Ngaøy ñaïi leã cuûa Daân toäc Mexicoâ
taïi ROMA

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngaøy ñaïi leã cuûa Daân toäc Mexicoâ taïi ROMA.

 Chuùa nhaät 21.5.2000, taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, tröôùc söï hieän dieän laàn thöù nhaát cuûa Toång Thoáng Coäng hoøa Mexicoâ, oâng Ernesto Zedillo vaø vôùi söï tham döï cuûa hôn 20 ngaøn tín höõu coâng giaùo, ñeán töø caùc giaùo phaän khaùc nhau cuûa toaøn quoác, ÑTC chuû teá thaùnh leã toân phong 27 Vò Chaân phöôùc: 25 vò Töû ñaïo vaø hai vò saùng laäp doøng, leân baäc Hieån thaùnh. Ñaây laø moät vinh döï lôùn lao vaø ngaøy ñaïi leã cuûa toaøn daân Mexicoâ, khoâng phaân bieät toân giaùo, maàu da, khuynh höôùng chính trò. Taát caû ñeàu haõnh dieän tröôùc theá giôùi veà caùc Vò Anh Huøng cuûa mình.

 Vinh döï vaø ñaïi leã ñöôïc bieåu loä nôi caùc ngöôøi tham döï thaùnh leã taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø nhöõng ngaøy Toaøn xaù trong dòp ñeán Thuû ñoâ Giaùo hoäi coâng giaùo.

 Cha Ramon Corona, thuoäc giaùo phaän Ciudad Obregoùn noùi vôùi phoùng vieân nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" (L'Osservatore Romano) soá ra ngaøy 22-vaø 23 thaùng 5/2000 raèng: "Ngaøy naøy laø moät ñaïi leã cho cho taát caû daân toäc Mexicoâ. Toaøn daân Mexicoâ, giôø naøy ñaây, möøng leã vaø caàu nguyeän vôùi chuùng toâi, nhöõng ngöôøi ñeán Roma. Taát caû caùc ñaøi truyeàn hình quan troïng hôn caû trong nöôùc ñeàu tieáp vaän vôùi Quaûng Tröôøng naøy.

 Haàu heát caùc giaùo phaän lôùn nhoû cuûa Mexicoâ ñeàu coù ñaïi dieän taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, caùch rieâng nhöõng giaùo phaän coù caùc Vò Töû ñaïo ñöôïc ÑTC toân phong trong dòp naøy. Cha Antonio Salgado Bravo noùi: Toâi caûm taï Chuùa vì trong giaùo phaän Chipancinque-Chilapa cuûa toâi coù hai Vò Töû ñaïo. Chöùng taù cuûa caùc Ngaøi, trong nhöõng naêm khoù khaên, nay ñöôïc Giaùo hoäi coâng nhaän, coù theå vaø phaûi laøm cho ñöùc tin cuûa ngöôøi daân Mexicoâ trôû neân maïnh meõ hôn. Taát caû caùc tín höõu coù maët taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ trong dòp naøy, tröôùc heát laø ñeå cöû haønh Ñaïi Toaøn xaù cuûa naêm 2000; khi trôû veà nhaø hoï seõ mang theo kinh nghieäm vaø chöùng taù maïnh meõ, vì ñaõ ñöôïc soáng nhöõng ngaøy haân hoan giöõa loøng Giaùo hoäi vaø vôùi Vò Ñaïi dieän Chuùa Kitoâ ôû traàn gian.

 Cha Salgado coøn giôùi thieäu vôùi phoùng vieân nhaät baùo Quan Saùt Vieân Roma Baø Margarita Uribe Figueroso, ngöôøi chaùu gaùi cuûa Cha sôû Töû ñaïo David Uribe Velasco. Cha noùi: Toâi mang theo nieàm haân hoan vaø söï haõnh dieän cuûa taát caû gia ñình veà ôn troïng cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng laø söï soáng vaø vinh quang ñôøi ñôøi cuûa cha David. Baø Margarita noùi tieáp theo: Hoâm nay ñaây toâi caûm thaáy mình gaàn guõi vôùi Chuùa Kitoâ hôn vaø ñaày söùc maïnh thieâng lieâng.

 Cuøng vôùi nieàm haân hoan vaø haõnh dieän veà caùc ngöôøi ñoàng höông cuûa mình ñöôïc toân phong leân baäc Hieån Thaùnh vaø ñöôïc toân kính trong toaøn Giaùo hoäi, ngöôøi daân Mexicoâ xem ra cuõng nhaän bieát traùch nhieäm lôùn lao cuûa mình trong töông lai ñoái vôùi Giaùo hoäi vaø Ñaát Nöôùc.

 Moät chuûng sinh Mexicoâ, Mario Landeros, thuoäc Tu hoäi "Ñaïo binh Chuùa Kitoâ" hieän dieän trong thaùnh leã, noùi: Giôø ñaây Queâ höông chuùng toâi ñöôïc thaáy nhöõng hoa traùi cuûa maùu caùc Thaùnh Töû ñaïo ñaõ ñoå ra. Nhöõng ñau khoå cuûa quaù khöù ñaõ cuûng coá ñöùc tin cuûa daân toäc chuùng toâi. Giôø ñaây traùch nhieäm cuûa chuùng toâi laø phoå bieán chöùng taù anh huøng cuûa Caùc Thaùnh Töû ñaïo, nhaát laø soáng trung thaønh chöùng taù naøy haèng ngaøy.

 Khoâng phaûi taát caû caùc ngöôøi Mexicoâ tham döï Thaùnh leã vaø cuoäc haønh höông Toaøn xaù ñeán Roma trong nhöõng ngaøy naøy. Coù nhieàu ngöôøi ñaõ ñeán Roma töø moät thaùng nay trong tö caùch laø nhöõng "thieän nguyeän vieân" phuïc vuï caùc ngöôøi haønh höông Naêm Thaùnh. Töø Toång giaùo phaän Guadalajara coù hai thieän nguyeän vieân: caäu Marco Ricardo Ulica Duenas, 19 tuoåi, vaø coâ Ilma Flores Robles. Anh Marco tuyeân boá: Hoâm nay toâi caûm thaáy nhö ôû nhaø mình, bôûi vì toâi thaáy ngöôøi daân cuûa toâi tuï hoïp vui veû taïi Quaûng tröôøng naøy, vôùi nhöõng y phuïc ñòa phöông ñuû maàu saéc, vôùi nhöõng baøi haùt raát quen thuoäc. Nhöng ñieàu toâi hoïc ñöôïc töø Ñaïi Toaøn xaù naøy laø khoâng caàn bieát ai bôûi ñaâu ñeán Roma naøy, thuoäc quoác gia naøo, bôûi vì Chuùa Kitoâ laøm cho taát caû trôû neân anh chò em vôùi nhau, taát caû ñeàu laø thaønh vieân cuûa moät gia ñình. Toâi ñeán Roma nhö moät thieän nguyeän vieân, toâi caûm thaáy mình moãi ngaøy moãi soáng nhieàu hôn trong Giaùo hoäi vaø coù theå thöïc hieän lôøi môøi goïi cuûa Giaùo hoäi: saün saøng ñoùn tieáp vaø giuùp ñôõ moïi ngöôøi, khoâng phaân bieät tieáng noùi, maàu da, vaên hoùa, toân giaùo... Ñoái vôùi queâ höông toâi, nôi Giaùo hoäi laø moät theå cheá raát quan troïng, hoâm nay laø ngaøy vui möøng gaáp hai laàn: bôûi vì chuùng toâi cöû haønh Ñaïi Toaøn xaù vaø chuùng toâi ñöôïc thaáy caùc ngöôøi ñoàng höông ñöôïc toân phong leân baäc Hieån Thaùnh.

 Coâ Ilma noùi tieáp nhö sau: Sau nhöõng tuaàn leã phuïc vuï caùc ngöôøi haønh höông ñeán töø khaép theá giôùi, trong dòp naøy ñaây chuùng toâi caûm thaáy vui möøng, vì ñöôïc giuùp ñôõ caùc ngöôøi ñoàng höông ñeán Roma haønh höông vaø döï thaùnh leã Phong Thaùnh vaø ñaây laø nieàm haân hoan lôùn hôn nöõa. Hoâm nay laø ngaøy ñaïi leã, ngaøy maø chuùng toâi chôø ñôïi töø laâu. Töø nhaø troï ñeán Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, chuùng toâi vöøa ñi vöøa ca haùt, ñeå bieåu loâï nieàm haân hoan vaø ñeå caûm taï Chuùa vaø Meï Maria Guadalupe veà ôn troïng naøy.

 Nieàm haân hoan vaø loøng bieát ôn ñöôïc bieåu loä roõ raøng nôi khuoân maët cuûa ngöôøi daân Mexico döï thaùnh leã, lôùn beù, giaø treû.... traêm, ngaøn ngöôøi nhö moät. Töø saùng sôùm (thaùnh leã ñöôïc cöû haønh luùc 10 giôø), hoï phaát côø quoác gia, hoï haùt nhöõng baøi kính Ñöùc Baø Guadalupe, vaø caùc Thaùnh Töû ñaïo môùi, hoï hoan hoâ ÑTC vôùi nhöõng khaåu hieäu nhö sau: "Juan Pablo, amigo del Mejico , todo el mundo ti quiere" (Hoan hoâ Ñöùc Gioan Phaoloâ, ngöôøi Baïn cuûa daân Mexicoâ, taát caû theá giôùi yeâu meán Cha). Coù nhöõng gia ñình hieän dieän troïn ñuû taát caû moïi thaønh phaàn taïi Roma trong dòp naøy, nhö gia ñình Estefan: cha, meï vaø ba ngöôøi con, taát caû ñeàu caûm ñoäng: xa nhaø, nhöng laïi ñöôïc gaàn guõi ÑTC vaø Giaùo hoäi hoaøn vuõ.

 Giôùi treû naùo nhieät hôn caû taïi Quaûng tröôøng. Caäu Raul, 16 tuoåi, thuoäc giaùo phaän Tijuana, choaøng moät "poncho" (aùo khoaùc rieâng cuûa ngöôøi daân Mexico) ñuû maàu saéc. Caäu noùi: "Khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc, khi toâi thaáy ngöôøi daân, töø caùc nöôùc khaùc nhau, tuï hoïp taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ naøy, nhö trong moät ñaïi gia ñình. Naêm nay ñaây laø naêm giaûng hoøa. Toâi tin chaéc quang caûnh naøy seõ thay ñoåi caùch soáng vaø suy tö cuûa toâi.

 Baø Elsa Estudillo De Guerra, thuoäc giaùo phaän Matamoros, xaùc nhaän raàng: Söï xuùc ñoäng lôùn lao hôn caû cuûa toâi laø ñöôïc ÑTC tieáp kieán chung vôùi caùc ñoaøn haønh höông Mexicoâ ñeán Roma döï leã Phong Thaùnh vaø cöû haønh Ñaïi Toaøn xaù. Baø noùi nhö sau: Hoâm nay ñaây, chuùng toâi ñeán ñaây ñeå bieåu loä nieàm haân hoan vaø taâm tình bieát ôn ñoái vôùi ngaøi. Caùc Vò Chaân Phöôùc Töû ñaïo vaø hai Vò saùng laäp Doøng ñöôïc toân phong leân Baäc Hieån Thaùnh seõ phaûi trôû neân göông maãu ñôøi soáng Kitoâ cho chuùng toâi vaø cho caùc theá heä sau naøy.

 Ñöùc Cha Marcellino Fernandez Rodriguez, giaùm muïc phuï taù giaùo phaän Thaønh phoá Mexico, quaû quyeát: Toâi raát vui möøng veà chöùng taù ñöùc tin cuûa daân toäc Mexicoâ, trong dòp leã Phong Hieån Thaùnh cuûa Caùc Vò Töû ñaïo vì ñöùc tin vaø caùc Vò Töû ñaïo vì ñöùc baùc aùi cuûa Mexicoâ. Toâi tin chaéc raèng ñaây laø cô hoäi thuaän tieän ñeå ngöôøi daân Mexicoâ coù theå bieåu loä ñöùc tin cuûa mình, nhöng coøn laø cô hoäi soáng trung thaønh hôn vôùi ñöùc tin Kitoâ, qua chöùng taù cuûa caùc Vò Töû ñaïo naøy. Caùc ngaøi ñaõ luoân luoân cho thaáy raèng, vôùi söï ñôn sô vaø loøng trung thaønh, chuùng ta coù theå hieán daâng taát caû chuùng ta, keå caû maïng soáng, cho Thieân Chuùa".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page