Cha giaûi toäi cuûa anh Barnabei
hoaøn toaøn tin anh voâ toäi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tieát loä kinh hoaøng: cha giaûi toäi cuûa anh Barnabei hoaøn toaøn tin anh voâ toäi.

 Virginia, USA - (16/9/2000) - Luùc 9:05 toái ngaøy 14/09/2000 giôø mieàn Ñoâng Hoa Kyø, anh Derek Rocco Barnabei, 33 tuoåi, ngöôøi Myõ goác YÙ ñaõ bò chích thuoác ñoäc cho cheát sau khi ñích thaân Ñöùc Giaùo Hoaøng ñaõ ba laàn xin tha cho anh, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, caùc Ñöùc Giaùm Muïc ñòa phöông, caùc toå chöùc Coâng Giaùo ñaõ vieát thô leân chính quyeàn Clinton, thoáng ñoác bang Virginia; vaø bao nhieâu buoåi canh thöùc caàu nguyeän taïi Hoa Kyø vaø YÙ ñaõ ñöôïc toå chöùc. Caùc phöông tieän truyeàn thoâng cuõng ñaõ neâu ra bieát bao nhieâu nhöõng nghi vaán chung quanh baûn aùn cuûa toøa vaø nhöõng keát quaû xeùt nghieäm.

 Vaøi phuùt tröôùc khi töø giaõ coõi ñôøi, anh Barnabei ñaõ ñoïc moät ñoaïn Kinh Thaùnh, chaøo vónh bieät gia ñình vaø moät laàn nöõa khaúng ñònh mình hoaøn toaøn voâ toäi.

 Cha James Gallagher, laø cha giaûi toäi cho anh, ñaõ ñöôïc Toøa Giaùm Muïc Richmond, Virginia cöû ra chaêm soùc muïc vuï cho anh, thöôøng xuyeân ñeán thaêm anh trong suoát thôøi gian qua, ñaõ ôû vôùi anh troïn ngaøy 14/09/2000, vaø ñaõ giaûi toäi laàn cuoái cuøng cho anh, ñaõ chính thöùc tuyeân boá: cha hoaøn toaøn tin töôûng raèng anh Barnabei voâ toäi. Lôøi tuyeân boá cuûa cha ñaõ laäp töùc gaây soùng gioù vaø giaän döõ trong coäng ñoàng ngöôøi YÙ ôû caû Italia laãn Hoa Kyø.

 Döôùi ñaây laø baøi phoûng vaán cuûa phoùng vieân baùo Avverire vôùi cha James Gallagher.

 Phoùng vieân Avvenire: Xin cha cho bieát veà tình traïng taâm lyù cuûa anh Barnabei tröôùc khi bò töû hình.

 Cha Gallagher: Toâi coù theå noùi laø raát bình tónh. Rocco laø moät ngöôøi coù moái quan taâm ñeán khía caïnh tinh thaàn raát saâu saéc. Ñoù laø nhöõng ñieàu anh ta ñaõ thu hoaïch ñöôïc trong thôøi gian trong tuø. Saùng hoâm qua, toâi ñeán nhaø giam raát sôùm ñeå soáng vôùi anh suoát ngaøy. Chuùng toâi caàu nguyeän suoát ngaøy vaø ñeán 4 giôø chieàu thì Ñöùc Giaùm Muïc Walter Sullivan ñeán ñeå cöû haønh caùc pheùp bí tích cho anh. Trong nhöõng giôø sau cuøng, Rocco raát quan taâm ñeán nhöõng ngöôøi khaùc. Anh coá gaéng chuaån bò taâm lyù cho meï vaø ngöôøi em tröôùc caûnh phaân ly ñau ñôùn naøy. Tuy nhieân, cuøng luùc, anh cuõng thaáy laø caùi cheát cuûa anh laø moät ñieàu gì ñoù lôùn hôn chính baûn thaân anh: moät söï toá caùo tính chaát voâ luaân cuûa aùn töû hình.

 Phoùng vieân Avvenire: Cha ñaõ chuaån bò cho anh aáy nhö theá naøo?

 Cha Gallagher: Toâi noùi vôùi anh aáy laø tröôùc khi chòu cheát treo, Chuùa Gieâsu cuõng ñaõ caûm thaáy sôï haõi, vaø ngaøi ñaõ keâu leân vôùi Chuùa Cha. Toâi ñaõ giaûi thích laø sôï cuõng laø moät caûm giaùc bình thöôøng, neân neáu sôï, anh cöù noùi leân söï sôï haõi cuûa mình neáu anh muoán. Toâi seõ giô vai vaùc ñôõ vôùi anh cho ñeán giôø sau heát. Toâi cuõng giaûi thích laø khoâng coù caùi cheát naøo laø voâ ích trong nhöõng keá hoaïch cuûa Chuùa. Toâi cuõng noùi ñoâi khi söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta cuõng seõ laø söùc maïnh cuûa ta neáu ta ñi theo Chuùa Gieâsu.

 Phoùng vieân Avvenire: Ñoái vôùi theá gian, anh aáy coù theå choái vaø cho laø anh aáy voâ toäi. Nhöng laø moät tín höõu, anh aáy ñöôïc keâu goïi ñeå noùi leân söï thaät.

 Cha Gallagher: Coá nhieân roài. Toâi khoâng bao giôø vi phaïm luaät giöõ kín nhöõng vieäc trong toøa giaûi toäi. Nhöng toâi hoaøn toaøn tin laø anh aáy voâ toäi.

 Phoùng vieân Avvenire: Moät caùch toång quaùt thì cha nghó sao veà tröôøng hôïp cuûa anh Barnabei?

 Cha Gallagher: Coù quaù nhieàu nghi vaán ñeán noãi ngay caû nhöõng ngöôøi xöa nay taùn thaønh aùn töû hình cuõng khoâng theå ñoàng yù thi haønh aùn töû hình trong nhöõng ñieàu kieän nhö theá naøy. Xeùt nghieäm DNA khoâng heà thaáy maùu cuûa Rocco trong moùng tay Sarah vaø coù quaù nhieàu moùn ñoà bò maát. Chaúng haïn, nhö chieác ñoàng hoà cuûa coâ gaùi maø bieát ñaâu coù theå cho bieát thôøi gian xaûy ra aùn maïng, hay taïi sao ngöôøi ta khoâng khaùm nghieäm caùi khaên vaø nhöõng boâng baêng daáy maùu.

 Phoùng vieân Avvenire: Con nhôù laïi laø anh Rocco ñaõ toá caùo 3 sinh vieân maø nhaø chöùc traùch Virginia coù yù muoán bao che.

 Cha Gallagher: Toâi khoâng theå noùi gì veà chuyeän naøy. Tuy nhieân, toâi nghó oâng thoáng ñoác vaø nhöõng ai uûng hoä aùn töû hình muoán töû hình anh aáy baèng moïi giaù vì hoï sôï phong traøo ñoøi ngöng thi haønh aùn töû hình anh Rocco. Phong traøo naøy seõ daãn ñeán vieäc xeùt laïi noäi vuï ñeå roài sau ñoù chính hoï phaûi thuù nhaän nhöõng sai laàm gheâ gôùm. Caùch ñaây khoâng laâu, Earl Washington ñaõ ñöôïc caûi aùn töø töû hình xuoáng chung thaân vì thieáu chöùng côù. Theá maø trong tröôøng hôïp cuûa Rocco, ñeå traùnh phaûi thuù nhaän nhöõng sai laàm gheâ gôùm, oâng Gilmore laïi laäp töùc cho ngöng vieäc thöû nghieäm DNA, moät ñieàu coù theå minh xaùc söï voâ toäi hoaøn toaøn cuûa Rocco.

 Phoùng vieân Avvenire: Coù phaûi Gilmore ñaõ chæ cho xeùt nghieäm moùng tay cuûa Sarah vì oâng ta bieát ñieàu ñoù seõ khoâng khaúng ñònh söï toàn taïi cuûa caùc nghi can khaùc?

 Cha Gallagher: Toâi khoâng bieát, nhöng ñieàu chaéc chaén laø oâng aáy raát sôï leänh töû hình bò ñình hoaõn.

 Phoùng vieân Avvenire: Caûm giaùc cuûa cha nhö theá naøo nhö laø moät linh muïc vôùi moät ngöôøi saép phaûi ñi vaøo coõi cheát?

 Cha Gallagher: Toâi phaûi thuù nhaän raèng toâi raát uaát öùc vì aùn töû hình laø laïm duïng toái ña ñaõ ñöôïc aùp ñaët. Toâi cuõng caûm thaáy moät noãi buoàn saâu saéc cho Rocco, meï anh aáy laø nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh naïn nhaân, vaø buoàn cho caû nhöõng ai tin raèng chuùng ta coù theå giaûi quyeát taát caû moïi chuyeän baèng caùch truùt heát leân ñaàu moät con deâ teá thaàn. Do ñoù, toâi phaûi caùm ôn Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II vì söï uûng hoä khoâng khoan nhöôïng cuûa ngaøi cho quyeàn soáng ñaõ mang laïi söï tin töôûng cho nhöõng ai trong chuùng ta muoán döøng caùi boä maùy naøy laïi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page