Chöông trình cuoäc haønh höông cuûa ÑTC
taïi Thaùnh ñòa (20~26/3/2000)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöông trình cuoäc haønh höông cuûa ÑTC taïi Thaùnh ñòa.

 Vatican - 07.3.2000 - Thöù Hai muøng 6.3.2000, Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh cho phoå bieán thoâng caùo veà chöông trình cuoäc haønh höông cuûa ÑTC taïi Thaùnh ñòa. Cuoäc haønh höông keùo daøi moät tuaàn leã, töø ngaøy 20 ñeán 26 thaùng Ba 2000 tôùi ñaây.

 Ñaây laø moät giai ñoaïn môùi nöõa cuûa cuoäc haønh höông daøi cuûa ÑTC ñeán kính vieáng nhöõng nôi coù lieân heä ñeán Maàu Nhieäm Thieân Chuùa Maïc Khaûi cho con ngöôøi, bieán coá ñaõ thay ñoåi lòch söû nhaân loaïi. Tieáp sau cuoäc haønh höông trong tinh thaàn ñeán kính vieáng UR mieàn Calñeâ theo veát chaân cuûa toå phuï Abraham, ñöôïc thöïc hieän trong Ñaïi Thính Ñöôøng Phaoloâ Ñeä Luïc. Hoâm ngaøy thöù Tö 23 thaùng 2/2000 vöøa qua, ÑTC ñaõ ñi thaêm Ai Caäp vaø haønh höông Nuùi SINAI, töø ngaøy 24 ñeán 26 thaùng 2/2000, ñeå töôûng nieäm nhöõng bieán coá trong cuoäc ñôøi cuûa OÂng Moâisen vaø cuûa Thaùnh Gia Ñình Nazareth, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ thöïc hieän öôùc mong cuûa Ngaøi ñeán haønh höông Thaùnh Ñòa, kính vieáng nhöõng nôi thaùnh coù lieân heä ñeán Maàu Nhieäm Nhaäp Theå, trong nhöõng ngaøy, töø 20 ñeán 26 thaùng 3/2000 naày. Cuï theå, trong chuyeán haønh höông saép ñeán, ÑTC seõ thaêm Vöông Quoác JORDAN, Laõnh Thoå Ñoäc Laäp cuûa Ngöôøi Palestine, vaø Quoác Gia Israel.

 Sau ñaây laø chöông trình cuûa cuoäc haønh höông, nhö ñaõ ñöôïc coâng boá hoâm thöù Hai 7/3/2000 vöøa qua.

 Thöù Hai 20.3.2000, sau khi maùy bay ñaùp xuoáng phi tröôøng quoác teá Amann, thuû ñoâ cuûa Vöông Quoác JORDAN, ÑTC ñi ñeán Tu vieän cuõ taïi Madaba, treân Nuùi Nebo, thuoäc laõnh thoå Vöông quoác Jordanie. Trong Tu vieän naøy coøn giöõ nhöõng kyû nieäm veà OÂng Moâisen, ngöôøi ñaõ ñöôïc Chuùa trao cho Möôøi giôùi raên. Treân Nuùi Nebo, cao khoaûng 800 thöôùc, Toå phuï Moâisen ñaõ chieâm ngöôõng Ñaát Höùa maø khoâng ñöôïc vaøo, vaø cuõng laø nôi oâng qua ñôøi.

 Tröôùc khi töø giaû Jordan, ÑTC ñeán vieáng thaêm xaõ giao Nhaø Vua. Sau ñoù ngaøi cöû haønh thaùnh leã taïi saân vaän ñoäng cuûa Thaønh phoá Amann cho coäng ñoàng coâng giaùo taïi Jordan. Sau Thaùnh leã, ÑTC vieáng thaêm Wadi-Al-Kharrar, trong thung luõng soâng Jordano, nôi Chuùa Gieâsu laõnh Pheùp Röûa do tay Thaùnh Gioan Tieàn Hoâ.

 Sau Vöông Quoác Jordan, ÑTC seõ vieáng thaêm laõnh thoå töï trò Palestine. Tai ñaây ngaøi cöû haønh thaùnh leã tröôùc Ñeàn thôø Giaùng sinh ôû Betlem, kính vieáng Hang Ñaù nôi Chuùa Gieâsu sinh ra, vaø sau ñoù cuõng taïi ngaøi vieáng thaêm xaõ giao Chuû tòch Yasser Arafat. Töø Dinh Chuû tòch, ÑTC ñi thaúng ñeán Traïi Tò naïn Dehisha.

 Trong ba ngaøy töø 23 ñeán 26 thaùng Ba 2000, ÑTC vieáng thaêm Do thaùi. Ngaøi seõ cöû haønh thanh leã taïi Nhaø Tieäc Ly ôû Gieârusalem, nôi ñaây Chuùa duøng Böõa toái sau cuøng vôùi caùc moân ñeä. Trong böõa aên Chuùa laäp Bí tích Thaùnh Theå vaø Chöùc Linh muïc. Sau ñoù cuõng taïi Thaønh thaùnh Gieârusalem, ÑTC vieáng thaêm xaõ giao hai vò Giaùo tröôûng Do thaùi giaùo vaø Toång thoáng Do thaùi. Tieáp theo sau, ÑCT tieán leân Nuùi Taùm Moái Phuùc Thaät taïi Korazim vaø cöû haønh Thaùnh leã daønh rieâng cho giôùi treû. Sau thaùnh leã, ngaøi gaëp Thuû töôùng Chính phuû Do thaùi.

 Sau Gieârusalem, ÑTC ñi Tabgha, nôi coù nhaø thôø kính Pheùp laï Baùnh ra nhieàu. vaø nhaø thôø kính "Quyeàn Toái cao" cuûa Pheâroâ. Taïi Carpharnao, ÑTC kính vieáng "Nhaø cuûa Pheâroâ ngaøy xöa" nay laø moät Ñeàn Thaùnh.

 Taïi Nagiaret, ÑTC caàu nguyeän taïi Hang Truyeàn Tin vaø cöû haønh thaùnh leã trong Ñeàn thôø, nôi nhôù laïi vieäc Toång laõnh Thieân Thaàn Gabriel loan baùo cho Ñöùc Trinh Nöõ Maria veà Maàu nhieäm Ngoâi Lôøi nhaäp Theå vaø cuõng chính taïi ñaây Ñöùc Trinh Nöõ ñaõ ñaùp laïi lôøi Söù Thaàn: "Xin vaâng". Vôùi lôøi öng thuaän naøy, chöông trình Cöùu chuoäc cuûa Thieân Chuùa, ñöôïc chuaån töø laâu tröôùc, baét ñaàu ñöôïc thöïc hieän cuï theå: "Thieân Chuùa maëc xaùc phaøm laøm ngöôøi, thuï thai trong loøng Trinh Nöõ, sinh ra vaø soáng taïi Nagiaret, rao giaûng Tin Möøng taïi Palestine, chòu töû hình vaø soáng laïi vinh quang".

 Chieàu Thöù Baåy, ngaøy 25 thaùng 3/2000, trôû laïi Gieârusalem, ÑTC kính vieáng vôùi tö caùch rieâng Vuôøn Caây Daàu (Gieâtsemani), nôi Chuùa caàu nguyeän, tröôùc khi bò baét noäp, chòu töû hình. Vaø sau ñoù, ÑTC chuû toïa cuoäc gaëp gôõ ñaïi keát.

 Trong ngaøy sau cuøng, Chuùa nhaät 26.3.2000, ÑTC gaëp Vò Giaùo Tröôûng Hoài giaùo taïi quaûng tröôøng tröôùc Ñeàn thôø Hoài giaùo, roài cöû haønh thaùnh leã trong Nhaø thôø Moà Thaùnh. Sau thaùnh leã ngaøi gaëp taát caû caùc Giaùo chuû, Toång giaùm muïc, Giaùm muïc thuoäc caùc leã nghi khaùc nhau vaø caùc Giaùo hoäi Kitoâ taïi Truï sôû Toøa Giaùo chuû Latinh.

 ÑTC trôû veà Roma vaøo toái ngaøy Chuùa nhaät 26 thaùng 3/2000.

 Nhö vaäy, vôùi cuoäc haønh höông saép tôùi taïi Thaùnh Ñòa, ÑTC thöïc hieän ñöôïc öôùc mong cuûa Ngaøi: haønh höông trong Naêm Toaøn xaù caùc nôi thaùnh cuûa Cöïu vaø Taân Öôùc, môøi goïi Giaùo hoäi vaø nhaân loaïi trôû veà nguoàn goác cuûa mình: ñoù laø Thieân Chuùa, Ñaáng taïo ñöïng trôøi ñaát, Ñaáng Cöùu chuoäc nhaân loaïi: "Ta laø Ñaáng töï höõu", chæ mình Ngöôøi laø Thieân Chuùa ñaùng toân thôø, yeâu meán maø thoâi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page