Moät cuoäc haønh höông ñaày yù nghóa
cuûa anh Carlo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät cuoäc haønh höông ñaày yù nghóa cuûa anh Carlo.

 "Trong ñôøi toâi, cho tôùi luùc naøy, chöa bao giôø toâi ñi boä 5 caây soá trong moät luùc. Nhöng ñeå cöû haønh Toaøn xaù, toâi ñaõ coù can ñaûm ñi boä tôùi 187 caây soá vaø toâi caûm thaáy cuoäc haønh trình naøy toát ñeïp khaùc thöôøng, tuy luùc naøy ñaây toâi heát söùc meät nhoïc vaø caàn ñeán hai chieác gaäy".

 Treân ñaây laø lôøi tuyeân boá cuûa anh Carlo Baerlocher, 42 tuoåi, ñi töø xaõ San Qurico D'Orica, thuoäc tænh Perugia, veà tôùi Roma. Anh ñaõ ñi boä quaõng ñöôøng daøi naøy trong 5 ngaøy, trung bình moãi ngaøy gaàn 40 caây soá.

 Ñeán Roma, Anh tuyeân boá vôùi phoùng vieân Nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" (L'Osservatore Romano) (21.5.2000) raèng: Toâi thuoäc xaõ Arese, tænh Milano. Toâi ñeán San Quirico D'Orica, nôi coù nhaø ôû, ñeå döï ngaøy röôùc leã laàn ñaàu cuûa con toâi caùch ñaây moät tuaàn. Hai ngaøy sau, toâi töø ñaây leân ñöôøng haønh höông Roma, ñeå qua Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Phoùng vieân nhaät baùo ñaõ gaëp anh saùng thöù Saùu 19.5.2000, taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, vôùi hai chieác gaäy vaø vôùi tuùi nhoû ñeo sau löng, tröôùc ngöïc ñeo nhieàu thaùnh giaù khaùc nhau.

 Anh Carlo giaûi thích vôùi phoùng vieân: Thaùnh giaù naøy laø thaùnh giaù röôùc leã laàn ñaàu cuûa con toâi. Nhôø con toâi, toâi ñaõ xöng toäi vaø röôùc leã sau gaàn 10 naêm. Vaø ñaây laø moät ôn lôùn lao cho toâi roài. Toâi khoâng bieát noùi sao veà cuoäc haønh höông naøy. Toâi laø moät trong caùc ngöôøi ñöôïc ñaày ñuû moïi söï trong ñôøi: coù ngöôøi vôï hieàn vaø con caùi ngoan ngoaõn, roài coâng aên vieäc laøm ñaày ñuû. Toâi khoâng thieáu gì caû. Nhöng toâi ñaõ khaùm phaù ra nhöõng ñieàu maø tröôùc ñaây toâi khoâng tin. Trong ñôøi, naêm nay ñaõ hôn 40 tuoåi roài, toâi töôûng mình bieát moïi söï, nhöng traùi laõi khoâng bieát gì caû. Nhôø vaøo nhöõng quaõng ñöôøng thanh vaéng vaø nhöõng giôø phuùt yeân laëng trong 5 ngaøy vöøa qua, toâi ñaõ taùi khaùm phaù ñôøi soáng noäi taâm, toâi ñaõ hoïc bieát ñaùnh giaù nhöõng vieäc nhoû moïn hôn caû, maø tröôùc ñaây toâi coi laø khoâng yù nghóa gì caû. Toâi ñaõ coù dòp höôûng giôø phuùt baïn höõu vôùi loaøi ong, veû xinh ñeïp maàu saéc khaùc nhau cuûa moãi moät boâng hoa, muøi thôm cuûa ñoàng coû vaø cuûa muøa gaët treân nhöõng caùnh ñoàng luùa mì.

 Sau ñoù, anh Carlo thoø tay vaøo bao mang theo sau löng, ruùt ra moät cuoán nhaät kyù nhoû, trong ñoù anh ñaõ ghi nhöõng tö töôûng ñeán trong nhöõng ngaøy ñi ñöôøng. Rôû töøng trang, coù luùc anh ñaõ caûm ñoäng chaûy nöôùc maét. Anh cho bieát theâm veà cuoäc haønh höông nhö sau: Thöïc ra ñaõ coù nhöõng luùc raát gay go, raát meät nhoïc. Toâi bò thöông nôi chaân vaø treân vai; coù nhöõng chaëng ñöôøng, chaúng haïn nhö treân con ñöôøng Cassia, toâi ñaõ haàu nhö bò xe coä caùn phaûi. Roài xem ra ngöôøi daân khoâng nhöõng khoâng coù caûm tình, laïi toû ra thaùi ñoä thuø ñòch. Coù laàn toâi xin "autostop", ñeå ñôõ ñi boä moät vaøi caây soá, nhöng voâ ích. Treân quaõng ñöôøng nhieàu ngöôøi coøn nhaïo cuôøi hoaëc xæ vaû. Nhöng toâi cuõng ñaõ gaëp ñöôïc nhöõng ngöôøi raát töû teá. Toâi seõ khoâng bao giôø queân hoï, trong suoát ñôøi toâi, nhaát laø moät oâng chuû quaùn aên kia, khi bieát toâi laø moät ngöôøi haønh höông, ñaõ môøi toâi aên uoáng trong tieäm cuûa oâng.

 Anh Carlo keát thuùc: Ñaây laø moät kinh nghieäm khoâng bao giôø coù theå queân ñöôïc. Nhôø thanh vaéng, yeân laëng, toâi ñaõ hieåu theâm nhieàu ñieàu veà chính baûn thaân toâi vaø veà ngöôøi khaùc. Toâi hieåu raèng: töï tin vaøo mình laø caùi gì, nhöng coøn hieåu caû vieäc phaûi ñoái dieän vôùi vôùi chính mình vaø vôùi nguôøi khaùc nöõa. Nghóa laø toâi ñaõ hieåu raèng: chæ söùc cuûa mình thoâi khoâng ñuû; coù moät luùc naøo ñoù, toâi phaûi tin töôûng vaø phuù thaùc; toâi phaûi ñeå mình ñöôïc "naâng niu" nhö treû nhoû. Toâi khoâng bieát caùi naøy goïi laø vieäc Chuùa Quan Phoøng hay laø caùi gì - toâi nghó ñaây laø moät danh töø quaù lôùn - nhöng toâi ñaõ ñöôïc caûm nghieäm veà söï chaêm soùc quan phoøng naày cuûa Chuùa, caû luùc coi nhö bò thaát voïng, khoâng coøn loái thoaùt naøo nöõa. Vaø luùc ñoù, caùc vieäc giuùp ñôõ ñeán, maø toâi khoâng bao giôø nghó tôùi, khoâng chôø ñôïi, ñeán bôûi nhöõng ngöôøi maø chính toâi khoâng bieát ñeán, khoâng tin raèng toâi seõ gaëp hoï treân ñöôøng ñôøi. Vaø chính luùc naøy toâi tìm laïi söùc maïnh vaø can ñaûm, tieáp tuïc tieán böôùc.

 Moät kinh nghieäm ñeå laïi daáu veát saâu xa nôi taâm hoàn anh Carlo, ñoù laø luùc anh caûm ñoäng böôùc qua Cöûa Thaùnh. Sau ñoù oâng trôû laïi nhaø, dó nhieân khoâng baèng ñöôøng boä nöõa, nhöng baèng xe löûa. Anh cho bieát theâm nhö sau: Kinh nghieäm cuûa cuoäc haønh höông Ñaïi Toaøn xaù naøy ñaõ ghi veát saâu ñaäm nôi con ngöôøi anh, nhö nhieàu ngöôøi haønh höông khaùc ñaõ choïn con ñöôøng ñi boä ñaày maïo hieåm naày, moät söï löïa choïn coù leõ bò coi laø loãi thôøi, nhöng ñaõ khoâng laøm cho ngöôøi löïa choïn thaát voïng. Tröôùc khi töø giaõ phoùng vieân nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma", anh Carlo noùi: Toâi khuyeán khích moïi ngöôøi haõy thöû soáng kinh nghieäm naøy, nhaát laø haõy thöû soáng trong thinh laëng moät mình thoâi. Chæ ñi boä vaøi caây soá, anh chò em seõ ñöôïc ñöa vaøo nôi thanh vaéng, yeân laëng vaø trong baàu khí naøy, anh chò em seõ khaùm phaù ra söï thaät veà chính baûn thaân.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page