Giaùo hoäi choïn thaùnh quan thaày
cho maïng löôùi Internet

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo hoäi choïn thaùnh quan thaày cho maïng löôùi Internet.

 Taây Ban Nha (Barcelona) - (Zenit 23/5/2000) - Cuoäc tìm kieám thaùnh boån maïng cho maïng löôùi Internet ñang gaây söï chuù yù treân toaøn theá giôùi, vaø trong luùc naøy, vò thaùnh ñöôïc ñeà nghò laø Thaùnh Isidore thaønh Seville, taùc giaû cuûa coâng trình nghieân cöùu "Töø Nguyeân Hoïc" (Etymologies) cuûa thôøi coå Hy Laïp-La Maõ.

 Ngoaøi thaùnh Isidore, teân moät soá vò thaùnh khaùc cuõng ñöôïc ñeà nghò: ñoù laø Thaùnh Bernadino thaønh Sienna, thuoäc doøng Phanxicoâ vaø laø moät trong nhöõng nhaø giaûng thuyeát laãy löøng nhaát trong lòch söû; thaùnh nöõ Rita thaønh Cascia, nhaân vaät ñöôïc coi laø quan thaày cuûa nhöõng "chaùnh nghóa khoâng theå thöïc hieän ñöôïc" (patroness of impossible causes). Moät vò thaùnh khaùc ñöôïc cha Melquiades Andres, giaùo sö moân lòch söû thaàn hoïc vaø linh höôùng, ñeà nghò, laø thaùnh Pheâroâ Regalado, ngöôøi ñöôïc noåi tieáng nhôø göông soáng theo tinh thaàn cuûa thaùnh Phanxicoâ thaønh Assisi. Trong soá môùi nhaát vöøa ñöôïc xuaát baûn, taïp chí coù teân laø "Dòch Vuï Quan Saùt Maïng Internet" (Internet Observation Service) ñaõ coâng boá keát quaû cuoäc nghieân cöùu cuûa taïp chí naøy veà nhöõng vò thaùnh seõ ñöôïc ÑTC GP II choïn laøm quan thaày cuûa ngaønh khoa hoïc vi tính vaø maïng löôùi Internet. Chính taïp chí naøy ñaõ ñeà nghò teân Thaùnh Isidore thaønh Seville. Thaùnh Isidore raát noåi tieáng trong theá kyû thöù baûy vì ngaøi ñaõ coù coâng nghieân cöùu tæ mæ haøng ngaøn baûn vaên thö naèm trong caùc trung taâm nghieân cöùu thôøi Trung Coå. Phöông caùch laøm vieäc cuûa ngaøi ñöôïc coi laø moät ñoùng goùp quan troïng cho vieäc phaùt trieån heä thoáng löu tröõ caùc döõ kieän cuûa ngaøy nay.

 Bôûi vì maïng Internet vöôït quaù giôùi haïn cuûa moät giaùo phaän, hay noùi moät caùch khaùc laø khoâng coù ranh giôùi quoác gia, neân vieäc ñeà nghò vò thaùnh quan thaày cho heä thoáng naøy phaûi coù söï ñoàng yù cuûa vò toång tröôûng Boä Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích laø ÑHY Jorge Artura Medina Estevez. Maïng löôùi Internet khoâng theå trôû thaønh moät coâng cuï quyeàn löïc, nhöng ñoù laø moät phaùt minh kyõ thuaät coù moät khoâng hai nhaém phuïc vuï taát caû moïi ngöôøi, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi caàn ñeán nhaát; vaø cuõng qua ñoù chieàu kích thieâng lieâng (transcendental dimensions) cuûa con ngöôøi cuõng ñöôïc rao truyeàn. Vì vaäy, vieäc choïn löïa thaùnh quan thaày cho maïng löôùi Internet quan troïng theo nghóa göông maãu vaø lôøi baàu cöû cuûa thaùnh quan thaày seõ laø nguoàn khích leä to lôùn cho nhöõng ai xöû duïng maïng löôùi naøy.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page