Taøi lieäu cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu
choáng aùn töû hình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Taøi lieäu cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu choáng aùn töû hình.

 Roma - (Zenit 5/7/2000) - Caùc vò chuû tòch vaø daân bieåu quoác hoäi cuûa 15 quoác gia thaønh vieân Lieân Hieäp AÂu Chaâu vöøa leân tieáng keâu goïi caùc quoác gia treân theá giôùi coøn aùp duïng aùn töû hình haõy baõi boû bieän phaùp tröøng phaït daõ man naøy.

 Lôøi keâu goïi naøy ñöôïc ñöa ra nhaân khoùa hoïp taïi thaønh phoá Assisi beân YÙ vaøo hoâm thöù Ba 4/7/2000. Khoùa hoïp "Caùc Daân Bieåu AÂu Chaâu Choáng AÙn Töû Hình", do moät uûy ban cuûa thöôïng vieän YÙ ñöùng ra toå chöùc. UÛy ban naøy chuyeân theo doõi thaønh quaû ñaït ñöôïc cho tôùi luùc naøy veà vieäc xoùa boû aùn töû hình treân toaøn theá giôùi. Cuøng tham döï khoùa hoïp coøn coù ñaïi dieän caùc toå chöùc choáng aùn töû hình nhö Amnesty International, coäng ñoàng Thaùnh Egidio. Muïc ñích cuûa khoùa hoïp laø ñeå soaïn moät taøi lieäu chung keát, trong ñoù nhaán maïnh tôùi nhöõng lyù do taïi sao phaûi baõi boû aùn töû hình taïi nhöõng nôi bieän phaùp tröøng phaït naøy coøn ñang ñöôïc aùp duïng. Trong luùc naøy, taøi lieäu cuõng keâu goïi hoaõn laïi caùc vuï töû hình. Thöôïng nghò só Ersilia Salvato cuûa YÙ cho bieát theâm, taøi lieäu naøy cuõng nhaém tôùi coâng daân taïi caùc quoác gia coøn aùn töû hình, xin hoï haõy uûng hoä cho caùc öùng cöû vieân naøo coù laäp tröôøng uûng hoä vieäc baõi boû aùn töû hình.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page