Baøi dieãn vaên ÑTC
ñoïc taïi Phi Tröôøng Thuû Ñoâ Amman
Vöông Quoác Giordani

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi dieãn vaên ÑTC ñoïc taïi Phi Tröôøng Thuû Ñoâ Amman, Vöông Quoác Giordani.

 Kính Thöa Ngaøi Quoác Vöông,
Kính thöa quyù vò Thaønh Phaàn Chính Phuû,
Trong tinh thaàn toân troïng saâu xa vaø trong tình baèng höõu, Toâi xin chaøo chuùc taát caû moïi ngöôøi sinh soáng trong Vöông Quoác Giordani: nhöõng thaønh phaàn cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø nhöõng Giaùo Hoäi Kitoâ khaùc, nhöõng anh chò em Hoài Giaùo maø chuùng toâi, nhöõng ñoà ñeä cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, heát söùc toân troïng, vaø taát caû moïi ngöôøi thieän chí nam nöõ.

 Chuyeán vieáng thaêm cuûa toâi taïi Quyù Vöông Quoác vaø toaøn theå cuoäc haønh trình maø hoâm nay toâi baét ñaàu, laø moät phaàn cuûa Cuoäc Haønh Höông Toân Giaùo cuûa Naêm Toaøn Xaù maø toâi ñang thöïc hieän ñeå kyû nieäm Hai Ngaøn Naêm Ngaøy Sinh cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ. Ngay töø khôûi ñaàu cuûa taùc vuï Giaùm Muïc Roma, Toâi ñaõ heát söùc ao öôùc ñöôïc cöû haønh bieán coá kyû nieäm naày baèng vieäc ñeán caàu nguyeän taïi vaøi nôi coù lieân heä ñeán lòch söû cöùu roãi-nhöõng nôi noùi leân cho chuùng toâi veà söï chuaån bò laâu daøi cho giaây phuùt Nhaäp Theå naày qua nhöõng giai ñoaïn kinh thaùnh ; ñoù laø nhöõng nôi maø Chuùa Gieâsu Kitoâ cuûa chuùng toâi ñaõ sinh soáng thaät söï, hoaëc nhöõng nôi coù lieân heä ñeán coâng cuoäc cöùu roãi cuûa Chuùa. Toâi ñaõ ñeán Ai Caäp vaø Nuùi Sinai, nôi maø Thieân Chuùa ñaõ maëc khaûi danh thaùnh Ngaøi cho OÂng Moâisen, vaø trao cho OÂng nhöõng bia ghi baûn luaät cuûa Giao Öôùc.

 2. Hoâm nay toâi ñeán Giordani, moät vuøng ñaát quen thuoäc vôùi toâi, nhôø qua Kinh Thaùnh: vuøng ñaát ñaõ ñöôïc thaùnh hoùa bôûi söï hieän dieän cuûa chính Chuùa Gieâsu, bôûi söï hieän dieän cuûa OÂng Moâisen, tieân tri Elia vaø Thaùnh Gioan Tieàn Hoâ, vaø cuûa nhöõng vò thaùnh vaø nhöõng vò töû ñaïo cuûa Giaùo Hoäi thôøi sô khai. Ñaát nöôùc cuûa Ngaøi ñöôïc bieát ñeán nhö laø nôi hieáu khaùch vaø côûi môû ñoùn nhaän moïi ngöôøi. Ñaây laø nhöõng ñöùc tính toát cuûa ngöôøi daân Giordani maø toâi ñaõ coù kinh nhieäm nhieàu laàn trong nhöõng luùc tieáp xuùc vôùi coá Nhaø Vua Hussein, vaø ñöôïc xaùc nhaän laïi trong laàn toâi ñöôïc tieáp Ngaøi taïi Vatican vaøo thaùng 9 naêm vöøa qua.

 Thöa Ngaøi, toâi bieát roõ moái quan taâm saâu xa cuûa ngaøi ñoái vôùi neàn Hoøa Bình trong Vöông Quoác cuûa Ngaøi vaø trong toaøn vuøng; toâi cuõng bieát roõ taàm quan troïng ngaøi ñaët cho vieäc taát caû moïi ngöôøi daân Giordani-tín ñoà Hoài giaùo cuõng nhö nhöõng tín höõu kitoâ -- ñöôïc nhìn bieát mình keát thaønh moät daân toäc vaø moät gia ñình. Taïi vuøng ñaát naày cuûa theá giôùi, hieän coù nhöõng vaán ñeà traàm troïng vaø khaån caáp veà coâng baèng, veà nhöõng quyeàn lôïi cuûa caùc daân toäc vaø caùc quoác gia; ñaây laø nhöõng vaán ñeà caàn ñöôïc giaûi quyeát ñeå möu caàu lôïi ích cho taát caû moïi ngöôøi coù lieân heä vaø nhö laø ñieàu kieän cho neàn hoøa bình laâu daøi. Dieån tieán möu tìm hoøa bình caàn phaûi ñöôïc tieáp tuïc, duø noù coù khoù khaên, coù laâu daøi ñeán theá naøo ñi nöõa. Khoâng coù hoøa bình, thì seõ khoâng theå naøo coù söï phaùt trieån ñích thöïc cho vuøng naày, seõ khoâng coù cuoäc soáng toát ñeïp hôn cho caùc daân toäc, seõ khoâng coù töônglai töôi saùng hôn cho con chaùu. Chính vì theá maø söï daán thaân höõu hieäu cuûa Vöông Quoác Giordani ñeå taïo ra ñieàu kieän caàn thieát cho hoøa bình, laø ñieàu heát söùc quan troïng vaø ñaùng khen.

 Vieäc xaây döïng moät töông lai hoøa bình ñoøi hoûi moät söï hieåu nhau tröôûng thaønh hôn vaø moät söï coäng taùc thieát thöïc hôn giöõa caùc daân toäc nhìn nhaän moät Thieân Chuùa thaät, Ñaáng taïo hoùa cuûa taát caû moïi loaøi moïi vaät. Ba toân giaùo ñoäc thaàn trong lòch söû ñeàu keå hoøa bình, loøng toát vaø söï kính troïng ñoái vôùi con ngöôøi, nhö laø nhöõng giaù trò cao nhaát. Toâi thaät söï hy voïng raèng chuyeán vieáng thaêm cuûa toâi seõ cuõng coá maïnh hôn coâng cuoäc ñoái thoaïi ñaõ coù keát quaû giöõa ngöôøi hoài giaùo vaø ngöôøi kitoâ, moät cuoäc ñoái thoaïi ñaõ ñöôïc thöïc hieän taïi Vöông Quoác Giordani, nhaát laø qua Hoïc Vieän Lieân Toân Hoaøng Gia.

 3. Duø khoâng queân raèng söù maïng tieân quyeát cuûa mình laø söù maïng thuoäc laõnh vöïc thieâng lieâng, nhöng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo luoân luoân saún saøng coäng taùc vôùi töøng quoác gia töøng daân toäc coù thieän chí, trong vieäc coã voõ vaø phaùt trieån phaåm giaù con ngöôøi. Giaùo Hoäi coâng giaùo thöïc hieän ñieàu naày moät caùch ñaëc bieät nhôø qua caùc tröôøng hoïc vaø nhöõng chöông trình giaùo duïc, vaø qua nhöõng cô caáu töø thieän vaø xaõ hoäi. Truyeàn thoáng cao ñeïp cuûa Vöông Quoác Ngaøi trong vieäc toân troïng moïi toân giaùo, baûo ñaûm cho söï töï do toân giaùo vaø laøm cho söï töï do toân giaùo trôû thaønh ñieàu coù theå; thaät vaäy, töï do toân giaùo laø moät nhaân quyeàn caên baûn. Khi ñöôïc nhö vaäy, taát caû moïi coâng daân caûm thaáy mình baèng nhau, vaø moãi ngöôøi, nhôø ñöôïc soi saùng bôûi nhöõng xaùc tín tinh thaàn rieâng, ñeàu coù theå goùp phaàn vaøo vieäc xaây leân moät xaõ hoäi nhö laø ngoâi nhaø chung cho taát caû moïi ngöôøi.

 4. Lôøi môøi noàng nhieät maø Ngaøi, Chính Phuû vaø Daân Chuùng Giordani, ñaõ gôûi ñeán toâi, (lôøi môøi ñoù) noùi leân nieàm hy voïng chung cuûa chuùng ta cho moät thôøi ñaïi môùi cuûa hoøa bình vaø phaùt trieån trong vuøng. Toâi thaät söï bieát ôn; vaø vôùi loøng quyù troïng saâu xa ñoái vôùi loøng toát cuûa Ngaøi, toâi höùa chaéc caàu nguyeän cho Ngaøi, cho toaøn daân Giordani, cho nhöõng anh chò em tò naïn ñang soáng trong Vöông Quoác Ngaøi, vaø cho nhöõng ngöôøi treû hieäm chieám ña soá daân chuùng.

 Nguyeän Xin Ñaáng toaøn naêng ban cho Ngaøi ñöôïc haïnh phuùc vaø soáng laâu!
Nguyeän xin Ñaáng toaøn naêng ban cho Vöông Quoác Giordani ñöôïc thònh vöôïng vaø Hoøa Bình!
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page