ÑTC tieáp kieán
caùc tham döï vieân Ngaøy Toaøn Xaù
cuûa giôùi khoa hoïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp kieán caùc tham döï vieân Ngaøy Toaøn Xaù cuûa giôùi khoa hoïc.

 Tin Vatican (VIS 25 May 2000): Tröa thöù Naêm, ngaøy 25.05.2000, ÑTC ñaõ tieáp kieán chung caùc tham döï vieân Ngaøy Toaøn Xaù daønh cho giôùi khoa hoïc, beân trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, lieàn sau Thaùnh Leã do ÑHY Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, cöû haønh, ñeå beá maïc Ngaøy Toaøn Xaù daønh cho giôùi khoa hoïc.

 ÑTC ñaõ laàn löôït duøng caùc thöù tieáng Phaùp, Anh, Taây Ban Nha, vaø Italia, ñeå ngoû lôøi vôùi caùc tham döï vieân. ÑTC nhaéc laïi raèng: "Coâng vieäc nghieân cöùu khoa hoïc ñöôïc thieát laäp treân khaû naêng cuûa tinh thaàn con ngöôøi coù theå khaùm phaù ra ñieàu phoå quaùt." Theo yù ÑTC, nhöõng ai vöøa laø nhaø khoa hoïc vöøa laø tín höõu soáng ñöùc tin, thì coù theå thöïc hieän moät cuoäc ñoái thoaïi höõu ích vaø coù tính caùch xaây döïng vôùi nhöõng ai soáng xa Chuùa Kitoâ vaø Giaùo Hoäi. ÑTC cuõng ñaõ khoâng queân nhaéc laïi cho caùc khoa hoïc gia vaø caùc nhaø nghieân cöùu veà traùch nhieäm nghieâm troïng phaûi tham döï vaøo coâng cuoäc xaây döïng moät neàn vaên hoùa cuõng nhö moät döï aùn khoa hoïc coù phaûn chieáu söï hieän dieän vaø taùc ñoäng quan phoøng cuûa Thieân Chuùa.

 Cuoái cuøng, ÑTC nhaán maïnh raèng "Coâng cuoäc nghieân cöùu khoa hoïc caàn ñeán söï naâng ñôõ cuûa neàn luaân lyù cuõng nhö cuûa thaùi ñoä côûi môû nghieâm chænh ñoái vôùi moät neàn vaên hoùa bieát toân troïng nhöõng nhu caàu cuûa con ngöôøi. Khi quyù vò khaûo saùt lieân læ nhöõng naàu nhieäm cuûa vuõ truï, xin quyù vò haõy ñeå cho tinh thaàn cuûa mình ñöôïc môû roäng ñoùn nhaän nhöõng chaân trôøi maø ñöùc tin môû ra tröôùc maét quyù vò... Bôûi theá cho neân, tröôùc heát xin quyù vò haõy laø nhöõng keû say meâ ñi tìm Thieân Chuùa voâ hình, laø Ñaáng duy nhaát coù theå thoõa maõn ñöôïc nhöõng nhu caàu saâu xa cuûa ñôøi soáng quyù vò, vaø ban cho quyù vò traøn ñaày aân suõng cuûa Ngöôøi.

 ÑTC caàu mong sao cho Nhöõng Ngaøy Toaøn Xaù daønh cho giôùi khoa hoïc coù theå khuyeán khích vaø naâng ñôõ taát caû nhöõng ai chaân thaønh ñi tìm söï thaät. Nhöõng Ngaøy naày chöùng minh cho chuùng ta bieát raèng con ngöôøi coù theå vöøa laø nhaø nghieân cöùu ñöùng ñaén trong moïi laõnh vöïc hieåu bieát, vöøa laø nhöõng ñoà ñeä trung thaønh cuûa Phuùc AÂm.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page