Moät cuoäc haønh höông cuûa coâ Sandy
töø nôi xa xaêm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät cuoäc haønh höông cuûa coâ Sandy töø nôi xa xaêm.

 "Gaëp gôõ vôùi Chuùa Gieâsu laø moät giôø phuùt thaät ñaëc bieät vaø quan troïng trong ñôøi soáng cuûa moãi ngöôøi trong chuùng ta."

 Ñoù laø lôøi cuûa Coâ Sandy, moät phuï nöõ 26 tuoåi, töø Sydney ñeán Roma haønh höông Naêm Toaøn xaù, taû laïi söï xuùc ñoäng cuûa mình cho Coâ Rita Dietrich, phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano.

 Cuøng vôùi coâ, coù nhieàu ngöôøi haønh höông khaùc, ñeán kính vieáng Goã Thaùnh Giaù thaät cuûa Chuùa ñöôïc giöõ trong Ñeàn Thôø Thaùnh Giaù Jerusalem ôû Roma. Coâ vaø ñoaøn haønh höông nhaãn naïi chôø ñôïi phieân cuûa mình, ñeå ñöôïc quì caàu nguyeän tröôùc di tích thaùnh naøy.

 Coâ Sandy laø ngöôøi Australia, nhöng goác YÙ. OÂng baø cuûa coâ thuoäc tænh Messina (mieàn Sicilia) ñaõ di daân sang Sydney sau ñeä nhò theá chieán. Coâ noùi: Teân toâi laø Alessandra - nhöng gia ñình goïi taét laø Sandy - Toâi haøi loøng vì toâi coøn mang teân YÙ ít ra trong chöõ kyù chính thöùc. Toâi ñeán haønh höông cuøng vôùi hai ngöôøi baïn gaùi qua moät haõng du lòch ñòa phöông. Ñoái vôùi caùc baïn cuûa toâi, ñaây laø cô hoäi raát toát ñeå vieáng thaêm Roma, Kinh Thaønh muoân thuôû. Nhöng ñoái vôùi toâi, coøn coù moät caùi gì hôn nöõa. Toâi thöôøng ñöôïc nghe baø toâi keå laïi veà Queâ höông cuûa toâi; nhöng töø tröôùc tôùi giôø chöa laàn naøo trôû laïi vieáng thaêm. Toâi ñang soáng kinh nghieäm cuûa Naêm Toaøn xaù, moät kinh nghieäm raát phong phuù cho phaàn thieâng lieâng cuûa toâi. Moät ñaøng toâi caûm thaáy mình laø moät ngöôøi haønh höông ñöôïc ñeán caùc nôi thaùnh veà ñaïo cuûa toâi vaø luùc toâi böôùc qua Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano, kinh nghieäm naøy ñaõ trôû neân moät thöïc taïi, cho toâi thaáy ñaây laø moät cuoäc gaëp gôõ vôùi Chuùa Gieâsu. Nhöng ngoaøi vieäc trôû veà nguoàn goác cuûa Kitoâ giaùo, toâi coøn laø moät ngöôøi haønh höông trôû veà queâ höông cuûa mình. Duø nhöõng keå laïi cuûa baø toâi raát trung thöïc vaø tæ mæ, vieäc ñöôïc ñích thaân ñeán taïi choã laïi khaùc haún. Toâi ñang khaùm phaù moãi ngaøy moãi nhieàu hôn thöïc taïi, nôi xuaát xöù cuûa gia ñình toâi xöa kia.

 Noùi xong, Coâ Sandy vaø hai ngöôøi baïn, ñöôïc caùc töï nguyeän vieân daãn vaøo nhaø nguyeän nhoû nôi giöõ Thaùnh Giaù thaät cuûa Chuùa. Coâ vaø hai baïn, caûm ñoäng, quì caàu nguyeän soát saéng trong yeân laëng, nhö ñöôïc tieáp xuùc vôùi Chuùa Gieâsu, cuoäc tieáp xuùc maø coâ goïi laø "moät cuoäc gaëp gôõ raát quan troïng trong cuoäc ñôøi cuûa moãi moät tín höõu Kitoâ", caùch rieâng trong Naêm Toaøn xaù naøy.

 Trong nhöõng dòp cöû haønh Naêm Thaùnh, nhieàu ngöôøi ñaõ gaëp laïi Chuùa vaø thay ñoåi haún cuoäc ñôøi. Ñoù laø muïc ñích chính yeáu cuûa nhöõng cöû haønh Toaøn Xaù.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page