Ngaøy Toaøn Xaù cuûa Caùc Khoa Hoïc Gia
vaø Nhöõng Nhaø Nghieân Cöùu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngaøy Toaøn Xaù cuûa Caùc Khoa Hoïc Gia vaø Nhöõng Nhaø Nghieân Cöùu.

 Tin vatican (Apic 23 May 2000): Gaàn 400 vò ñaïi dieän cho giôùi nghieân cöùu vaø khoa hoïc ñaõ töïu veà Roma cöû haønh ngaøy Toaøn Xaù ñaëc bieät daønh cho caùc khoa hoïc gia vaø nhöõng nhaø nghieân cöùu, töø ngaøy 23 cho ñeán 25 thaùng 5/2000.

 Theo thoâng baùo cuûa phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, thì ngay chieàu thöù Ba 23 thaùng 5/2000, coù buoåi hoøa nhaïc taïi Nhaø Thôø Ñöùc Maria Minerva, ñeå töôûng nieäm nhaø khoa hoïc Galileâ ñaõ ñöôïc Giaùo Hoäi phuïc hoài danh döï. Sôû dó choïn ñòa ñieåm naày ñeå toå chöùc buoåi hoøa nhaïc töôûng nieäm nhaø Khoa Hoïc Galileâ, laø bôûi vì chính trong Nhaø Thôø naày, ñaõ dieãn ra phieân xöû cuoái cuøng cuûa vuï aùn Galileâ, vaøo naêm 1633.

 Sinh hoaït noåi baät cuûa ngaøy thöù Tö, 24 thaùng 5/2000, laø caùc tham döï vieân hoïp nhau trong moät nhaø thôø gaàn beân Vatican, ñeå cöû haønh nghi thöùc thoáng hoái. Ñaây laø dòp ñeå suy nghó veà nhöõng loãi laàm ñaõ phaïm trong laõnh vöïc khoa hoïc vaø leân tieáng xin loãi.

 Ngaøy thöù Naêm 25 thaùng 5/2000, caùc tham döï vieân cuøng nhau böôùc qua Cöûa Thaùnh taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, vôùi taâm tình nhìn nhaän "Chuùa Gieâsu Kitoâ laø Chuùa cuûa vuõ truï vaø lòch söû", vaø sau ñoù tham döï Thaùnh Leã do ÑTC cöû haønh beân trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, vaø cuoái cuøng ñöôïc ÑTC tieáp kieán.

 Caùc nhaø Khoa hoïc vaø nghieân cöùu, tuy ña soá ñeán töø caùc quoác gia taân tieán AÂu Myõ, nhöng cuõng coù nhöõng vò ñeán töø nhöõng quoác gia ñang treân ñöôøng phaùt trieån nhö Philuaät taân, Taân Guineâ, Chili, Burbina Faso, vaø Ai Caäp.

 Trong khung caûnh cuûa Ngaøy Toaøn Xaù daønh cho caùc khoa hoïc gia, moät cuoán Phim, döïa theo cuoäc löõ haønh Ñöùc Tin cuûa nhaø khoa hoïc Alexis Carrel, coù töïa ñeà laø "Loä Ñöùc", ñöôïc khai tröông trình chieáu taïi Roma, vaøo ngaøy 25 thaùng 5/2000. Nhaân vaät chính cuûa phim ñöôïc moâ taû nhö laø moät Baùc Só coù tinh thaàn thöïc nghieäm vaø voâ thaàn. OÂng phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng pheùp laï taïi Loä Ñöùc, nhaát laø pheùp laï laønh beänh cuûa ngöôøi yeâu saép cöôùi. Chuyeän phim laøm noåi baät cuoäc ñoái thoaïi giöõa khoa hoïc vaø ñöùc tin, quanh pheùp laï xaûy ra. Sau cuoäc trình chieáu cuoán Phim, caùc nhaø baùo, caùc nhaø khoa hoïc, nhaát laø nhöõng thaønh vieân cuûa UÛy Ban Y Khoa chuyeân nghieân cöùu nhöõng tröôøng hôïp "pheùp laï" cuûa nhöõng aùn phong chaân phöôùc vaø hieån thaùnh, seõ môû cuoäc thaûo luaän baøn troøn veà ñeà taøi khoa hoïc vaø ñöùc tin.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page