïc vaø linh muïc höôùng daãn, ñeå cuøng vôùi caùc ngöôøi ñoàng höông xa nhaø tham döï Ngaøy Toaøn xaù; roài nhoùm YÙ (khoaûng 4,500) haàu heát ñeán töø caùc nöôùc Chaâu AÂu (Thuïy só, Ñöùc, Phaùp, Bæ vaø moät soá ñeán töø Hoa kyø vaø Canada).

 Ngoaøi hai nhoùm ñoâng ñaûo naøy, coøn coù caùc nhoùm ñeán töø nhieàu quoác gia khaùc, hieän laøm vieäc taïi YÙ hoaëc taïi caùc quoác gia Chaâu AÂu: Brazil (100) - Capoverde (100) - Congo (200) - Ñaïi Haøn (100) - Etiopia (500) - AÁn ñoä (100) - Caùc nöôùc Chaâu Myõ Latinh (1,000) - Nigeria (300) - Rumania (500) - Sri Lanka (2,000) - Ukraine (400) - Chaâu phi thuoäc caùc chuûng toäc khaùc nhau (500).

 Caùc ngöôøi tò naïn (refugiati) treân caû theá giôùi khoaûng 22 trieäu. Vì hoaøn caûnh chính trò vieäc ñi laïi khoù khaên, hôn nöõa ña soá khoâng phaûi tín höõu Kitoâ, neân chæ coù moät soá nhoû ñaïi dieän.

 Caùc sinh vieân du hoïc taïi caùc nöôùc ngoaøi treân caû theá giôùi hieän nay khoaûng moät trieäu 600 ngaøn, ñöôïc phaân chia nhö sau: taïi Hoa kyø: 28% - taïi Anh quoác: 12% - taïi Coäng hoøa Lieân bang Ñöùc: 10% - taïi YÙ khoaûng 7 ngaøn (ña soá ñeán töø caùc quoác gia Chaâu Phi hoaëc töø caùc nöôùc Ñoâng AÂu). Khoaûng 400 sinh vieân, ñeán töø caùc ñaïi hoïc YÙ tham döï thaùnh leã do ÑTC chuû teá taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 10 giôø thöù Saùu moàng 2/6/2000.

 Trong soá caùc loaïi ngöôøi laøm vieäc sinh soáng löu doäng (itinerantes) , coù moät soá khoaûng 2 trieäu ngöôøi laøm vieäc leânh ñeânh treân maët bieån vaø khoaûng 30 trieäu taïi caùc cöûa bieån. Ngoaøi con soá naøy, caàn phaûi theâm nhöõng ngöôøi laøm vieäc taïi ñòa ñieåm khai thaùc daàu hoûa treân maët bieån hoaëc di chuyeån treân caùc taàu lôùn chôû daàu ñi caùc nôi. Trong dòp naøy coù moät ngaøn ngöôøi ñaïi dieän tham döï ngaøy Toaøn xaù, nhôø söï coäng taùc vaø baûo trôï cuûa "Toå Chöùc Toâng Ñoà Haøng Haûi" (Apostolatus Maris) nöôùc YÙ. Taàu chôû caùc ngöôøi haønh höông naøy ñaäu taïi Palestrina (xa Roma khoaûng 70 caây soá). Ñoaøn haønh höông mang theo moät chieác thuyeàn nhoû baèng goã, ñöôïc laøm theo kieåu maãu thuyeàn cuûa Chuùa Gieâsu vaø caùc Toâng ñoà xöa treân bieån Galilea. Chieàu 31 thaùng 5/2000, ñoaøn haønh höông vaø chieác thuyeàn naøy ñeán Fiumicino, ñöôïc nhaø caàm quyeàn daân söï vaø toân giaùo ñoùn tieáp. Ngaøy hoâm sau, töùc moàng moät thaùng Saùu 2000, chieác thuyeàn ñöôïc ñaët treân moät xuoàng maùy, vöôït soâng Tevere tieán veà caàu Marconi (gaàn Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh). Ñoaøn haønh höông tieán vaøo Cöûa Thaùnh vaø tham döï baøi giaùo lyù ñeå chuaån bò Ngaøy Toaøn xaù. Chieác thuyeàn goã seõ ñöôïc daâng taëng ÑTC trong leã nghi daâng leã vaät thaùnh leã ngaøy moàng 2 thaùng saùu 2000.

 Söï hieän dieän cuûa 700 ngöôøi gitans (nhöõng ngöôøi khoâng ñònh cö) trong soá 17 trieäu treân caû theá giôùi, laø moät söï hieän dieän yù nghóa. Nhoùm ñoâng hôn caû goàm khoaûng 300-400 ñeán töø caùc nöôùc: YÙ, Taây ban nha, Phaùp, Bæ, Boà ñaøo nha, Hoøa lan...vaø caû moät soá ñeán töø Hoa kyø (nôi daây coù treân moät trieäu ngöôøi gitans). Phaàn coøn laïi ñeán töø caùc nöôùc Trung-ñoâng AÂu.

 Tham döï ngaøy Toaøn xaù coøn coù khoaûng 500 taøi töû thuoäc caùc ñoaøn Xieác (circo). Chieàu thöù Naêm 1/6/2000, Ban nhaïc cuûa caùc ñoaøn Xieác naøy dieãu haønh töø Castel Sant' Angelo qua Ñaïi Loä Conciliazione tieán vaøo Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, cöû "baøi ca haân hoan" cuûa Beâthoven, möøng ÑTC.

 Theâm vaøo soá caùc ngöôøi Itinerantes (löu ñoäng) caàn phaûi nhaéc ñeán nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng trong laõnh vöïc Haøng khoâng daân söï. Haøng naêm soá caùc ngöôøi di chuyeån baèng maùy bay khoaûng moät tæ röôõi, khoâng keå caùc phi coâng vaø chieâu ñaõi vieân. Coâng vieäc muïc vuï thaät meânh moâng vaø ñaày khoù khaên. Khoaûng 150 saân bay coù nhaø thôø, nhaø nguyeän vaø caùc linh muïc lo muïc vuï cuõng khoaûng 150 vò. Trong dòp naøy, coù 700 ñaïi dieän laõnh vöïc chuyeân chôû Haøng khoâng daân söï tham döï ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc ngöôøi Di daân vaø Löu ñoäng. Töø Phi tröôøng Fiumicino (Roma): 150 ngöôøi - Hoângkoâng: 50 ngöôøi - Milano: 50 - Paris: 20 - Varsovie: 80 - vaø moät soá nhoû hôn ñeán töø Manila - Canada - Hoa kyø.

 Trong soá caùc ngöôøi löu ñoäng, coøn caàn löu yù ñeán caùc ngöôøi du lòch, vaø caùc ngöôøi haønh höông, moãi naêm moãi gia taêng. Trong naêm 1999 coù khoaûng 656 trieäu du lòch quoác teá (hôn naêm tröôùc 3,2%). Ban toå chöùc raát quan taâm ñeán laõnh vöïc quan troïng naøy vaø vieäc ñaùp öùng raát tích cöïc. Ngoaøi vieäc cöû ñaïi dieän tham döï, caùc toå chöùc Du lòch vaø Haønh höông coøn quyeân moät soá tieàn daâng cho ÑTC, ñeå giuùp ñôõ caùc ngöôøi ngheøo khoå. Ñaây cuõng laø moät daáu hieäu baøy toû loøng bieát ôn ñoái vôùi ÑTC, vì ngaøi vaãn ñöôïc goïi laø "Keû Thu Huùt Khaùch Du Lich" (Produttore dei turisti). Trong soá caùc ngöôøi vieáng thaêm Roma, coù hôn 80% ñeán vì ÑTC. Kyõ ngheâï Du lòch vaø Haønh höông laø moät nguoàn lôïi lôùn lao cho Roma.

 Vaø sau ñaây laø chöông trình nhöõng ngaøy haønh höông cuûa caùc ngöôøi Di daân vaø Löu ñoäng (Migrantes et Itinerantes): chieàu thöù Naêm, moàng moät thaùng Saùu 2000, caùc cuoäc hoïp nhoùm taïi caùc nhaø thôø ñaõ ñöôïc chæ ñònh cho töøng nhoùm, ñeå chuaån bò Ngaøy Toaøn xaù, giuùp caùc ngöôøi tham döï hieåu yù nghóa Naêm Thaùnh vaø ñoùn nhaän ôn thaùnh, ñeå tieán ñeán vieäc canh taân thieâng lieâng.

 Saùng thöù Saùu, taát caû caùc nhoùm tuï hoïp taïi Quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ ñeã döï thaùnh leã do ÑTC chuû teá vaøo luùc 10 giôø. Cuøng ñoàng teá vôùi ÑTC coù 30 Hoàng Y vaø Giaùm muïc - 700 linh muïc. Ñaây laø caùc vò thöôøng xuyeân lo muïc vuï cho caùc ngöôøi Di daân vaø Löu ñoäng taïi moãi quoác gia hoaëc taïi caùc ñòa ñieåm ñaõ ñöôïc phuù thaùc cho caùc ngaøi. Ngoaøi ra, coøn coù söï hieän dieän cuûa nhieàu Nhaø Caàm quyeàn, traùch nhieäm veà vaán ñeà Di daân vaø Löu ñoäng hoaëc ñaïi dieän caùc cô quan cuûa chính phuû.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page