ÑTC Gioan Phaoloâ II
öôùc mong ñi thaêm Damascus vaø Athens

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II öôùc mong ñi thaêm Damascus vaø Athens.

 Tin Vatican (Zenit 19 May 2000): Ñöùc Cha Piero Marini, Tröôûng Ban Nghi Leã cuûa Toøa Thaùnh, vöøa xaùc nhaän treân ñaøi Truyeàn Hình Italia raèng, maëc duø ñaõ 80 tuoåi, nhöng ÑTC Gioan Phaoloâ II tieáp tuïc hoaïch ñònh chöông trình vaø yù thöùc roõ raøng veà nôi maø Ngaøi seõ ñeán thaêm trong töông lai: ñoù laø hai thaønh phoá Damascus vaø Athens.

 Thaät ra, trong böùc thô ñöôïc coâng boá vaøo ngaøy 29 thaùng 6 naêm vöøa qua, 1999, noùi veà öôùc nguyeän ñöôïc ñi haønh höông nhöõng nôi coù lieân heä ñeán lòch söû cöùu roãi, ÑTC ñaõ noùi ra öôùc mong ñöôïc ñi thaêm nhöõng nôi naày roài, theo böôùc ñöôøng cuûa Thaùnh Phaoloâ toâng ñoà. ÑTC ñaõ vieát nhö sau trong böùc thô: "Moät caùch ñaëc bieät, toâi muoán ñeán thaêm vaø caàu nguyeän taïi hai thaønh phoá coù lieân heä ñaëc bieät vôùi cuoäc ñôøi cuûa thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà. Tröôùc heát, toâi nghó ñeán thaønh Damascus, nôi nhaéc ñeán cuoäc trôû laïi cuûa thaùnh Phaoloâ. Thaät vaäy, vò toâng ñoà töông lai ñang treân ñöôøng ñeán thaønh phoá naày ñeå baét nhöõng ngöôøi kitoâ, thì Chuùa Kitoâ hieän ñeán can thieäp nhö sau: "Saoloâ, Saoloâ, taïi sao con baét bôù Ta? (TÑCV 9,4). Vaø moät khi ñöôïc Chuùa Kitoâ chieám ñoaït, Thaùnh Phaoloâ toâng ñoà haêng say leân ñöôøng ñeán nhieàu nôi cuûa theá giôùi thôøi ñoù". Keá ñeán, ÑTC muoán ñeán thaêm Athens, "nôi thaùnh Phaoloâ ñaõ leân tieáng giaûng taïi Dieãn Ñaøn cuûa thaønh phoá, moät baøi giaûng khoâng theå naøo queân ñöôïc. Neáu xeùt theo vai troø cuûa Hy Laïp trong vieäc hình thaønh neàn vaên hoùa coå xöa, thì ngöôøi ta coù theå hieåu taïi sao, theo moät nghóa naøo ñoù, baøi giaûng cuûsa Phaoloâ luùc ñoù taïi Athens, coù theå ñöôïc xem nhö laø bieåu hieäu cho cuoäc gaëp gôõ giöõa Phuùc AÂm Chuùa vaø neàn vaên hoùa cuûa nhaân loaïi."

 Nhöng khoâng phaûi, ÑTC chæ nghó ñeán caùc chuyeán vieáng thaêm. Chöông trình cuûa Ngaøi khoâng döøng laïi nôi caùc chuyeán vieáng thaêm maø thoâi. ÑTC hieän ñang chuaån bò cho Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaøo naêm 2001, baøn veà vai troø cuûa vò Giaùm Muïc. ÑTC cuõng xin caùc giaùm muïc haõy chuaån bò cho Ngaøy Quoác teá Giôùi Treû vaøo naêm 2002.

 Cuoái cuøng, theo nhaän xeùt cuûa Tieán Só Navarro Walls, thì chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Moscova, laø ñieàu coù theå thöïc hieän ñöôïc, sau bieán coá Ñöùc Thöôïng Phuï Chính Thoáng Mascova, gôûi ñieän vaên chuùc möøng sinh nhaät thöù 80 cuûa ÑTC.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page