Vaøi ñieåm noäi dung ñaùng chuù yù
trong baøi dieãn vaên cuûa ÑTC
dòp tieáp kieán caùc Nhaø Khoa Hoïc
veà Roma tham döï Ngaøy Toaøn Xaù

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi ñieåm noäi dung ñaùng chuù yù trong baøi dieãn vaên cuûa ÑTC dòp tieáp kieán caùc Nhaø Khoa Hoïc veà Roma tham döï Ngaøy Toaøn Xaù.

 Tröa thöù Naêm, 25.5.2000, sau thaùnh leã keát thuùc nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi Khoa hoïc, do ÑHY Paul Poupad, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh teá Vaên hoùa, chuû teá trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ÑTC tieáp chung giôùi Khoa hoïc.

 Sau dieãn vaên chaøo möøng cuûa ÑHY Poupard vaø Giaùo sö Nicola Cabibbo, Chuû tòch Haøn Laâm vieän Toøa Thaùnh veà Khoa hoïc, ÑTC ñoïc dieãn vaên quan troïng cho caùc Vò tham döï. Sau ñaây laø nhöõng ñieåm chính.

 Khoa hoïc vaø Ñöùc tin - Trong doøng caùc theá kyû qua ñi, Khoa hoïc, vôùi nhöõng khaùm phaù ñaày haáp daãn, ñaõ chieám moät ñòa vò quyeát ñònh vaø nhieàu luùc ñaõ ñöôïc coi nhö tieâu chuaån duy nhaát cuûa chaân lyù hoaëc nhö con ñöôøng ñöa ñeán haïnh phuùc. Moät vieäc suy tö chæ döïa treân nhöõng yeáu toá khoa hoïc maø thoâi gaây neân chöôùc caùm doã naøy laø laøm cho chuùng ta quen thuoäc vôùi moät neàn vaên hoùa cuûa nghi hoaëc vaø hoà nghi. Neàn vaên hoùa naøy khöôùc töø vieäc coù Thieân Chuùa vaø vieäc nghieân cöùu veà con ngöôøi, trong maàu nhieäm cuûa nguyeân thuûy vaø cöùu caùnh... Nhieàu luùc neàn vaên hoùa naøy nghó raèng Thieân Chuùa chæ laø moät saùng taïo cuûa trí tueä con ngöôøi, vì khoâng coù khaû naêng hieåu bieát khoa hoïc. Nhöõng thaùi ñoä nhö vaäy ñaõ ñöa khoa hoïc xa khoûi con ngöôøi. Ngaøy nay, moät thaùch ñoá lôùn lao ñang chôø ñôïi chuùng ta, thaùch ñoá veà thöïc hieän vieäc di chuyeån töø hieän töôïng sang ñeán neàn taûng, moät vieäc chuyeån vaän raát caàn thieát vaø khaån caáp. Khoâng theå chæ döøng laïi nôi thí nghieäm maø thoâi. Ñieàu caàn thieát laø suy tö naøy phaûi ñaït tôùi baûn chaát thieâng lieâng vaø neàn taûng chaéc chaén naâng ñôõ baûn chaát naøy.

 Giaùo hoäi luoân luoân nuoâi döôõng moät söï toân troïng lôùn lao ñoái vôùi caùc söu taàm khoa hoïc vaø kyõ thuaät, bôûi vì noù taïo neân moät bieåu loä veà thieân taøi cuûa con ngöôøi ñoái vôùi vieäc taïo döïng vaø bieåu loä vieäc phuïc vuï ñoái vôùi chaân lyù. Töø Copernico ñeán Mendel, töø Aberto Caû ñeán Pascal, töø Galilei ñeán Marconi, lòch söû cuûa Giaùo hoäi vaø lòch söû cuûa khoa hoïc cho chuùng ta thaáy roõ raøng coù moät neàn vaên hoùa khoa hoïc ñöôïc aên reã saâu trong Kitoâ giaùo. Thöïc ra, coù theå noùi: vieäc söu taàm hoa hoïc, trong khi tìm toøi cuøng moät luùc caùi lôùn hôn caû cuõng nhö caùi nhoû hôn caû, goùp coâng vaøo vieäc laøm vinh danh Thieân Chuùa.

 Baát cöù vieäc tieáp xuùc, nghieân cöùu khoa hoïc naøo cuõng caàn ñeán moät söï naâng ñôõ cuûa luaân lyù vaø cuûa vieäc côûi môû khoân ngoan höôùng ñeán moät neàn vaên hoùa bieát toân troïng caùc ñoøi hoûi cuûa con ngöôøi.

 Cuoái cuøng, ÑTC keâu goïi caùc nhaø khoa hoïc nhö sau: Thöa caùc nhaø khoa hoïc nam, nöõ, anh chò em ñang ôû trong nhöõng vieäc söu taàm vaø tieán boä. Trong khi tìm kieám, khaùm phaù lieân læ nhöõng maàu nhieäm cuûa theá giôùi, haõy ñeå taâm hoàn cuûa anh chò em môû roäng cho nhöõng chaân trôøi maø ñöùc tin môû ra tröôùc maét anh chò em.

 Khung caûnh meânh moâng cuûa neàn vaên hoùa hieän ñaïi môû ra nhöõng vieãn töôïng chöa heà thaáy vaø ñaày höùa heïn trong vieäc ñoái thoaïi giöõa khoa hoïc vaø ñöùc tin, nhö giöõa trieát lyù vaø thaàn hoïc. Vôùi moïi taøi naêng vaø noã löïc, anh chò em haõy tham döï vaøo vieäc taïo neân moät neàn vaên hoùa vaø moät chöông trình khoa hoïc, luoân luoân cho thaáy roõ söï hieän dieän vaø söï can thieäp quan phoøng cuûa Thieân Chuùa.

 Caùc nhaø khoa hoïc thaân meán, anh chò em laø nhöõng ngöôøi xaây döïng nieàm hy voïng cho taát caû nhaân loaïi. Xin Thieân Chuùa theo doõi anh chò em vaø laøm cho caùc noã löïc cuûa anh chò em ñem laïi nhieàu thaønh quaû toát ñeïp trong phuïc vuï con ngöôøi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page