Taân Söù Thaàn Toaø Thaùnh
ñeà nghò Giaùo Hoäi Thaùi Lan haõy beàn ñoã
trong ñöùc tin vaø tinh thaàn chia seû

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Taân Söù Thaàn Toaø Thaùnh ñeà nghò Giaùo Hoäi Thaùi Lan haõy beàn ñoã trong ñöùc tin vaø tinh thaàn chia seû.

 Tin BANGKOK (UCAN 18/1/2000) -- Taân söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Thaùi Lan ñaõ keâu goïi Giaùo hoäi Thaùi haõy beàn ñoã trong ñöùc tin vaø chu toaøn söù maïng trong tinh thaàn chia seû, maëc duø Giaùo hoäi Thaùi Lan laø thieåu soá ôû moät ñaát nöôùc ñoâng ñaûo Phaät töû. Ñöùc Toång Giaùm muïc Bernardini phaùt bieåu vôùi khoaûng 350 giaùm muïc, linh muïc, tu só vaø giaùo daân, ñaïi dieän cho caùc giaùo phaän vaø caùc toå chöùc Giaùo hoäi ngaøy 16-1-2000: "Ñieàu toâi öôùc mong laø anh chò em haõy beàn ñoã trong ñöùc tin Coâng giaùo." Vò ñaïi dieän cuûa Ñöùc Giaùo hoaøng noùi trong buoåi leã chaøo möøng ngaøi: "Quaû thaät, anh chò em laø moät nhoùm nhoû. Tuy nhieân, ñöøng queân raèng anh chò em ñang hieäp thoâng vôùi Giaùo hoäi hoaøn vuõ, Giaùo hoäi Roâma vaø Ñöùc Thaùnh cha." Ngaøi noùi theâm raèng lôøi caàu nguyeän cuûa Giaùo hoäi Thaùi Lan laø caàn thieát ñeå giuùp laøm nheï bôùt noãi ñau khoå cuûa Ñöùc Giaùo hoaøng veà sai laàm luaân lyù treân theá giôùi vaø ñeå naâng ñôõ Giaùo hoäi hoaøn vuõ. Ngaøi noùi: "Trong hai thaùng keå töø khi toâi ñeán Bangkok, toâi ñaõ tìm hieåu Giaùo hoäi naøy khaù ñuû ñeå caûm meán." Söù thaàn ñaëc bieät nhaéc ñeán caùc nöõ tu laø nhöõng ngöôøi "aâm thaàm laøm vieäc taïi nhieàu nôi cuûa Giaùo hoäi ôû Thaùi Lan." Ngaøi nhôù laïi raèng trong cuoäc ngaøi gaëp gôõ vôùi Ñöùc Giaùo hoaøng Gioan Phaoloâ II, Ñöùc Giaùo hoaøng ñaõ nhieät tình noùi veà Giaùo hoäi vaø hoaøng gia Thaùi Lan. Hoäi ñoàng Giaùm muïc Thaùi Lan ñaõ toå chöùc cuoäc gaëp naøy trong ñoù coù moät chöông trình vaên hoùa ñeå chính thöùc chaøo möøng vò Toång Giaùm muïc ngöôøi YÙ 58 tuoåi. Cuoäc gaëp gôõ dieãn ra taïi khuoân vieân beänh vieän Thaùnh Louis ôû Bangkok. Ñöùc Söù thaàn Toøa Thaùnh ñeán Thaùi Lan töø thaùng 11 cho bieát leã chaøo möøng naøy do caùc giaùo phaän vaø ñaïi dieän caùc hoäi ñoaøn Coâng giaùo toå chöùc laø raát coù yù nghóa, vì "sau ñaây toâi seõ trôû thaønh moät thaønh vieân ñaày ñuû cuûa coäng ñoàng Coâng giaùo Thaùi Lan." Vôùi Toøa söù thaàn taïi Bangkok, Ñöùc Toång Giaùm muïc Bernardini coøn laø söù thaàn taïi Campuchia vaø Xingapo, vaø khaâm söù taïi Brunaây, Laøo, Malaixia vaø Mianma. Ñöùc Giaùm muïc George Yod Phimphisan, giaùo phaän Udon Thani, chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Thaùi Lan, phaùt bieåu trong baøi dieãn vaên raèng söï hieän dieän cuûa Ñöùc Söù thaàn laø moät baûo ñaûm raèng Toøa Thaùnh quan taâm vôùi Giaùo hoäi ôû taát caû baûy quoác gia naøy. Ñaïi bieåu giaùo daân thuoäc nhieàu ñoaøn theå giaùo xöù ñaõ taëng quaø chaøo möøng cho Ñöùc Toång Giaùm muïc, sau ñoù caùc hoïc sinh Coâng giaùo trình dieãn moät vuõ ñieäu chaøo möøng. Ñöùc Hoàng y Michael Michai Kitbunchu, toång giaùo phaän Bangkok, höôùng daãn ñoïc kinh tröôùc böõa tieäc chaøo möøng. Ngaøi taï ôn Chuùa veà söï hieän dieän cuûa vò ñaïi dieän Ñöùc Giaùo hoaøng. Cuoäc gaëp gôõ daønh cho Ñöùc Söù thaàn soâi ñoäng haún leân vôùi nhieàu maøn trình dieãn caùc vuõ ñieäu Thaùi Lan, moät muïc cuûa thieáu nhi vaø hoøa taáu nhaïc thính phoøng. Ñöùc Söù thaàn caûm ôn ñaëc bieät Ñöùc Hoàng y Michai, Ñöùc cha Phimphisan vaø caùc linh muïc, nam nöõ tu só, giaùo daân ñaõ khieán ngaøi caûm thaáy nhö laø ngöôøi nhaø ôû Thaùi Lan. Ngaøi noùi: "Toâi tieân ñoaùn, hay noùi chính xaùc hôn, toâi tin chaéc raèng trong thôøi gian Ñöùc Thaùnh cha giao cho toâi phuïc vuï Giaùo hoäi Thaùi Lan thaân yeâu naøy, toâi seõ caûm thaáy nhö ôû nhaø mình." Ngaøi cho bieát theâm neáu trong töông lai coù "khoù khaên" gì, "thì ñieàu naøy cuõng laø töï nhieân nhö trong baát cöù gia ñình naøo. Tuy nhieân, neáu ngöôøi ta coá gaéng laøm vieäc vaø chu toaøn cuøng moät söù maïng trong tinh thaàn hieåu bieát vaø töông trôï laãn nhau, thì caùc vaán ñeà seõ giaûm bôùt vaø thöôøng khoâng coøn vaán ñeà nöõa." Theo nieân giaùm Coâng giaùo Thaùi Lan naêm 2000, Thaùi Lan coù khoaûng 250,000 ngöôøi Coâng giaùo, chieám 0,42% trong toång daân soá 60 trieäu. Ñöùc Toång Giaùm muïc Bernardini ñaõ laø söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Madagascar, Mauritius vaø Seychelles thuoäc vuøng AÁn Ñoä döông, tröôùc khi ñöôïc boå nhieäm qua Thaùi Lan. Ngaøi cuõng ñaõ laø ñaïi bieän laâm thôøi taïi toøa söù thaàn ôû Ñaøi Loan vaø ñaõ laø söù thaàn taïi Bangladesh.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page