Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma
toân troïng con ngöôøi
baát cöù thuoäc maàu da, tieáng noùi naøo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma - toân troïng con ngöôøi baát cöù thuoäc maàu da, tieáng noùi naøo.

 Roma - (24.5.2000) - Soá ngöôøi haønh höông tieáp tuïc tuoán veà Roma moãi ngaøy moãi ñoâng, ngaøy Chuùa nhaät vaø ngaøy thöôøng khoâng khaùc nhau bao nhieâu, ñeå böôùc qua Cöûa Thaùnh, caùch rieâng Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Caùc ñoaøn haønh höông noái ñuoâi nhau töø phía beân phaûi quaûng tröôøng, keá beân Cöûa Ñoàng vaøo trong Noäi Thaønh Vatican, khoâng keå chi möa naéng, ñeå ñöôïc böôùc qua Cöûa Thaùnh, quì caàu nguyeän beân Moä Thaùnh Toâng ñoà vaø ñeå laõnh ôn Toaøn xaù. Moät quang caûnh khoâng theå khoâng gaây ngaïc nhieân tröôùc maét nhöõng ai quan saùt. Nhìn con soá ñoâng caùc tín höõu haønh höông teà töïu taïi quaûng tröôøng, nhieàu ngöôøi khoâng theå ñoaùn ñöôïc ñaây laø Chuùa nhaät hay moät trong caùc ngaøy trong tuaàn.

 Ñeå giöõ traät töï, nhieàu luùc phaûi huy ñoäng töøng traêm töï nguyeän vieân. Moïi ngöôøi ñeán Roma ñeàu caûm phuïc tinh thaàn phuïc vuï vaø söï ñoùn tieáp nieàm nôû cuûa caùc töï nguyeän vieân naøy, ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi. Baø Maria Teâreâsa Capra, 60 tuoåi, thuoäc ñoaøn töï nguyeän, trong nhöõng ngaøy vöøa qua, phuïc vuï beân caïnh Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ heát söùc ngaïc nhieân tröôùc laøn soùng ngöôøi haønh höông. Baø tuyeân boá vôùi phoùng vieân Nhaät baùo L'Osservatore Romano, (24.5.2000) raèng: Caùc ngöôøi haønh höông coù moät thaùi ñoä raát nghieâm trang vaø yù thöùc veà caùi hoï laøm, quaù söï töôûng töôïng cuûa toâi. Ñöùc tin vaø loøng suøng ñaïo cuûa nhieàu ngöôøi laøm toâi xuùc ñoäng nhieàu. Toâi nghó ñaây laø laøn soùng nhöõng ngöôøi trôû veà vôùi ñöùc tin, hay ít ra ñaây laø moät hy voïng cuûa toâi trong Naêm Thaùnh naøy.

 Dó nhieân khoâng theå quaû quyeát raèng: caùc ngöôøi xeáp haøng chôø ñôïi ñöôïc böôùc qua Cöûa Thaùnh ñeàu laø ngöôøi haønh höông ñích thöïc vaø ñaõ phaûi hy sinh nhieàu vuôït qua bieát bao caây soá, ñeå ñöôïc ñeán Roma vôùi muïc ñích thieâng lieâng. Nhöng khoâng thieáu nhöõng tröôøng hôïp töø laø moät du khaùch bieán thaønh ngöôøi haønh höông Naêm Thaùnh, nhö tröôøng hôïp cuûa moät thanh nieân ngöôøi Boà ñaøo nha, ñeán töø Lisboa. Anh teân laø Phanxicoâ, naêm nay 27 tuoåi, töï xöng mình laø ngöôøi coâng giaùo soáng ñaïo; nhöng cuõng thuù nhaän raèng: anh bieát quaù ít veà Naêm Thaùnh vaø caûm thaáy mình laø moät ngöôøi du lòch hôn laø ngöôøi haønh höông. Anh ñaõ phaûi coâng nhaän raèng: tröôùc quang caûnh cuûa laøn soùng ngöôøi ñeán töø khaép theá giôùi, chôø ñôïi ñeå ñöôïc qua Cöûa Thaùnh, anh khoâng theå laõnh ñaïm. Anh noùi: Toâi heát söùc ngaïc nhieân vaø xuùc ñoäng bôûi laøn soáng ngöôøi haønh höông naøy. Trong nhöõng ngaøy naøy toâi ñaõ ñöôïc thaáy töøng ngaøn ngöôøi daân Mexicoâ (ñeán Roma döï leã Phong Thaùnh vaø cöû haønh Naêm Thaùnh). Toâi khoâng theå tin ñöôïc raèng caùc tín höõu coâng giaùo naøy töø moät quoác gia xa xoâi, coù theå ñeán Roma vôùi con soá ñoâng nhö vaäy (hôn 20 ngaøn ngöôøi). Ñaïi Toaøn xaù naøy ñaõ coù khaû naêng thu huùt bieát bao tín höõu töø khaép theá giôùi.

 Chính caùc ngöôøi haønh höông cuõng ngaïc nhieân ñöôïc chaêm soùc vaø ñöôïc ñoùn tieáp moät caùch chu ñaùo nhö vaäy. Moät ñoaøn haønh höông goàm 50 em tröôøng Tieåu hoïc ñeán töø Avellino (trung-nam nöôùc YÙ), sau khi kính vieáng vaø ra khoûi Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, ñaõ cho bieát caûm töôûng nhö sau: Chuùng toâi ñaõ thaáy raát nhieàu ngöôøi ngoaïi quoác (dó nhieân ñoái vôùi caùc em, caùc ngöôøi khoâng phaûi ngöôøi YÙ, töùc laø ngoaïi quoác; nhöng trong Giaùo hoäi coâng giaùo khoâng moät ngöôøi naøo laø ngoaïi quoác caû), ngöôøi Trung quoác, ngöôøi Nhaät, ngöôøi Chaâu phi, ngöôøi Anh, ngöôøi Ñöùc vaø caû ngöôøi Australia nöõa... Moät em trong nhoùm, teân laø Fabio Fulchini, noùi: Taát caû ñeán ñaây, bôûi vì Roma laø moät Thaønh thaùnh, laø trung taâm Ñaïo coâng giaùo vaø thuû ñoâ Giaùo hoäi.

 Em Stefano Bianco, cuõng thuoäc nhoùm hoïc sinh naøy, noùi theâm: Hoâm nay chuùng toâi ñaõ hoïc ñöôïc ñieàu naøy laø Ñaïo Coâng giaùo lan roäng khaép hoaøn caàu, vaø baát cöù ôû nöôùc naøo ñeàu coù nhöõng ngöôøi toân thôø Chuùa Gieâsu. Cuoäc haønh höông cuûa chuùng toâi hoâm nay ñaây laø quan troïng, vì Chuùa laøm cho chuùng toâi ñöôïc gaëp caùc anh chò em ñeán töø phöông trôøi xa. Caùc giaùo vieân höôùng caãn caùc em cuõng hieåu raèng: cuoäc haønh höông laø cô hoäi thuaän tieän cho vieäc giaùo duïc caùc em, khoâng nhöõng veà ñaïo ñöùc, nhöng caû veà tình huynh ñeä giöõa caùc daân toäc nöõa. Moät trong caùc giaùo vieân tuyeân boá: Chuùng toâi daãn caùc em ñeán ñaây, ñeå caùc em hieåu: taïi nôi thaùnh naøy, trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù, vieäc toân troïng caùc giaù trò cao quí vaø toân troïng con ngöôøi baát cöù thuoäc maàu da, tieáng noùi naøo... coù yù nghóa saâu xa nhö theá naøo. Ñaây laø moät baøi hoïc cuï theå, soáng ñoäng. Hy voïng caùc em seõ nhôù laâu trong ñôøi soáng.

 Nhöng trong caùc ñoaøn haønh höông ñaõ phaûi vöôït qua quaõng ñöôøng töøng traêm ngaøn caây soá, phaûi keå nhoùm caùc nöõ tu ngöôøi AÁn ñoä maø phoùng vieân ñaõ gaëp luùc vöøa ra khoûi Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Caùc nöõ tu naøy thuoäc Tu hoäi beänh vieän cuûa Loøng Thöông xoùt. Ba nöõ tu trong nhoùm naøy ñang phuïc vuï taïi caùc beänh vieän ôû Roma. Ba nöõ tu khaùc soáng taïi AÁn ñoä, ñeán Roma ñeå tuyeân khaán. Caùc chò noùi vôùi phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano: Thaät laø kyø dieäu ñöôïc thaáy bieát bao tín höõu ñeán ñaây töø moïi goùc Traùi Ñaát. Hoï khoâng ñeán ñaây ñeå chæ chieâm ngöôõng veõ xinh ñeïp cuûa Roma lòch söû vaø coå kính. Chæ coù ñöùc tin môùi thuùc ñaåy hoï leân ñöôøng vôùi bao hy sinh. Nöõ Tu Teâreâsa noùi: Lôøi caàu chuùc cuûa toâi vaø toâi tin chaéc töø thaâm taâm raèng: Ñaïi Toaøn xaù naøy, cuoäc haønh höông naøy taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, seõ giuùp caùc ngöôøi haønh höông thay ñoåi cuoäc ñôøi, thaønh thöïc trôû laïi vôùi Thieân Chuùa. Chò Elisabetta noùi theâm: Caû chuùng toâi nöõa, chuùng toâi phaûi soáng Naêm Thaùnh naøy nhö moät cuoäc canh taân ñôøi soáng. Caû caùc beänh nhaân maø chuùng toâi giuùp ñôõ, phuïc vuï cuõng cho chuùng toâi thaáy vieäc ñoøi hoûi naøy. Nhieàu ngöôøi trong caùc beänh nhaân muoán ñeán ñaây ñeå böôùc qua Cöûa Thaùnh, nhöng khoâng theå ñöôïc, vì hoï ñau yeáu, lieät giöôøng. Nhöng söï öôùc mong cuûa hoï thaät maïnh meõ vaø thaønh thöïc.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page