Vaøi neùt veà Ngaøy Toaøn Xaù naêm 2000
cho giôùi Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi neùt veà Ngaøy Toaøn Xaù naêm 2000 cho giôùi Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi.

 Nhö chuùng toâi ñaõ coù dòp loan tin: Töø ngaøy moàng 1 ñeán 4 thaùng 6/2000, giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi cöû haønh ngaøy Toaøn xaù taïi Roma. Theo tin cuûa Vaên phoøng toå chöùc, coù 6,800 nhaân vieân thuoäc giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi töø 54 quoác gia theá giôùi ghi teân tham döï. Dó nhieân, vì phöông dieän ñòa dö, nhoùm YÙ chieám ñaïi ña soá. Sau nhoùm YÙ, ñeán nhoùm Taây ban nha, goàm 205 ngöôøi.

Sau ñaây laø chöông trình cuûa nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa Giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi.

 Luùc 15:30 thöù Naêm 01.6.2000, taïi Thính ñöôøng Thaùnh Nöõ Cecilia treân ñaïi loä Hoøa Giaûi, sau dieãn vaên chaøo möøng cuûa Ñöùc TGM John Foley, chuû tòch Hoäi doàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn thoâng xaõ hoäi, Baø Theresa Eo-Chon, chuû tòch Hieäp hoäi quoác teá baùo chí, thuyeát trình höôùng daãn suy tö,

 Chieàu thöù Saùu 02.6.2000, luùc 17 giôø, khaép nôi treân theá giôùi coù theå theo doõi qua ñaøi truyeàn hình töø Thính ñöôøng Phaoloâ VI chöông trình veà cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑHY Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh vôùi giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi. Sau ÑHY, laø cuoäc gaëp gôõ giöõa Ñöùc TGM Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng lyù vaø Hoøa bình vaø Ñöùc Giaùm muïc Diarmuid Martin, thö kyù cuûa Hoäi ñoàng.

 Trong nhöõng ngaøy Toaøn xaù, giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi cuõng coù cô hoäi tham döï Buoåi cöû haønh Lôøi Chuùa coù tính caùch ñaïi keát taïi Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh, vaøo ngaøy thöù Baåy 03.6.2000, do ÑHY Edward Cassidy, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà coå voõ söï hieäp nhaát giöõa caùc tín höõu Kitoâ, chuû toïa.

 Nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi truyeàn thoâng keát thuùc saùng Chuùa Nhaät 04.6.2000, trong Thính ñöôøng Phaoloâ VI, baèng thaùnh leã do ÑHY Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, chuû teá. Sau thaùnh leã, cuõng taïi Thính ñöôøng, luùc 12:15, ÑTC Gioan Phaoloâ II tieáp chung vaø ñoái thoaïi vôùi giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi, caên cöù vaøo söù ñieäp cuûa ngaøi daønh cho naêm 2000, veà ñeà taøi: Rao giaûng Chuùa Kitoâ qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi trong Ngaøn Naêm môùi.

 Ñeå chuaån bò vaø giuùp giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi thi haønh ñöùng ñaén vaø vôùi tinh thaàn traùch nhieäm, saùng thöù Tö 30:5 vöøa qua, Ñöùc TGM Foley, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, Ñöùc Cha Franco Pastore, thö kyù vaø Tieán só Angelo Scelzo, phoù thö kyù Hoäi ñoàng, daõ trình baøy vôùi giôùi baùo chí vaên kieän môùi do Hoäi ñoàng soaïn thaûo, noùi veà "Luaân lyù trong truyeàn thoâng xaõ hoäi". Ñaây laø moät vaên kieän vaén, ngoaøi phaàn daãn nhaäp vaø keát luaän, goàm coù ba phaàn, trình baøy veà ba ñeà taøi sau ñaây: (1) Truyeàn thoâng xaõ hoäi phuïc vuï con ngöôøi - (2) Truyeàn thoâng xaõ hoäi vi phaïm ích lôïi con ngöôøi - (3) Vaøi nguyeân taéc luaân lyù.

 Trong cuoäc hoïp baùo, Ñöùc TGM Foley noùi: Chuùng ta, nhöõng ngöôøi chuyeân veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, soáng trong moät moâi tröôøng, trong moät neàn vaên hoùa cuûa truyeàn thoâng. Chuùng ta tham döï vaøo neàn vaên hoùa naøy khoâng phaûi chæ nhö nhöõng ngöôøi chuyeân nghieäp; chuùng ta coøn caàn ñeán moät khung caûnh luaân lyù, trong ñoù chuùng ta soáng vaø hoaït ñoäng.

 Sau khi neâu leân nhöõng thaønh quaû tích cöïc cuûa vaên kieän "Luaân lyù trong vieäc quaûng caùo" cuõng do Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, coâng boá caùch ñaây ít naêm, vaø ñöôïc coå voõ bôûi nhöõng thaønh quaû ñaõ thu löôïm ñöôïc do vaên kieän veà quaûng caùo, Hoäi ñoàng cho phoå bieán vaên kieän môùi noùi veà: "Luaân lyù trong truyeàn thoâng xaõ hoäi". Vaên kieän ñöôïc phaùt cho cho caùc ngöôøi tham döï cuoäc hoïp baùo.

 Chuû tòch Hoäi ñoàng Truyeàn thoâng xaõ hoäi nhaéc laïi raèng: Trong vaên kieän naøy, ngay trong nhöõng trang ñaàu, vieäc xích laïi gaàn, vieäc tieáp xuùc cuûa Giaùo hoäi vôùi giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi laø moät söï kieän neàn taûng, tích cöïc vaø laø moät khuyeán khích (soá 4). Giaùo hoäi khoâng sôï caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi, mieãn laø trung thaønh vôùi söù vuï trong tinh thaàn traùch nhieäm, trong toân troïng chaân lyù, phaåm giaù con ngöôøi vaø tính caùch khaùnh quan cuûa söï vieäc. Giaùo hoäi bieát roõ raøng raèng: caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi laø duïng cuï raát caàn thieát vaø hieäu nghieäm cho coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng.

 Vaên kieän "Luaân lyù trong truyeàn thoâng xaõ hoäi" tröôùc heát noùi ñeán nhöõng khía caïnh tích cöïc cuûa truyeàn thoâng xaõ hoäi, phuïc vuï ích lôïi cho con ngöôøi - sau ñoù ñeán nhöõng khía caïnh tieâu cöïc, nghóa laø nhöõng vi phaïm coâng ích, nhöõng laïm duïng; do ñoù caàn phaûi coù nhöõng nguyeân taéc neàn taûng höôùng daãn vaø caùc nguyeân taéc naøy phaûi döôïc moïi nguôøi toân troïng vaø aùp duïng.

 Vaên kieän khoâng phaûi laø moät lôøi döùt khoaùt göûi cho giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi, maø laø moät lôøi môøi goïi vaø moät thuùc ñaåy caàn thieát cho vieäc suy tö caù nhaân vaø cho töøng nhoùm veà nhöõng thaùch ñoá phaûi ñoái phoù: vieäc xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi khoâng phaûi chæ coù tính caùch thöïc taïi, cuï theå, nhöng coù caû tính caùch luaân lyù vaø traùch nhieäm cuûa caùc phöông tieän theá löïc naøy, maø Thieân Chuùa cho chuùng ta khaùm phaù vaø phaùt trieån ñeå möu ích cho toaøn theå nhaân loaïi.

 Vaên kieän neâu leân vaén taét nhöõng lôïi ích vaø nhöõng laïm duïng veà kinh teá, chính trò, vaên hoùa, giaùo duïc vaø toân giaùo cuûa truyeàn thoâng xaõ hoäi. Vaø sau ñaây laø nguyeân taéc neàn taûng baát di dòch: con ngöôøi vaø coäng ñoàng nhaân loaïi laø muïc ñích vaø thöôùc ño cuûa vieäc xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi. Vieäc truyeàn thoâng phaûi do con ngöôøi thöïc hieän ñeå möu ích cho vieäc phaùt trieån toaøn dieän caùc ngöôøi khaùc (soá 21).

 Nguyeân taéc thöù hai boå tuùc cho nguyeân taéc thöù nhaát treân ñaây: Ñoù laø coâng ích cuûa con ngöôøi khoâng theå thöïc hieän taùch bieät khoûi coâng ích cuûa coäng ñoàng maø con ngöôøi laø thaønh phaàn. Noùi theå khaùc, lôïi ích caù nhaân khoâng ñöôïc ñaët treân coâng ích cuûa taäp theå, lôïi ích nhoùm thieåu soá naøy khoâng ñöôïc laán aùt lôïi ích cuûa nhoùm khaùc, hoaëc teä hôn nöõa gaây neân kyø thò, tranh chaáp giöõa nhau.

 Trong boái caûnh vaø trong thôøi ñaïi rieâng bieät naøy, moät chaâm ngoân raát yù nghóa caàn ñöôïc aùp duïng: Caùc quyeát ñònh veà noäi dung vaø veà khuynh höôùng cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng khoâng ñöôïc chæ nhaèm ñeán thò tröôøng (coù tích caùch buoân baùn truïc lôïi) hoaëc coù tính caùch kinh teá, baát cöù vôùi giaù naøo. Vì theá, cho duø caùc tö nhaân ñöôïc quyeàn ñaàu tö vaøo caùc ngaønh truyeàn thoâng xaõ hoäi ñeå sinh lôïi, ñeå taïo coâng aên vieäc laøm cho mình vaø cho ngöôøi khaùc, nhöng trong tröôøng hôïp naøy, duø thuoäc tö nhaân, caùc phöông tieän phaûi phuïc vuï coâng ích.

 Trong phaàn keát thuùc, Vaên kieän khuyeân nhuû rieâng caùc nhaân vieân coâng giaùo phuïc vuï trong ngaønh truyeàn thoâng nhö sau: Laø nhöõng ngöôøi truyeàn thoâng coâng giaùo, chuùng ta coù nhieäm vuï rao giaûng, coù moät tieáng noùi: noùi leân ñeå choáng laïi nhöõng vò thaàn giaû doái thôøi nay, choáng laïi thuyeát duy vaät, höôûng laïc thuù, tieâu thuï, tinh thaàn quoác gia quaù khích... baèng caùch beânh vöïc chaân lyù, döïa treân phaåm giaù con ngöôøi vaø treân caùc quyeàn baát khaû xaâm phaïm cuûa con ngöôøi, döïa treân vieäc löïa choïn öu tieân ñoái vôùi caùc ngöôøi ngheøo khoå, döïa treân vieäc phaân phaùt ñoàng ñeàu taøi saûn treân traùi ñaát naøy, döïa treân tình yeâu thöông ñoái vôùi caû caùc ngöôøi thuø dòch vaø döïa treân vieäc toân troïng khoâng ñieàu kieän söï soáng con ngöôøi tuø luùc thuï thai ñeán caùi cheát töï nhieân - baèng vieäc theo ñuoåi muïc ñích sau cuøng cuûa vieäc thöïc hieän hoaøn toaøn hôn caû cuûa Nöôùc Chuùa treân theá gian naøy - vöøa yù thöùc roõ raøng raèng, ñeán ngaøy taän theá, Chuùa Gieâsu seõ laáy laïi moïi söï vaø ñem ñeán cho Chuùa Cha.

 Vaên kieän vieát theâm: Nhöõng suy tö treân ñaây cuõng ñöôïc gôûi ñeán taát caû nhöõng ngöôøi thieän chí treân caû theá giôùi. Vì theá, trong phaàn keát, vaên kieân nhaéc ñeán Chuùa Kitoâ laø göông maãu cho taát caû caùc nguôøi hoaït ñoäng trong ngaønh truyeàn thoâng xaõ hoäi: "Trong nhöõng ngaøy naøy, Chuùa Cha ñaõ noùi vôùi chuùng ta qua trung gian cuûa Chuùa Con. Ngöôøi Con naøy thoâng cho chuùng ta, giôø ñaây vaø maõi maõi, tình yeâu thöông cuûa Chuùa Cha vaø yù nghóa sau cuøng cuûa ñôøi soáng chuùng ta. Chuùa Gieâsu laø göông maãu cuûa coâng vieäc truyeàn thoâng cuûa chuùng ta. Vì theá chuùng ta phaûi loaïi boû moïi gian doái, haõy noùi leân söï thaät cho tha nhaân... ñöøng bao giôø thoát ra nhöõng lôøi ñoäc ñòa, nhöng, neáu caàn, haõy noùi leân nhöõng lôøi toát laønh, xaây döïng, coù ích cho nhöõng ngöôøi nghe" (Eph 4, 25-27).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page