ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông
töø nhieàu nöôùc ñeán Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông töø nhieàu nöôùc ñeán Roma.

 Vatican - 08.5.00 - Ngoaøi nhieàu buoåi tieáp kieán rieâng daønh cho caùc ñoaøn haønh höông quoác gia coù tính ñaëc bieät vaø ñoâng ñaûo, nhö ñoaøn haønh höông quoác gia Tcheøque (7 ngaøn ngöôøi), ñoaøn haønh höông quoác gia Rumani (hai ngaøn ngöôøi) v.v.., caû hai ñeán töø caùc nöôïc cöïu coäng saûn, thì trong suoát Naêm Thaùnh, ÑTC tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông khaùc hai laàn trong tuaàn: töùc vaøo hai ngaøy Thöù tö vaø thöù baåy taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Trong moãi buoåi tieáp kieán coù khoaûng töø 30 ñeán 40 ngaøn ngöôøi haønh höông ñeán töø caùc nöôùc khaùc nhau.

 Thöù baåy (06.5.2000) ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông quoác gia Uruguay, do Ñöùc Cha Raul Horacio Scarrone Carrero, giaùm muïc giaùo phaän Florida, chuû tòch HÑGM Uruguay, höôùng daãn, goàm khoaûng 300 ngöôøi - ñoaøn haønh höông cuûa Thuïy só - ñoaøn höông giaùo phaän Arezzo - giaùo phaän Fiesole, ñeán töø caùc mieàn khaùc nhau trong Nöôùc YÙ.

 Vôùi phaùi ñoaøn haønh höông quoác gia Uruguay, ÑTC nhaéc laïi chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ngaøi taïi nöôùc naøy caùch ñaây 12 naêm, vaø cuoäc tieáp ñoùn raát noàng haäu daønh cho ngaøi . Giôø ñaây, ÑTC vui möøng ñöôïc gaëp laïi anh chò em Uruguay ñeå cuûng coá ñöùc tin, ñöùc caäy vaø khuyeán khích thi haønh ñöùc aùi. Ngaøi hy voïng raèng: Ñaïi hoäi Thaùnh Theå quoác gia Uruguay vaøo thaùng 10/2000 tôùi ñaây seõ laø thôøi gian ñaëc bieät cuûa ôn thaùnh Chuùa cho Giaùo hoäi vaø cho quoác gia Uruguay.

 Chaøo thaêm Ñöùc Giaùm muïc vaø phaùi ñoaøn haønh höông giaùo phaän Arezzo-Cortona-Sanselpocro, vaø gôïi laïi ñeà taøi hoïc hoûi ñöôïc coå voõ trong Giaùo phaän trong Naêm Toaøn xaù naøy "Toâi tin Giaùo hoäi", ÑTC noùi: Toâi nghó moät caùch cuï theå ñeán vaán ñeà muïc vuï ôn goïi vaø ñeán vieäc huaán luyeän thöôøng xuyeân taïi caùc giaùo xöù vaø caùc hoäi ñoaøn, ñeán vieäc ñoái hoaïi ñaïi keát vaø lieân toân, ñeán vieäc naâng ñôõ caùc linh muïc giaø yeáu, ñeán vieäc soaïn thaûo moät chöông trình muïc vuï giaùo phaän.

 Noùi vôùi ñoaøn haønh höông giaùo phaän Fiesole, do Ñöùc Cha Luciano Giovannetti, giaùm muïc giaùo phaän, höôùng daãn, ÑTC ñi saâu vaøo tình hình hieän taïi cuûa giaùo phaän vaø nhaéc laïi Coâng nghò (sinodo) giaùo phaän môùi keát thuùc: "Anh chò em ñaõ quyeát ñònh ñeà cao Bí tích Thaùnh Theå treân con ñöôøng cuûa anh chò em veà muïc vuï gia ñình". ÑTC nhaéc theâm raèng: Ñaïi Toaøn xaù cuûa Naêm 2000 laø moät Naêm hoaøn toaøn Thaùnh Theå. (Neân nhôù: Ñaïi hoäi Thaùnh Theå quoác teá ñöôïc cöû haønh taïi Roma vaøo trung tuaàn Thaùng saùu 2000 tôùi ñaây). ÑTC tieáp: Chung quanh Thaùnh Leã - caùc tín höõu, caùc gia ñình, caùc giaùo xöù vaø caùc hoäi ñoaøn coâng giaùo ñöôïc cuûng coá trong ñöùc tin vaø ñöôïc canh taân trong ñôøi soáng. Anh chò em haõy bieát ñeán muùc kín luoân luoân taïi nguoàn maïch voâ taän naøy cuûa ñôøi soáng thieâng lieâng. Sau ñoù, ÑTC nhaán maïnh ñeán daán thaân cuûa coäng ñoàng giaùo phaän trong vieäc tham döï tích cöïc vaø ñeàu ñaën Thaùnh leã ngaøy Chuùa nhaät.

 Vôùi ñoaøn haønh höông Thuïy só ñeán Roma döï leã tuyeân theä cuûa ñoaøn Veäï Só taïi Vatican chieàu thöù baåy, ÑTC noùi: Ñoái vôùi anh chò em, ñaây laø cô hoäi ñeå thöïc hieän moät cuoäc haønh höông toaøn xaù, ñeå caàu nguyeän cho Ñoaøn veä Só treû trung, ñaõ laõnh nhaän vieäc phuïc vuï Ñaáng Keá Vò thaùnh Pheâroâ, vaø nhö theá, soáng moät kinh nghieäm ñaëc bieät yù nghóa cuûa söï hieäp thoâng Giaùo hoäi.

 Ngoaøi caùc ñoaøn haønh höông treân ñaây, trong nhöõng ngaøy naøy taïi Roma coøn coù ñoaøn haønh höông cuûa Giaùo phaän Adria goàm 300 ngöôøi, do Ñöùc Giaùm muïc höôùng daãn cuøng vôùi 10 linh muïc. Thöù baåy, 06.5.2000, ñoaøn haønh höông ñaõ kính vieáng Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû, Thaùnh Gioan in Laterano vaø Thaùnh Pheâroâ. Saùng Chuùa nhaät, ñoaøn haønh höông tham döï Thaùnh leã taïi Ñeàn Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh vaø sau ño kính vieáng Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Tình Yeâu Thieân Chuùa (Divino Amore).

 Roài ñoaøn haønh höông giaùo phaän Cerreto Sanita-Telese-Santa'Agata dei Goti goàm hai ngaøn ngöôøi ñeán Roma cuøng vôùi Ñöùc Giaùm muïc giaùo phaän. Chuùa nhaät 07.5.2000, taát caû ñaõ tham döï buoåi ñoïc kinh Regina Caeli (Laïy Nöõ vöông Thieân ñaøng) vôùi ÑTC taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Ban chieàu, ñoaøn haønh höông böôùc qua Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ vaø sau ñoù tham döï Thaùnh leã, do Ñöùc Giaùm muïc giaùo phaän chuû teá.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page