Vaøi chöùng taù
cuûa caùc ngöôøi haønh höông Naêm Thaùnh
taïi Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi chöùng taù cuûa caùc ngöôøi haønh höông Naêm Thaùnh taïi Roma.

 Nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" ngaøy naøo cuõng thuaät laïi nhöõng chöùng taù ñaùng neâu göông, do nhieàu phoùng vieân khaùc nhau thu löôïm ñöôïc nôi caùc ngöôøi haønh höông, ñeán töø caùc nôi khaùc nhau treân theá giôùi. Ñoïc laïi caùc chöùùng taù naøy, ai cuõng nhaän thaáy raèng Naêm Thaùnh, töø ngaøy khai maïc ñeán nay, ñaõ vaø coøn ñang ñem laïi nhieàu thaønh quaû toát ñeïp thieâng lieâng nôi caùc linh hoàn: canh taân ñôøi soáng caù nhaân, ñeå canh taân coäng ñoàng, xaõ hoäi, quoác gia vaø theá giôùi.

 Thöù Saùu 26.5.2000, trong Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû, coù nhieàu ñoaøn haønh höông ñeán töø nhieàu nöôùc khaùc nhau: Phaùp, Mexico, Taây ban nha, Ba lan, AÁn ñoä, Myõ chaâu vaø Ñöùc.

 Anh Damiens Chapuis, moät thanh nieân khoaûng 36 tuoåi, cuøng vôùi ñoaøn haønh höông ñeán töø Paris, ñeå cöû haønh Toaøn xaù trong boán ngaøy. Ñoaøn haønh höông cuûa anh goàm 43 ngöôøi, trong soá naøy coù maáy ngöôøi taøn taät ngoài treân xe laên. Anh Chapuis thuoäc Ñoaøn Töï nguyeän Phaùp lo vieäc giuùp ñôõ caùc beänh nhaân haønh höông taïi Loä ñöùc. Anh giaûi thích vôùi phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano raèng: Coâng vieäc cuûa toâi ñöôïc cuï theå hoùa baèng söï goùp coâng naâng ñôõ tinh thaàn vaø theå xaùc caùc ngöôøi taøn taät. Ñöôïc giuùp ñôõ hoï laø moät nieàm an vui cho toâi, bôûi vì trong khi toâi giuùp ñôõ hoï, toâi caûm thaáy hoï cuõng giuùp ñôõ toâi. Ñaây laø moät maàu nhieäm maø toâi khoâng bieát giaûi thích nhö heá naøo. Anh Chapuis noùi tieáp: Trong Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû toâi ñang soáng nhöõng xuùc ñoäng maïnh meõ cuûa cuoäc haønh höông Roma naøy, bôûi vì toâi coù loøng suøng kính caùch rieâng Ñöùc Trinh Nöõ Maria. Moãi laàn toâi coù vaán ñeà hoaëc gaëp nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên, neáu khoâng noùi laø nguy hieåm, toâi phuù thaùc cho Ñöùc Meï. Meï khoâng bao giôø boû qua, luoân luoân nhìn ñeán toâi. Noùi ñeán ñaây, Chapuis keå laïi moät caâu chuyeän xaåy ra trong ñôøi soáng anh caùch ñaây ít naêm. Anh keå laïi nhö sau: Caùch ñaây 5 naêm toâi quyeát ñònh soáng moät kinh nghieäm khaùc thöôøng: thöïc hieän moät loä trình quoác teá baèng xe ñaïp, töø Paris ñeán Bangkok. Ñöôïc thuùc ñaåy bôûi nhöõng lyù do rieâng, vì theá, toâi thöïc hieän chuyeán ra ñi, keùo daøi chín thaùng trôøi. Trong thôøi gian naøy, toâi ñaõ ñi qua nhieàu quoác gia raát khaùc nhau. Trong cuoäc maïo hieåm naøy toâi caûm thaáy söï che chôû caùch rieâng cuûa Meï Maria. Chuùa Kitoâ vaø Meï Maria ñaõ hoaøn toaøn ñi vaøo trong taâm hoàn toâi.

 Göông saùng veà loøng tín nhieäm cuûa anh Damiens Chapuis ñoái vôùi Meï Thieân Chuùa giuùp chuùng ta theâm loøng suøng kính, yeâu meán vaø tin töôûng phuù thaùc cho söï che chôû cuûa Ngöôøi trong baát cöù hoaøn caûnh khoù khaên naøo cuûa ñôøi soáng thieâng lieâng cuõng nhö theå xaùc. Chuùng ta vaãn ñoïc trong Kinh "Haõy nhôù": Xöa nay chöa töøng nghe coù ngöôøi naøo chaïy ñeán cuøng Ñöùc Meï xin baàu chöõa cöùu giuùp maø Ñöùc Meï töø boû chaúng nhaän lôøi".

 Cuõng trong Ñeàn thôø Ñöùc Baû Caû, coù moät nhoùm ñoâng caùc tín höõu Mexico ñeán Roma döï leã Phong Hieån Thaùnh Chuùa nhaät 21.5.2000 vöøa qua vaø tham döï cuoäc haønh höông toaøn xaù. Trong nhoùm naøy coù anh Francisco Javier, 22 tuoåi vaø Aldo Mamirez, 29 tuoåi, caû hai ñeán töø Thaønh phoá Guadalupe, nôi coù Ñeàn thaùnh Ñöùc Meï raát thôøi danh taïi Chaâu Myõ. Caû hai haêng haùi, vui möøng vì ñöôïc theo con ñöôøng Chuùa Gieâsu ñaõ chæ veõ cho. Anh Aldo noùi: Toâi raát öôùc mong ñöôïc ñeán Roma ñeå cöû haønh Toaøn xaù vaø ñeå coù maët trong Leã Phong Hieån Thaùnh cuûa Caùc Vò Töû ñaïo cuûa Queâ höông toâi. Trong thôøi gian löu laïi Roma, toâi ñaõ hieåu raèng: caùc tín höõu ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi laøm thaønh moät daân duy nhaát, noùi cuõng moät thöù tieáng, ñoù laø tieáng cuûa ñöùc tin. Thaät raát höùng thuù vaø vui möøng ñöôïc thaáy thöïc taïi huy hoaøng naøy. Taïi ñaây, ôû Roma naøy, toâi hieåu roõ hôn nöõa ñieàu toâi tuyeân xöng trong Kinh Tin Kính: Toâi tin Giaùo hoäi duy nhaát.

 Sô Elena, thuoäc Doøng Nöõ Tu Baùc aùi, do Thaùnh Nöõ Jeanne Antide saùng laäp, theo tinh thaàn Thaùnh Vincent de Paul, cuõng kính vieáng Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû, noùi vôùi phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano raèng: Thaät laø moät kinh nghieäm ñaëc bieät ñöôïc laõnh ôn toaøn xaù taïi ñaây, ôû chính Roma naøy, trung taâm cuûa Ñaïo Coâng giaùo. Toâi truyeàn giaùo taïi Albania, nôi ñaây Kitoâ giaùo ñaõ phaûi traûi qua moät cuoäc soáng ñaëc bieät khoù khaên trong nhieàu naêm. Nhöng ngaøy nay, cuoäc phuïc höng cuûa Giaùo hoäi ñang tieán böôùc; böôùc tieán naøy cho pheùp chuùng toâi soáng caùch haêng say hôn söï phong phuù cuûa ñöùc tin. Giaùo hoäi ñòa phöông ñang daán thaân giuùp ngöôøi daân Albania soáng thôøi gian ôn thaùnh, cho duø hoï khoâng theå ñeán Roma ñöôïc.

 Sô Elena noùi tieáp: Toâi tin raèng Naêm Thaùnh laø cô hoäi thuaän tieän cho vieäc suy tö vaø cho vieäc noäi taâm hoùa söù ñieäp Toaøn Xaù cho moïi ngöôøi. Rieâng caù nhaân toâi, toâi coi Naêm Thaùnh laø moät cô hoäi ñeå cuûng coá ñöùc tin vaø ñeå laáy laïi coâng vieäc truyeàn giaùo cuûa toâi vôùi ñaø tieán môùi.

 Coâ Juliet Wood, ñeán töø London, haønh höông Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan in Laterano, quaû quyeát vôùi phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano nhö sau: Toâi khoâng nghó raèng: nhaát thieát phaûi coù Naêm Thaùnh ñeå thöùc tænh vieäc soáng ñaïo. Theo toâi nghó, vieäc soáng ñaïo phaûi phaûn chieáu ñôøi soáng cuûa moãi ngaøy. Ñoái vôùi toâi khoâng caàn Ñaïi Toaøn xaù ñeå gaây neân moät söï xuùc ñoäng môùi, bôûi vì noùi chung toâi caûm thaáy söï xuùc ñoäng naøy moãi laàn toâi böôùc vaøo moät nôi thaùnh hay trong chính luùc toâi tìm tieáp xuùc vôùi Thieân Chuùa. Thaùi ñoä vaø caùch soáng cuûa con ngöôøi phaûi phuø hôïp vôùi chính tö töôûng beân trong.

 Coâ noùi theâm: Toâi ñeán YÙ naøy, bôûi vì caùc baïn höõu môøi toâi ñeán ñaây. Toâi muoán lôïi duïng cô hoäi naøy ñeå vieáng thaêm Roma vaø cuõng ñeå ñaøo saâu söï hieåu bieát cuûa toâi, caû veà bieán coá Naêm Thaùnh quan troïng naøy ñoái vôùi taát caû caùc tín höõu Kitoâ.

 Khoâng phaûi moïi tín höõu Kitoâ ñeàu soáng nhö coâ, vaø doàng yù vôùi coâ. Coù nhieàu tín höõu soáng xa Chuùa, xa ñöùc tin, khoâng soáng ñaïo. Nhöõng ngöôøi naøy caàn moät caùi gì ñoù thöùc tænh taâm hoàn vaø thuùc ñaåy hoï trôû veà vôùi Thieân Chuùa, soáng phuø hôïp Tin Möøng. Naêm Thaùnh chính laø cô hoäi thuaän tieän, chính laø giôø phuùt ôn thaùnh giuùp cho nhöõng anh chò em naày aên naên trôû veà laïi cuøng Thieân Chuùa. Naêm Thaùnh, hieåu trong vieån töôïng thieâng lieâng naày, vaãn laø moät phöông theá caàn thieát.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page