Caùc toå chöùc coâng giaùo Canada
uûng hoä cuoäc tuaàn haønh naêm 2000
cuûa phuï nöõ theá giôùi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc toå chöùc coâng giaùo Canada uûng hoä cuoäc tuaàn haønh naêm 2000 cuûa phuï nöõ theá giôùi.

 Roma - (Zenit 19/5/2000) - Trong moät tuyeân ngoân chung coâng boá vaøo ngaøy 16 thaùng 5/2000 vöøa qua, boán toå chöùc coâng giaùo Canada, trong soá naøy coù caû Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Canada, ñaõ taùi khaúng ñònh söï uûng hoä cuûa hoï cho caùc muïc tieâu cuûa Cuoäc Xuoáng Ñöôøng cuûa Phuï Nöõ Theá Giôùi. Cuï theå, muïc ñích cuûa cuoäc xuoáng ñöôøng naøy laø ñeå tranh ñaáu choáng laïi moïi hình thöùc baïo ñoäng treân ngöôøi phuï nöõ, cuõng nhö tình traïng ngheøo ñoùi cuûa nhieàu phuï nöõ treân theá giôùi ngaøy nay.

 Cuoäc Xuoáng Ñöôøng cuûa Phuï Nöõ Theá Giôùi ñaõ khôûi xöôùng vaøo ngaøy 8 thaùng 3/2000 vöøa qua, ngaøy Phuï Nöõ Quoác Teá, vaø seõ keát thuùc vaøo ngaøy 17 thaùng 10/2000 tôùi ñaây, Ngaøy Quoác Teá Xoùa Boû Naïn Ngheøo Ñoùi. Caùc toå chöùc treân khaép theá giôùi ñaõ trieäu taäp cuoäc xuoáng ñöôøng naøy ñeå keâu goïi söï chuù yù cuûa moïi ngöôøi ñöùng tröôùc naïn baïo ñoäng vaø tình caûnh khoå cöïc maø nhieàu phuï nöõ ñang phaûi gaùnh chòu. Ngaøy 14 thaùng 2/2000 vöøa qua, Ñöùc Cha Gerald Wiesner, Giaùm Muïc Prince George vaø laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Canada, ñaõ baøy toû söï uûng hoä cuûa ngaøi cho muïc tieâu naøy qua moät söù ñieäp, trong ñoù ngaøi keâu goïi taát caû ngöôøi coâng giaùo taïi Canada haõy tích cöïc tham döï vaøo cuoäc xuoáng ñöôøng naøy.

 Caùc thoáng keâ cho thaáy, 70% soá ngöôøi ngheøo treân theá giôùi laø phuï nöõ, vaø phuï nöõ cuõng chieám ña soá trong giôùi ngöôøi tò naïn treân toaøn theá giôùi. Hoï cuõng laø naïn nhaân cuûa nhöõng vuï haõm hieáp, nhaát laø taïi nhöõng nôi ñang coù chieán tranh. Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, boán toå chöùc coâng giaùo Canada noùi treân khaúng ñònh raèng: "Giaùo huaán xaõ hoäi cuûa coâng giaùo keâu goïi chuùng ta bieán ñoåi theá giôùi trong tinh thaàn ñoaøn keát vôùi ngöôøi ngheøo vaø nhöõng ngöôøi bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi. Ñaây laø lyù do taïi sao chuùng toâi uûng hoä caùc muïc tieâu cuûa Cuoäc Xuoáng Ñöôøng cuûa Caùc Phuï Nöõ Theá Giôùi, tuy chuùng toâi cuõng yù thöùc raèng, coù nhöõng anh chò em coâng giaùo khaùc, theo söï phaùn ñoaùn caån troïng cuûa hoï, khoâng ñoàng yù vôùi quan ñieåm naøy cuûa chuùng toâi".

 Coù khoaûng 4,190 toå chöùc vaø caùc nhoùm ñeán töø 153 quoác gia treân theá giôùi tham gia cuoäc xuoáng ñöôøng naøy. Beân caïnh vieäc gaây yù thöùc veà tình traïng baïo ñoäng treân ngöôøi phuï nöõ vaø söï ngheøo ñoùi cuûa hoï, cuoäc xuoáng ñöôøng naøy cuõng nhaém keâu goïi tha nôï cho caùc nöôùc thuoäc theá giôùi thöù ba, chaám döùt vieäc cho vay nôï vôùi ñieàu kieän laø quoác gia möôïn nôï phaûi caét giaûm caùc ngaân khoaûn khaùc, ñeå daønh ngaân khoaûn öu tieân cho giaùo duïc, y teá vaø caùc dòch vuï caên baûn khaùc; chaám döùt tình traïng laøm vieäc trong caùc ñieàu kieän cuøng cöïc taïi nhöõng quoác gia naèm trong vuøng maäu dòch töï do; truy toá nhöõng keû duøng bieän phaùp cöôõng hieáp phuï nöõ nhö laø moät khí cuï chieán tranh; vaø ñaëc bieät choáng laïi moïi hình thöùc uûng hoä phaù thai.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page