Caûm töôûng cuûa moät chuûng sinh
thuoäc Giaùo hoäi Anh giaùo haønh höông Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caûm töôûng cuûa moät chuûng sinh thuoäc Giaùo hoäi Anh giaùo haønh höông Roma.

 Chuûng sinh Andrew, thuoäc Giaùo hoäi Anh giaùo (chöa hieäp thoâng vôùi Giaùo Hoäi coâng giaùo Roma), ñang theo hoïc Ñaïi hoïc Oxford, haønh höông Roma trong nhöõng ngaøy naøy, noùi leân caûm töôûng cuûa mình veà Naêm Thaùnh vôùi phoùng vieân nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma", laø coâ Rita Dietrich, nhö sau:

 "Duø Toaøn xaù laø moät bieán coá theo truyeàn thoáng coù lieân heä tröïc tieáp caùc tín höõu coâng giaùo maø thoâi, nhöng toâi cuõng muoán tham döï. Thöïc ra Naêm Thaùnh naøy laø moät lôøi keâu goïi trôû laïi vaø ñi ñeán vieäc thaûo luaän veà Ñöùc tin cuûa chuùng ta. Ñaây laø moät chuyeán ra ñi ñeå khaùm phaù caùc giaù trò laøm neàn taûng cho ñöùc tin Kitoâ. Caû nhöõng saùng kieán coù tính caùch nhaân ñaïo, nhö vieäc tha haún hoaëc giaûm bôùt caùc moùn nô ngoaïi quoác cho caùc nöôùc ngheøo cuõng thuoäc veà con ñöôøng thieâng lieâng cuûa bieán coá Naêm Thaùnh vaø coù lieân heä baát cöù tín höõu Kitoâ naøo, thuoäc baát cöù Giaùo hoäi naøo. Chính baûn thaân toâi, toâi cuõng nghó ñeán vieäc ñaøo saâu taát caû caùc boån phaän muïc vuï naøy, boån phaän maø toâi ñöôïc goïi löïa choïn. Caùc boån phaän naøy khoâng ñöôïc thi haønh nhö moät thoùi quen (routine), nhöng nhö moät xaùc tín vaø nhö moät taâm tình saâu xa cuûa taâm hoàn. Toâi thuoäc Giaùo hoäi Anh giaùo, vì toâi sinh ra trong xaõ hoäi vaø neàn vaên hoùa naøy, nhöng ôn goïi cuûa toâi cuõng nhö ôn goïi cuûa moät ngöôøi coâng giaùo vaäy. Vaø vì ôn goïi naøy toâi saün saøng hieán cuoäc ñôøi toâi cho phuïng töï cuûa Kitoâ giaùo. Ñaïi Toaøn xaù seõ laøm cho toâi trôû neân maïnh meõ hôn trong caùc doác quyeát. Ñeå thöïc hieän taát caû nhöõng gì trong tieán trình huaán luyeän cuûa toâi, toâi muoán ghi vaøo trong naêm ñaëc bieät naøy vieäc kính vieáng Roma vaø tham döï moät ngaøy naøo ñoù vaøo caùc saùng kieán ñöôïc toå chöùc taïi ñaây.

 Caûm töôûng cuûa moät nöõ kyù giaû ngöôøi Ñöùc

 Coâ Brigitte thuoäc thaønh phoá Dormund (beân Ñöùc), chuyeân veà ngheä thuaät toân giaùo taïi YÙ, trong cuoäc ñôøi ñaõ coù nhieàu dòp nghieân cöùu saâu xa veà nhöõng ñeà taøi huyeàn bí theo göông caùc ngheäï só xöa kia.

 Coâ noùi vôùi Coâ Rita Dietrich, phoùng vieân nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" nhö sau: "Toâi laø kyù giaû cuûa moät taïp chí nhoû veà ngheä thuaät AÙo quoác. Vì theá toâi raát quan taâm ñeán khía caïnh ngheä thuaät cuûa Naêm Thaùnh. Tieác thay vì nhöõng lyù do rieâng, toâi khoâng thöïc haønh vaø soáng ñöùc tin, duø trong khi nghieân cöùu vaø chieâm ngöôõng caùc taùc phaãm cuûa caùc hoïa só toân giaùo thôøi danh, toâi muoán soáng phuø hôïp vôùi tinh thaàn cuûa caùc ngaøi ñöôïc theå hieän nôi caùc böùc hoïa. Toâi muoán ñöôïc soáng hoaøn toaøn ñöùc tin maø Giaùo hoäi daïy vaø ñoøi hoûi, nhöng neàn vaên hoùa cuûa toâi ñöôïc döïa treân pheâ bình khoâng cho pheùp toâi chaáp nhaän nhöõng tín ñieàu, maø toâi khoâng hieåu thaáu yù nghóa. Vì theá toâi hoïc hoûi nhieàu , caû nhöõng ñeà taøi veà toân giaùo vaø thaàn hoïc vaø toâi vaãn ñang ñi tìm moät caùi gì ñoù, caùi laøm cho toâi gaàn guõi heát söùc coù theå vôùi chaân lyù.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page