Caùc phöông tieän truyeàn thoâng
cuûa Giaùo hoäi
phaûi ñöa söù ñieäp Kitoâ giaùo
vaøo trong "neàn vaên hoùa môùi"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc phöông tieän truyeàn thoâng cuûa Giaùo hoäi phaûi ñöa söù ñieäp Kitoâ giaùo vaøo trong "neàn vaên hoùa môùi".

 Tin SAM PHRAN, Thaùi Lan (UCAN 25/1/2000) -- Moät khoùa hoäi thaûo cuûa Lieân Hoäi ñoàng Giaùm muïc AÙ chaâu (FABC) cho raèng caùc phöông tieän truyeàn thoâng cuûa Giaùo hoäi phaûi ñöa söù ñieäp Kitoâ giaùo vaøo trong "neàn vaên hoùa môùi" hình thaønh töø caùc phöông tieän truyeàn thoâng hieän ñaïi, chöù khoâng chæ loan truyeàn nhöõng gì maø Giaùo hoäi daïy doã. Caùc tham döï vieân cuûa khoùa hoäi thaûo "Giaùo hoäi vaø Truyeàn thoâng Xaõ hoäi ôû chaâu AÙ" taïi ñaïi hoäi khoaùng ñaïi laàn thöù baûy cuûa Lieân Hoäi ñoàng Giaùm muïc AÙ chaâu, ñaõ noùi trong baûn ñuùc keát hoäi thaûo raèng vieäc ñöa söù ñieäp Tin möøng vaøo trong "neàn vaên hoùa truyeàn thoâng môùi" laø heát söùc quan troïng. Caùc ñaïi bieåu ñaõ neâu leân thaùch ñoá cuûa vaên hoùa truyeàn thoâng môùi maø Ñöùc Giaùo hoaøng Gioan Phaoloâ II töøng ñeà caäp trong thoâng ñieäp naêm 1991 "Veà hieäu löïc thöôøng haèng cuûa söù meänh truyeàn giaùo cuûa Giaùo hoäi" (Redemptoris Missio) vaø trong toâng huaán "Giaùo hoäi ôû chaâu AÙ" (Ecclesia in Asia), vaên kieän chung keát cuûa Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc AÙ chaâu. Tröôùc söù maïng truyeàn thoâng naøy, caùc ñaïi bieåu ñeà xuaát vôùi Giaùo hoäi ôû chaâu AÙ haõy thaêm doø caùc khaû naêng söû duïng khoâng gian ñieàu khieån cuõng nhö caùc hình thöùc truyeàn thoáng khaùc nhö ñieäu muùa, baøi haùt vaø thi ca raát phong phuù nôi caùc neàn vaên hoùa ôû chaâu AÙ. Giaùo hoäi phaûi söû duïng moïi phöông tieän truyeàn thoâng saün coù, keå caû Ñaøi Phaùt thanh Chaân lyù AÙ chaâu vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng khaùc. Caùc ñaïi bieåu cho raèng caùc Giaùm muïc, giaùo só vaø tu só phaûi ñöôïc huaán luyeän veà truyeàn thoâng vaø vieäc huaán luyeän naøy phaûi bao goàm caùc khoùa hoïc veà thaàn hoïc, lyù thuyeát vaø thöïc haønh truyeàn thoâng. Caùc Giaùm muïc vaø tham döï vieân ñaõ noùi theâm raèng Giaùo hoäi phaûi nhìn nhaän vaø khuyeán khích caùc chöông trình truyeàn thoâng bieát ñeà cao caùc giaù trò Tin möøng vaø phaùt trieån nhaân baûn, cuõng nhö vieäc Kitoâ höõu tham gia tích cöïc trong laõnh vöïc truyeàn thoâng cuûa xaõ hoäi. Caùc ñeà xuaát cuûa khoùa hoäi thaûo ñaõ ñöôïc ñeä trình cho caùc ñaïi bieåu FABC taïi ñaïi hoäi khoaùng ñaïi ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 3 ñeán 13-1-2000 taïi trung taâm huaán luyeän muïc vuï Baan Phu Waan cuûa toång giaùo phaän Bangkok ôû Sam Phran, phía taây thuû ñoâ Thaùi Lan. Caùc ñaïi bieåu cho raèng coâng ngheä kyõ thuaät soá nhö maïng Internet vaø caùc veä tinh ñang bieán caùc phöông tieän truyeàn thoâng thaønh nhöõng coâng cuï thaäm chí coøn maïnh meõ hôn. Caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng coù theå taïo ra caùc khaû naêng töông taùc coù khaû naêng xaây döïng caùc coäng ñoàng nhöng cuõng ñeà cao chuû nghóa caù nhaân. Chuùng coù theå cung caáp tin töùc vaø mang laïi söï giaûi trí nhöng cuõng coå vuõ moät "neàn vaên hoùa cuûa söï cheát." Caùc ñaïi bieåu caûnh baùo raèng laõnh ñaïo Giaùo hoäi khoâng neân boû qua thöïc teá laø caùc coâng ngheä truyeàn thoâng môùi taïo ra nhöõng thôøi cô vaø nhöõng thaùch ñoá vöôït ra ngoaøi bieân giôùi quoác gia vaø luïc ñòa. Caùc Giaùm muïc AÙ chaâu cuõng khoâng neân queân boû qua thöïc teá laø toaøn boä ñôøi soáng cuûa Giaùo hoäi chính laø truyeàn thoâng, vaø truyeàn thoâng laø trung taâm cuûa moïi thöøa taùc vuï cuûa Giaùo hoäi. Caùc ñaïi bieåu ghi nhaän Giaùo hoäi chæ laø thieåu soá ôû chaâu AÙ ñang sinh hoaït trong boái caûnh nhieàu toân giaùo vaø nhieàu neàn vaên hoùa ña daïng, vaø cho raèng caùch Giaùo hoäi tieáp caän truyeàn thoâng coù theå phaùt huy ñoái thoaïi vaø hôïp taùc giöõa caùc toân giaùo vaø caùc neàn vaên hoùa. Caùc ñaïi bieåu ñaõ khen ngôïi Vaên phoøng Truyeàn thoâng Xaõ hoäi (OSC) cuûa FABC veà noã löïc laøm saùng toû caùc khaùi nieäm vaø taêng cöôøng kieán thöùc veà "truyeàn thoâng xaõ hoäi" cho caùc Giaùm muïc AÙ chaâu. Tuy nhieân, hoï ñeà nghò OSC ñaåy maïnh hôn nöõa söï hôïp taùc chaët cheõ hôn vaø taïo ñieàu kieän lieân keát giöõa nhöõng ngöôøi Coâng giaùo laøm vieäc chuyeân moân trong laõnh vöïc truyeàn thoâng Coâng giaùo vaø giöõa nhöõng ngöôøi treû söû duïng phöông tieän truyeàn thoâng, ñeå laøm phong phuù hôn nöõa söï hieåu bieát cuûa Giaùo hoäi veà truyeàn thoâng xaõ hoäi nhôø chuyeân moân cuûa hoï. OSC phaûi coù saùng kieán ñeå chöùng minh caùc phöông tieän truyeàn thoâng môùi coù khaû naêng gôïi höùng vaø khuyeán khích caùc Giaùo hoäi ñòa phöông ôû chaâu AÙ phaùt trieån caùc hoaït ñoäng truyeàn thoâng höõu hieäu cuûa mình. Vaên phoøng truyeàn thoâng cuõng neân cung caáp cho caùc Giaùo hoäi ñòa phöông caùc taøi lieäu tham khaûo thöïc tieãn khi caùc Giaùo hoäi naøy coá gaéng phaùt trieån caùc hoaït ñoäng truyeàn thoâng xaõ hoäi cuûa mình. Khoaûng 100 giaùm muïc, 70 linh muïc, nam nöõ tu só vaø 35 giaùo daân ñaõ tham döï ñaïi hoäi cuûa FABC.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page