Ñaïi Haøn
trong trong 50 naêm chia ñoâi ñaát nöôùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñaïi Haøn trong trong 50 naêm chia ñoâi ñaát nöôùc.

 1945 - Nhaät baûn ñaàu haøng Ñoàng Minh. Ñaïi Haøn thoaùt khoûi aùch thoáng trò cuûa Nhaät Hoaøng. Ñaïi Haøn bò chia ñoâi taïi vó tuyeán 38: Mieàn Baéc do Lieân xoâ chieám ñoùng vaø mieàn Nam do Hoa kyø.

 1948 - Thaùng 8, Hai neàn Coäng hoøa ñöôïc ra ñôøi taïi Ñaïi Haøn: Coäng hoøa Nam Haøn (mieàn Nam) - Coäng hoøa daân chuû nhaân daân Baéc-Haøn (thaùng 9).

 1950 - Chieán tranh Ñaïi Haøn.

 1953 - Ñình chieán vaø thieát laäp vuøng phi quaân söï, roäng ba caây soá theo vó tuyeán 38.

 1968 - Naêm cuûa nhieàu xung ñoät - Thaùng Gieâng, 28 nhaân vieân Boä chæ huy Baéc Haøn bò cheát vì chaát noå, trong luùc xaâm nhaäp mieàn Nam. Thaùng 10, 130 ngöôøi Baéc Haøn tieán ñeán ven bieån mieàn nam, 100 ngöôøi bò gieát.

 1974 - Coâng an maät vuï Baéc Haøn tìm saùt haïi Toång thoáng Nam Haøn, oâng Park Chung-hee taïi Seoul (Haùn Thaønh).

 1987 - Baéc Haøn haï maùy bay daân söï cuûa Nam Haøn - 115 ngöôøi bò cheát.

 1988 - Cuoäc gaëp gôõ ñaàu tieân giöõa phaùi ñoaøn Quoác hoäi Baéc vaø Nam Haøn - Baét ñaàu vieäc buoân baùn giöõa hai mieàn.

 1991 - Thaùng Chín - Caû hai Coäng Hoøa Ñaïi Haøn ñöôïc nhaän vaøo Lieân Hieäp quoác, vôùi hai quoác gia rieâng bieät. Ngaøy 13 thaùng 12, Thuû töôùng cuûa hai mieàn kyù keát Thoûa öôùc veà Hoøa Giaûi - Khoâng taán coâng nhau - Khoâng trang bò vuõ khí nguyeân töû.

 1994 - Moàng 9 thaùng 7, OÂng Kim nhaät Thaønh (Kim II Sung) ñaïi laõnh tuï mieàn Baéc, qua ñôøi. Ngöôøi con: Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong Il) keá vò cha.

 1997 - Moàng 9 thaùng 12 , khôûi söï nhöõng cuoäc ñaøm phaùn Hoøa bình giöõa hai mieàn taïi Geneøve, vôùi söï tham döï cuûa Hoa Kyø vaø Trung quoác.

 2000 - Thaùng Gieâng, Toång thoáng Nam Haøn, oâng Kim Dao Jung öôùc muoán vaø ñeà nghò moät cuoäc gaëp gôõ thöôïng ñænh vôùi Laõnh tuï Baéc Haøn, oâng Kim Jong II.

 2000 Thaùng Saùu: Cuoäc gaëp gôõ Thuöôïng Ñænh giöõa hai laõnh tuï cao caáp: Toång Thoáng Nam Haøn Kim Ñaïi Trung (Kim Dae Jung) vaø Laõnh Tuï Baéc Haøn Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jung Il), taïi Bình Nhöôõng trong baàu khí thaân thieän, côûi mô,û toân troïng nhau, höùa heïn moät töông lai tuôi saùng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page