Caùc töï nguyeän vieân
vôùi nuï cöôøi treân moâi, vôùi thaùi ñoä nhaõ nhaën
ñoùn tieáp caùc ngöôøi haønh höông

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc töï nguyeän vieân, vôùi nuï cöôøi treân moâi, vôùi thaùi ñoä nhaõ nhaën, ñoùn tieáp caùc ngöôøi haønh höông.

 Caùc ngöôøi haønh höông ñeán Roma kính vieáng caùc Ñeàn thôø ñeàu ñöôïc caùc thieän nguyeän vieân nam, nöõ, ñeán töø caùc mieàn trong nöôùc YÙ vaø caùc nöôùc khaùc nhau treân theá giôùi, ñoùn tieáp vaø höôùng daãn raát chu ñaùo. Hoï thay phieân nhau, moãi ngaøy laøm vieäc 6 tieáng ñoàng hoà taïi caùc Ñeàn Thôø, Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû, Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan lateranoâ, Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ Ngoaïi Thaønh, Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Ñeàn thôø Thaùnh Giaù Jerusalem vaø Hang Toaïi ñaïo. Moãi ngaøy coù hai phieân thöôøng tröïc: töø 8 giôø saùng ñeán 2 giôø chieàu; vaø töø 2 giôø chieàu ñeán 8 giôø toái. Thôøi gian phuïc vuï tuøy moãi töï nguyeän vieân: moät tuaàn, hai tuaàn hay hôn nöõa, tuøy thì giôø vaø coâng vieäc rieâng cho pheùp. Hoï thuoäc caùc löùa tuoåi khaùc nhau vaø ñöôïc chæ daãn nhöõng chi tieát caàn thieát, ñeå coù theå chu toaøn nhieäm vuï raát teá nhò. Ñeå phaân bieät, caùc töï nguyeän maëc moät aùo maàu xanh da trôøi. ÔÛ phía tröôùc cuõng nhö phía sau, coù in haøng chöõ sau ñaây: Ero forestiero e voi mi avete ospitato (Ta laø khaùch laï, caùc con ñaõ ñoùn tieáp Ta).

 Phuïc vuï taïi Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano, cuøng vôùi 5 nguôøi baïn khaùc, coâ Magdalene Siekiera, ngöôøi Ba lan, noùi vôùi phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano nhö sau: Toâi ñeán töø Lovics, queâ höông cuûa toâi, bôûi vì toâi caûm thaáy nhu caàu "phuïc vuï" ngöôøi khaùc, caû trong nhöõng khaû naêng ít oûi cuûa toâi, toâi coù theå laø moät ngöôøi höõu ích cho coäng ñoàng Kitoâ vaø xaõ hoäi, ñeå tieán böôùc theâm moãi ngaøy. Do ñoù, vieäc löïa choïn cuûa toâi laø laøm cho mình lieân luïy nhieàu hôn trong bieán coá Toaøn xaù naøy.

 OÂng Gerard Burzynski, cuõng ngöôøi Ba lan, thuoäc xaõ Paseczno, noùi tieáp coâ Magdalene nhö sau: Töø nhieàu naêm nay, toâi hoaït ñoäng trong vieäc toå chöùc caùc cuoäc haønh höông taïi caùc nôi thaùnh. Toâi laø moät baùc só hoài höu; nhöng toâi muoán töï nguyeän ñeå giuùp ñôõ caùc ngöôøi haønh höông trong Naêm Thaùnh naøy. Toâi caûm thaáy mình haïnh phuùc vì ñöôïc giuùp ñôõ vôùi nhieàu haêng say anh chò em toâi töø phöông xa ñeán ñaây.

 Baø Marie Desdieu, khoâng thuoäc ñoaøn töï nguyeän, nhöng ñaõ höôùng daãn ñoaøn haønh höông goàm 50 ngöôøi ñeán töø Nice (Phaùp); Baø tuyeân boá nhö sau: Öôùc gì Naêm Thaùnh trôû neân cô hoäi thuaän tieän, ñeå taùi khaùm phaù söï toân troïng ñoái vôùi caùc nôi thaùnh cuûa lòch söû ñaïo coâng giaùo chuùng ta. Moãi moät ngöôøi trong chuùng ta ñeán haønh höông taïi caùc nôi thaùnh naøy chæ nhaèm muïc ñích duy nhaát: caàu nguyeän vaø chieâm ngöôõng Chuùa Gieâsu Kitoâ maø thoâi.

 Baø Mary Suste keå laïi: Cuoäc haønh höông cuûa toâi hoaøn toaøn coù tính caùch thieâng lieâng. Toâi ñeán töø thaønh phoá Miami (Hoa kyø). Toâi ñeán ñaây ñeå suy tö saâu xa veà cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa toâi. Maáy naêm tröôùc ñaây toâi ñaõ kính vieáng Roma. Nay toâi thaáy Roma vaø ngöôøi daân Roma toû ra hieáu khaùch hôn, coù theå vì baàu khí cuûa Toaøn xaù? Theo toâi nghó, moãi moät tín höõu Kitoâ ñöôïc môøi goïi saün saøng ñoái vôùi moïi söï vaø moïi ngöôøi, bôûi vì, ngoaøi lôøi noùi vaø vieäc laøm, cöû chæ nhaõ nhaën, thaùi ñoä saün saøng cuûa con ngöôøi coù aûnh höôûng raát saâu roäng, coù khaû naêng haáp daãn ngöôøi khaùc trong baàu khí cuûa Naêm Thaùnh naøy. Giaùo hoäi, Daân Chuùa, phaûi ñi ñeán vôùi ngöôøi daân, phaûi phaù huûy nhöõng böùc töôøng aùc caûm, thaønh kieán vaø baát khoan dung, maø neàn vaên hoùa ngaøy nay coù khuynh höôùng gia taêng.

 Baø noùi tieáp: Tröôùc khi ñeán Roma, toâi ñaõ haønh höông Fatima. Caùc cuoäc haønh höông naøy ñaõ ñem laïi cho toâi nhieàu ôn ích hôn laø toâi töôûng töôïng tröôùc khi ra ñi. Toâi ñöôïc bình an trong taâm hoàn, töø laâu bò xaùo troän bôûi moät vaán ñeà raát teá nhò. Ñöùc tin cuûa toâi laø chính hy voïng cuûa toâi. Ñöùc tin vaø hy voïng naøy naâng ñôõ toâi vaø daïy toâi nhìn veà nhöõng chaân trôøi môùi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page