ÑTC göûi dieän vaên
cho hai Toång thoáng Ethiopia vaø Eritrea

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi dieän vaên cho hai Toång thoáng Ethiopia vaø Eritrea.

 Vatican - 25.5.2000 - ÑTC Gioan Phaoloâ II vöøa göûi hai böùc ñieän vaên cho hai Toång thoáng Coäng hoøa Ethiopia vaø Eritrea veà chieán tranh giöõ hai quoác gia Chaâu Phi naøy. Noäi dung cuûa hai ñieän vaên hoaøn toaøn gioáng nhau vaø ñöôïc göûi nhaân dòp quoác khaùnh cuûa hai quoác gia. Tröôùc heát ÑTC baøy toû söï ñau buoàn saâu xa cuûa ngaøi veà nhöõng thuø ñòch hieän ñang gaây taøn phaù vaø cheát choùc trong daân vaø treân hai ñaát nöôùc naøy. Roài ngaøi yeâu caàu môû caùc cuoäc ñoái thoaïi vaø ñaøm phaùn ñeå tìm giaûi phaùp chaám döùt chieán tranh phi lyù hieän nay. Veà phaàn ngaøi, ÑTC daâng leân Thieân Chuùa nhöõng lôøi caàu nguyeän soát saéng, ñeå xin Ngöôøi ban söùc maïnh vaø can ñaûm cho caû hai beân tranh chaáp mau tieán ñeán moät neàn hoøa bình hôïp lyù vaø beàn bæ, döïa treân vieäc hoøa giaûi vaø chaân lyù.

 Caùch ñaây hai naêm, khi buøng noå chieán tranh, Ethiopia tuyeân boá: Chuùng toâi chieán ñaáu ñeå chieám laïi phaàn laõnh thoå bò Eritrea chieám ñoùng. Ñaây laø moät sa maïc, moät baõi caùt goàm khoaûng 400 caây soá vuoâng, nhöng mang yù nghóa saâu xa veà lòch söû. Ngaøy nay Ethiopia nhaéc laïi: Chuùng toâi chæ muoán taùi chieám vò trí cuûa chuùng toâi maø thoâi.

 Nhöng söï thöïc khoâng phaûi vaäy. Dö luaän cho raèng: Ethiopia tìm loái thoaùt ra bieån; vaø Vieäc naày bò ngaên trôû keå töø luùc Eritrea trôû thaønh quoác gia ñoäc laäp naêm 1998.

 Thöù Naêm 24.5.2000 vöøa qua, nhaø caàm quyeàn Eritrea tuyeân boá: Chuùng toâi saün saøng ruùt lui khoûi caùc vò trí tröôùc chieán tranh buøng noå trong nhöõng ngaøy naøy. Vieäc ruùt quaân cuûa Eritrea ñaët Nhaø Caàm quyeàn Ethiopia tröôùc moät tình traïng raát khoù xöû.

 Thöïc söï, Nhaø Caàm Quyeàn cuûa Ethiopia taïi Abdis Abeba tieáp tuïc chieán tranh vôùi moät muïc ñích khaùc haún nhöõng lôøi tuyeân boá. Nhöng sau moät giai ñoaïn laâu daøi ñaøm phaùn vaø trung gian, Ethiopia ñaõ chaáp nhaän chöông trình cuûa Toå chöùc thoáng nhaát Chaâu phi (OUA). Moät trong caùc ñieåm chính cuûa chöông trình laø vieäc ruùt lui veà caùc vò trí cuõ tröôùc naêm 1998. Tuyeân boá ruùt quaân, töùc laø Eritrea thaéng caû veà maët quaân söï vaø ngoaïi giao: veà quaân söï, vì Eritrea ñaõ thaønh coâng trong vieäc aùn ngöõ nhöõng cuoäc haønh quaân cuûa Ethiopia; treân phöông dieän ngoaïi giao, Eritrea chieám ñöôïc moät ñieåm lôïi cho mình hôn nöõa treân döï luaän quoác teá.

 Ethiopia tung tin raèng: vieäc ruùt quaân khoûi caùc vò trí cuõ veà phía Eritrea, chæ vì lyù do thaát baïi treân chieán tröôøng. Traùi laïi Eritrea tuyeân boá: ñaây chæ laø vieäc toân troïng chöông trình cuûa Toå chöùc Thoáng Nhaát Phi Chaâu vaø cöû chæ cuûa Eritrea ñaõ ñöôïc Lieân hieäp quoác ca ngôïi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page