Moät ngaøy vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria
taïi Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät ngaøy vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria taïi Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû.

 Roma - 08.5.2000 - Ngaøy 13.5.2000, trong Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû ôû Roma, caùc Nhaø doøng cuûa Tu só Nam Nöõ Phanxicoâ Ñöùc Meï voâ nhieãm, vôùi söï coäng taùc cuûa Phong traøo caàu nguyeän Fatima theá giôùi, toå chöùc moät buoåi gaëp gôõ caàu nguyeän, caên cöù vaøo Söù ñieäp Fatima.

 Cuõng ngaøy naøy, taïi Fatima, ÑTC cöû haønh thaùnh leã toân phong hai em nhoû Phanxicoâ vaø Giaxinta, leân baäc chaân phöôùc. Phanxicoâ, Giaxinta vaø Lucia laø ba treû ñaõ ñöôïc thaáy Ñöùc Meï hieän ra vaøo moãi ngaøy 13, töø thaùng 5 ñeán thaùng 10, naêm 1917, taïi thung luõng Cova da Iria (keá beân Fatima - Boà ñaøo nha).

 Lucia, hieän coøn soáng, nay ñaõ 93 tuoåi, laø moät nöõ tu doøng kín.

 Ngaøy 13.5.2000, coøn laø ngaøy nhôù laïi cuoäc möu saùt ÑTC xaåy ra caùch ñaây ñuùng 19 naêm (1981) taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

 Ngaøy caàu nguyeän naøy ñöôïc goïi laø "Moät ngaøy vôùi Ñöùc Maria" vaø theo chöông trình sau ñaây: Ñoïc kinh Maân coâi - Chaàu Thaùnh Theå vaø keát thuùc baèng Thaùnh leã do ÑHY Carlo Furno, phuï traùch Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû, chuû teá.

 Khoâng keå caùc tín höõu haønh höông khaùc, soá ngöôøi tham döï cuûa caùc coäng ñoàng Tu só Nam, Nöõ Phanxicoâ voâ nhieãm laø hôn moät ngaøn.

 Phaàn ÑTC, thì sau leã phong Chaân phöôùc cho hai em Phanxicoâ vaø Giaxinta taïi Fatima saùng 13.5.2000, thì ban chieàu Ngaøi trôû veà Roma; vaø saùng Chuùa nhaät 14.5.2000, ngaøy theá giôùi caàu nguyeän cho ôn keâu goïi, ÑTC, chuû teá Thaùnh leã phong Chöùc cho 26 Thaày saùu cuûa Giaùo phaän Roma trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Trong soá naøy coù 8 Thaày ñeán töø Ñaïi chuûng vieän Roma, 2 Thaày ñeán töø Hoïc Vieän Capranica, 13 Thaày ñeán töø Ñaïi Chuûng vieän "Meï cuûa Ñaáng Cöùu Theá" (Redemptoris Mater), laø Ñaïi chuûng Vieän cuûa Phong traøo Taân Döï Toøng, vaø 3 Thaày töø Ñaïi Chuûng vieän "Tình Yeâu Thieân Chuùa" (Divino Amore).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page