Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma
nhöõng cuoäc haønh höông baèng ñöôøng boä

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma - nhöõng cuoäc haønh höông baèng ñöôøng boä.

 Roma - 22.5.2000 - Caùc ngöôøi haønh höông, caù nhaân cuõng nhö taäp theå, duøng nhieàu phöông tieän khaùc nhau ñeå ñeán Roma trong Naêm Thaùnh naøy. Phöông tieâïn gaây caûm ñoäng vaø göông saùng hôn caû laø nhöõng cuoäc haønh höông baèng ñöôøng boä. Cho tôùi luùc naøy khoâng thieáu nhöõng ngöôøi haønh höông ñaày ñöùc tin, tinh thaàn hy sinh, saùm hoái, can ñaûm thöïc hieän nhöõng cuoäc ra ñi raát maïo hieåm, theo veát chaân cuûa nhieàu ngöôøi haønh höông xöa kia, nhaát laø trong thôøi trung coå.

 Hoâm nay, chuùng toâi xin thuaät laïi moät cuoäc haønh höông raát caûm ñoäng vaø can ñaûm neâu göông saùng cho moïi ngöôøi, caùch rieâng cho caùc linh muïc vaø nam, nöõ tu só, ñeán Roma hay khoâng theå ñeán ñöôïc, thöïc hieän nhöõng cuoäc haønh höông taïi caùc Giaùo hoäi ñòa phöông. Chuùa khoâng ñoøi moïi ngöôøi thöïc hieän nhöõng cuoäc haønh höông ñöôøng boä töøng traêm caây soá, nhö trong tröôøng hôïp chuùng toâi keå laïi sau ñaây. Chuùa ñoøi caùc moân ñeä theo Ngöôøi haèng ngaøy "treân con ñöôøng Thaùnh Giaù".

 Trong nhöõng ngaøy Toaøn xaù vöøa qua (töø 14 ñeán 18.5.2000) cuûa caùc linh muïc treân theá giôùi tuoán veà Roma, coù moät tröôøng hôïp ñöôïc nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" (L'Osservatore Romano) soá phaùt haønh ngaøy 19.5.2000, ñeà cao caùch ñaëc bieät: Ñoù laø tröôøng hôïp moät linh muïc ngöôøi YÙ, 88 tuoåi, ñaõ can ñaûm ñi boä treân con ñöôøng daøi 250 caây soá, ñeå ñeán haønh höông Roma. Linh muïc ñaùng kính naøy teân laø Giuseppe Barbizzi, thuoäc Giaùo phaän Ascoli-Piceno ñeán Roma sau hai tuaàn leã, ñeå thoûa maõn öôùc muoán thöïc hieän moät cuoäc haønh höông theo göông caùc ngöôøi haønh höông xöa kia.

 Cha Giuseppe ñaõ aâm thaàm cöu mang öôùc muoán naøy töø 4 naêm nay. Vöøa ñeán Roma, caûm ñoäng vaø kieät söùc, Cha noùi: Toâi hy voïng ñöôïc soáng ñeán naêm 2000, ñeå coù theå cöû haønh Naêm Thaùnh ñaëc bieät naøy. Meät nhoïc, nhöng toâi vui möøng, vì Chuùa ñaõ ban cho toâi ôn khaùc thöôøng naøy. Cho tôùi luùc naøy, toâi vaãn lo sôï khoâng bieát mình coù söùc thöïc hieän öôùc muoán mong chôø töø nhieàu naêm khoâng.

 Toâi ñaõ phaùc hoïa chöông trình ra ñi naøy töø laâu, duø coù nhöõng nghi hoaëc ban ñaàu cuûa caùc baïn höõu vaø gia ñình. Duø sao, taát caû sau cuøng ñaõ uûng hoä vaø saün saøng giuùp toâi ñeå coù theå thöïc hieän öôùc mong cuûa toâi. YÙ muoán ra ñi ñöôïc giöõ kín; nhöng sau ñöôïc moïi ngöôøi bieát vaø saün saøng theo toâi leân ñöôøng, vì sôï nhöõng baát traéc coù theå xaåy ñeán cho toâi treân loä trình, nhaát laø vôùi tuoåi cao cuûa toâi.

 Cha Giuseppe Barbizzi, moät linh muïc giaùo phaän, sau khi thuï phong linh muïc naêm 1936, thi haønh thöøa taùc vuï cuûa moät cha sôû taïi nhieàu hoï khaùc nhau, aân caàn caùch rieâng trong vieäc ban Bí tích Hoøa giaûi. Cho tôùi luùc naøy, cha vaãn coøn laøm vieäc taïi giaùo xöù Ñöùc Maria leân trôøi ôû Montalto delle Marche (mieàn trung-ñoâng nöôùc YÙ), ñeå giuùp cha sôû. Cha sôû Osvaldo Cataldi, trong nhöõng ngaøy vöøøa qua ñeán Roma ñeå tham döï nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc linh muïc, ñaõ ñoùn tieáp Cha Giuseppe Barbizzi luùc tôùi Roma. Cha sôû giaûi thích: Ban ñaàu, toâi khoâng muoán chaáp nhaän cuoäc ra ñi naøy, bôûi vì toâi nghó raèng: ñaây laø moät cuoäc ra ñi nguy hieåm; nhöng Cha Giuseppe cöông quyeát vaø tìm caùch thuyeát phuïc moïi ngöôøi. Vì theá maáy ngöôøi chaùu saün saøng theo cha trong cuoäc haønh höông naøy.

 Ngaøy moàng 3 thaùng 5/2000, cha Giuseppe vaø ba ngöôøi chaùu ra ñi töø Montalto delle Marche. Moãi ngaøy ñi 15 caây soá. Tuoåi cao, söùc yeáu coù luùc ñaõ gaây neân nhieàu lo sôï; nhöng tinh thaàn treû trung ñaõ thuùc ñaåy cha tieán böôùc trong yeân laëng vaø trong caàu nguyeän. Cha noùi: Söùc maïnh thuùc ñaåy toâi thöïc hieän chuyeán ra ñi naøy heä taïi nôi nhu caàu mong muoán ñöôïc thanh taåy taâm hoàn: ôn toaøn xaù laø moät caùi gì ñaëc bieät, nhöng cuõng phaûi laøm cho mình xöùng ñaùng vôùi ôn troïng naøy. Toâi muoán laøm taát caû nhöõng gì caàn phaûi laøm ñeå laõnh ôn Toaøn xaù.

 Treân con ñöôøng daøi 250 caây soá caùch Roma vaø moãi ngaøy toâi ra ñi trong caàu nguyeän, tìm moïi caùch ruùt ngaén moãi ngaøy moät quaõng ñöôøng. Nhöõng chaëng ñöôøng naøy ñoøi nhieàu hy sinh vaø coù luùc caû sôï haõi nöõa. Nhieàu laàn phaûi ñi treân nhöõng con ñöôøng khoù khaên vaø chaät heïp; caùc xe coä qua laïi saùt beân toâi, nhö theå ñuïng vaøo ngöôøi; ngoaøi ra, nhöõng ngaøy möa gioù cuõng laø moät caûn trôû lôùn cho vieäc tieán böôùc. Hai chaëng sau cuøng thöïc laø khoù khaên, vì ñöôøng heïp, khoâng coù loái daønh cho ngöôøi ñi boä; roài tieáng ñoäng cuûa caùc xe coä qua laïi laøm ñinh tai, nhöùc oùc. Toâi phaûi taï ôn Chuùa vaø Ñöùc Meï Maria vaø caûm ôn caùc chaùu cuûa toâi: Benjamino, Anna vaø Teâreâsa ñaõ naâng ñôõ toâi baèng lôøi caàu nguyeän.

 Saùng thöù Tö 17.5.2000, Cha Barbizzi tôùi Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Cha noùi: Ñaây laø ñieàu toâi mô öôùc trong nhöõng ngaøy naøy. Vöøa thaáy Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, toâi caûm ñoäng chaûy nöôùc maét. Ñaây laø ñích maø toâi ñaõ nhaèm, ñaõ öôùc mong, ñaõ ñaët chöông trình vaø ñaõ vaát vaû nhieàu ñeå ñaït tôùi. Muïc ñích cuoäc haønh höông cuûa toâi tröôùc heát laø xin Chuùa tha thöù cho chính toâi vaø cho Giaùo hoäi. Roài ñeå caûm taï ôn Ngöôøi. Caùc lyù do ñeå caûm ôn Chuùa thì nhieàu laém, khoâng theå keå heát ñöôïc. Toâi cuõng phaûi caûm ôn Meï Maria: söï hieän dieän cuûa Ngöôøi, toâi caûm thaáy trong suoát caû quaõng ñöôøng daøi naøy; Ngöôøi ñaõ giuùp toâi trong nhöõng luùc khoù khaên nhaát. Luùc naøy ñaây, chöông trình cuûa toâi laø tham döï Ngaøy Toaøn xaù, laø ñöôïc cöû haønh thaùnh leã trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Ñaây laø giôø phuùt ñaõ ñöôïc chôø ñôïi töø laâu vaø trong luùc naøy ñaây toâi caûm thaáy coøn maïnh meõ hôn nöõa.

 Vò linh muïc cao nieân ñaùng kính naøy keát thuùc baøi noùi chuyeän nhö sau: Trong nhöõng ngaøy naøy, toâi ñöôïc cöû haønh Toaøn xaù taïi Roma, toâi muoán caàu nguyeän cho taát caû caùc linh muïc treû trung, ñeå caùc ngaøi hieåu thaáu söï cao caû, söï thaùnh thieän, uy quyeàn vaø tính caùch thaàn thieâng cuûa Chöùc Linh muïc; ñeå caùc ngaøi cöû haønh thaùnh leã moïi ngaøy maø khoâng coù moät söï traùch moùc naøo cuûa löông taâm, ñeå caùc ngaøi tìm thaáy trong thaùnh leã thieân ñaøng cuûa mình. Söï lo laéng cuûa toâi veà chuyeán ra ñi naøy laø khoâng theå cöû haønh thaùnh leã moãi ngaøy; nhöng Chuùa Quan Phoøng ñaõ giuùp ñôõ toâi. Caùc chaùu toâi ñaõ lo lieäu ñeå toâi ñöôïc daâng thaùnh leã trong moät nhaø thôø gaàn beân ñöôøng, sau moãi chaëng. Khoâng coù caùc chaùu, raát coù theå toâi seõ khoâng ñeán ñaây ñöôïc. Toâi xin taï ôn Chuùa vaø Meï Maria. Xin Chuùa vaø Meï traû coâng cho caùc chaùu toâi vaø taát caû nhöõng ai ñaõ giuùp toâi baát cöù baèng caùch naøo trong vieäc thöïc hieän cuoäc haønh höông töø laâu öôùc mong.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page