Chöông trình nhöõng ngaøy Toaøn xaù
cuûa giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi (Mass-media)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöông trình nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi (Mass-media).

 Vatican - 25.5.2000 - Thöù Tö 24.5.2000, phoøng Baùo chí Toøa Thaùnh cho phoã bieán chöông trình veà nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa cuûa giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi. Ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi truyeàn thoâng seõ dieãn ra trong 4 ngaøy, töø moàng 01 ñeán 04 thaùng 6/2000 naøy. Tham döï nhöõng ngaøy tónh taâm vaø suy tö coù khoaûng saùu ngaøn nhaân vieân thuoäc giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi, ñeán töø 52 quoác gia treân theá giôùi. Trong soá caùc vò ghi teân tham döï coù moät phaùi ñoaøn ñoâng ñaûo ñeán töø caùc quoác gia Chaâu phi, trong ñoù coù moät soá ñeán töø Sierra-Leonre, nôi hieän ñang coù cuoäc noäi chieán.

 Sau ñaây laø chöông trình chi tieát cuûa boán ngaøy Toaøn xaù:

 Thöù naêm - 01.6.2000 - luùc 15:30 taïi Thính ñöôøng "Santa Cecilia" treân Ñaïi Loä Hoøa Giaûi, Ñöùc TGM John Foley, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn thoâng xaõ hoäi, ñoïc dieãn vaên chaøo möøng caùc vò tham döï nhöõng ngaøy Toaøn xaù.

 Sau ñoù Baø Theresa Eo-Choi, chuû tòch Hieäp hoäi coâng giaùo quoác teá baùo chí (Union catholique internationale de la presse - Ucip) ñoïc dieãn vaên veà ñeà taøi: Giaùo hoäi tröôùc raïng ñoâng cuûa Ngaøn Naêm thöù ba, moät thaùch ñoá cho caùc nhaân vieân truyeàn thoâng.

 Sau ñoù, luùc 16:30, caùc vò tham döï, chia thaønh töøng nhoùm, ñi ñeán Nhaø Nguyeän Sixtina, nôi ñaây Ñöùc Cha Piero Marini, Tröôûng Vaên phoøng leã nghi phuïng vuï cuûa ÑTC höôùng daãn caàu nguyeän.

 Thöù Saùu 02.6.2000 - Coù hai cuoäc gaëp gôõ: luùc 11 giôø, taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI, ÑHY Dario Castrillon Hoyos, Toång tröôûng Boä Giaùo só, ñeà nghò suy tö veà "Chaân lyù vaø chöùng taù".

 Luùc 17 giôø: cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑHY Angelo Sodano, Quoác vuï Khanh, roài Ñöùc TGM Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng lyù vaø Hoøa bình vaø Ñöùc Cha Diarmuid Martin, thö kyù Hoäi ñoàng naøy.

 Cuoäc gaëp gôõ ñöôïc tieáp vaän töø Thính ñöôøng Phaoloâ VI vôùi giôùi truyeàn thoâng taïi Washington, Thaønh phoá Mexicoâ vaø Thaønh phoá Manila.

 Thöù Baåy - 03.6.2000 - Luùc 9:30, Leã nghi böôùc qua Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaïi Thaønh - sau ñoù coù leã nghi cöû haønh ñaïi keát, ñöôïc goïi laø "Leã nghi cöû haønh Lôøi Chuùa", do ÑHY Eduard Idris Cassidy, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh coå voõ söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ, chuû toïa.

 Ban chieàu, moät soá linh muïc seõ ngoài Toøa, ñeå ban Bí tích Hoøa giaûi. Luùc 19:30, coù buoåi hoøa nhaïc taïi Ñeàn thôø Santa Maria degli Angeli.

 Chuùa nhaät - 04.6.2000 - Caùc vò tham döï tuï hoïp moät laàn nöõa trong Thính ñöôøng Phaoloâ VI. Sau thaùnh leã do ÑHY Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban Naêm Thaùnh 2000 chuû teá, luùc 12:15, cuõng trong Thính ñöôøng, ÑTC tieáp chung giôùi truyeàn thoâng tham döï nhöõng ngaøy Toaøn xaù.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page