Ñoaøn haønh höông Naêm Thaùnh
ñeán töø Argentina
kính vieáng Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñoaøn haønh höông Naêm Thaùnh ñeán töø Argentina kính vieáng Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh.

 Tin Roma (24.5.2000) - Nöõ phoùng vieân Luciana Coretto cuûa Nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" gaëp ñoaøn haønh höông ñeán töø Argentina (Nam Myõ chaâu), taïi Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh, do hai linh muïc höôùng daãn, cha Isidro vaø cha Henriquez, thuoäc giaùo phaän Azul. Hai vò tuyeân boá nhö sau: Ñöôïc ñeán ñaây, laø moät kinh nghieäm saâu xa veà cuoäc gaëp gôõ vôùi Thieân Chuùa, qua lòch söû cuûa Giaùo hoäi vaø chöùng taù huøng hoàn cuûa caùc Vò Töû ñaïo, nhöng caùch rieâng, ñaây laø moät giôø phuùt hieäp thoâng thöïc vôùi coäng ñoàng Daân Chuùa, cuoäc gaëp gôõ vôùi anh chò em raûi raéc treân caû theá giôùi; vôùi caùc anh chò em naøy chuùng ta hieäp nhaát trong ñöùc tin vaø trong tình yeâu meán Chuùa. Hai linh muïc noùi theâm nhö sau: Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh naøy caùch rieâng laø chöùng taù cuûa vieäc côûi môû vaø ñoái thoaïi, khoâng nhöõng chæ vôùi nhöõng ai cuøng ñoàng haønh vôùi chuùng ta, nhöng caû vôùi nhöõng ngöôøi cuõng ñi treân caùc ngaû ñöôøng song song vôùi chuùng ta nöõa.

 Trong soá caùc ngöôøi haønh höông töø Argentina, coù oâng Edoardo Szczesny, ngöôøi Argentina, nhöng goác Ba lan, thöïc hieän giaác mô cuûa ñôøi oâng. OÂng tuyeân boá vôùi coâ Luciana nhö sau: Ñoái vôùi toâi, moät ngöôøi coâng giaùo soáng ñaïo, ñaây laø kinh nghieäm quan troïng hôn caû cuûa ñôøi toâi, ñaây laø cuoäc haønh trình ñöùc tin, cuoäc haønh trình ñöôïc soáng trong ñöùc tin. Toâi laø moät kyõ sö hoùa chaát, toâi thöôøng du haønh vì coâng vieäc laøm aên. Caùch ñaây hai naêm toâi maát ngöôøi con trai 17 tuoåi. Luùc ñoù, khoâng coù lôøi naøo ñeå coù theå dieãn taû söï ñau ñôùn cuûa toâi ñöôïc, khi chuùng toâi khaùm phaù ra laø ñöùa con toâi maéc chöùng beänh khoâng theå chöõa laønh. Chæ coù söï naâng ñôõ cuûa ñöùc tin ñaõ giuùp chuùng toâi vöôït qua côn thöû thaùch naøy. Moãi ngaøy toâi soáng kinh nghieäm laï luøng naøy, vì mình laø moät tín höõu Kitoâ, soáng trong nieàm an vui, vì caûm thaáy mình ñöôïc yeâu thöông. Trong söùc maïnh cuûa ñöùc tin toâi ñaõ tìm ñöôïc söï bình an caû trong nhöõng luùc khoù khaên hôn caû.

 Nhoùm haønh höông cuûa 35 linh muïc Phaùp taïi Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû, Roma.

 Tin Roma (24.5.2000) - Sau nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc Linh muïc theá giôùi, nhieàu vò coøn löu laïi Roma, ñeå soáng Naêm Thaùnh trong tö caùch caù nhaân. Trong soá naøy, coù nhoùm linh muïc Phaùp goàm 35 vò thuoäc Giaùo Phaän Lyon. Ñöôïc phoùng vieân nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" Cha Martin Gabut, trong nhoùm, töôøng thuaät nhö sau veà nhöõng ngaøy Toaøn xaù Linh muïc vaø cuoäc ñôøi cuûa cha. Thaät laø moät ôn laï luøng Chuùa ban caùch ñaëc bieät. Toaøn xaù cuûa caùc linh muïc laø moät bieán coá raát quan troïng, trong ñoù toâi ñaõ ñöôïc phuùc laõnh nhaän ôn thaùnh Chuùa. Ôn thaùnh naøy seõ giuùp toâi nhieàu trong thöøa taùc vuï linh muïc. Baøi giaûng cuûa ÑHY Hoyos, Toång tröôûng Boä Giaùo só, hoâm thöù ba 16.5.2000, gaây xuùc ñoäng nhieàu nôi taâm hoàn toâi. Ngaøi ñaõ nhaán maïnh ñeán tính caùch trung taâm cuûa Bí tích Thaùnh Theå vaø yù nghóa cao caû cuûa Chöùc Linh muïc.

 Roài cha keå laïi cuoäc ñôøi hieán daâng cho Chuùa nhö theá naøo. Cha noùi: Cha toâi haàu nhö laø ngöôøi voâ thaàn. Thaùi ñoä naøy khoâng giuùp gì cho vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cuûa toâi, ñeå ñöôïc lôùn leân trong gia ñình coâng giaùo vaø ñeå giuùp toâi hieåu ñaâu laø con ñöôøng ñuùng phaûi theo. Töø nhoû, toâi ñaõ caûm thaáy phaûi gaàn guõi Thieân Chuùa. Nhöng hoaøn caûnh ñôøi soáng ñaõ ñöa toâi ñeán moät choã khaùc. Sau 18 naêm laøm vieäc nhö moät giaùo sö, toâi caûm thaáy moät söï baát maõn maïnh meõ. Do ñoù, toâi xin nghæ ít thaùng ñeå suy tö vaø tónh taâm. Sau cuøng toâi ñaõ hieåu raèng: con ñöôøng cuûa toâi laø taän hieán cuoäc ñôøi cho Thieân Chuùa, nhö vaäy môùi coù theå ñaùp laïi caùi maø toâi tìm kieám.

 Cha Gabut naêm nay 48 tuoåi, nhöng môùi thuï phong linh muïc caùch ñaây ba naêm maø thoâi. Cha noùi tieáp nhö sau: Giôø ñaây toâi laø moät linh muïc haïnh phuùc, toâi khoâng töø choái dó vaõng cuûa toâi. Thöïc söï toâi tin chaéc raèng moãi ngöôøi trong chuùng ta phaûi theo con ñöôøng rieâng cuûa mình, bôûi vì caû nhöõng böôùc laàm laïc trong quaù khöù cuõng laø moät böôùc ñöa ñeán Thieân Chuùa, giuùp chuùng ta hieåu bieát vaø coâng nhaän tình thöông voâ cuøng cuûa Ngöôøi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page