Baùo chí chính phuû Cuba
taán coâng giaùo hoäi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baùo chí chính phuû Cuba taán coâng giaùo hoäi.

 Cuba (Havana) - (Zenit 19/5/2000) - Hoâm thöù Ba vöøa qua (16/5/2000), tôø Granma, cô quan ngoân luaän chính thöùc cuûa chính quyeàn coäng saûn Cuba, ñaõ caùo buoäc giaùo hoäi coâng giaùo nöôùc naøy caáu keát vôùi chính phuû Ba Lan ñeå choáng laïi chuû tòch Fidel Castro. Ngoaøi nhöõng lôøi chæ trích naëng neà nhaém vaøo giaùo hoäi coâng giaùo, baùo naøy coøn toá caùo thöôïng nghò só Zbigniew Romaszkewski, chuû tòch UÛy Ban Nhaân Quyeàn cuûa thöôïng vieän Ba Lan vaø laø thaønh vieân cuûa Coâng Ñoaøn Ñoaøn Keát, raèng oâng naøy ñeán Cuba ñeå toå chöùc moät cuoäc caùch maïng choáng laïi cheá ñoä Fidel Castro.

 Döôùi töïa "Cuoäc Phieâu Löu Phaûn Caùch Maïng cuûa Chính Phuû Ba Lan taïi Cuba", tôø Granma caùo buoäc raèng vò thöôïng nghò só cuûa Ba Lan ñang khuyeán khích caùc nhoùm ñoái laäp taïi Cuba ñaûm nhieäm vieäc cai quaûn ñaát nöôùc, ñoàng thôøi tieân ñoaùn raèng cheá ñoä coäng saûn taïi Cuba seõ chòu chung moät soá phaän gioáng nhö cheá ñoä coäng saûn taïi Ba Lan. Theo chi tieát ñöôïc ghi laïi, thì thöôïng nghò só Romaszkewski cuûa Ba Lan ñaõ hoïp vôùi moät nhoùm ñoái laäp taïi Pinar del Rio, nhaân dòp moät hoäi nghò caùc kinh teá gia. Cuoäc hoïp naøy do oâng Dagoberto Valdes Hernandez, thaønh vieân cuûa UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình thuoäc HÑGM Cuba, ñöùng ra toå chöùc. Theo baùo Granma, oâng Dagoberto Hernandez laø moät keû noùi laùo vaø laø keû thuø cuûa cuoäc caùch maïng Cuba. Ñöôïc bieát, trong baøi thuyeát taïi hoäi nghò caùc kinh teá gia, thöôïng nghò só Romaszkewski ñaõ noùi veà söï tan raõ cuûa chuû nghóa xaõ hoäi taïi Ba Lan vaø nhöõng chieán löôïc maø caùc thaønh phaàn ñoái laäp taïi Ba Lan ñaõ xöû duïng, goùp phaàn laøm suïp ñoå cheá ñoä coäng saûn taïi nöôùc naøy.

 Baùo Granma cuõng taán coâng Ñöùc Cha Jose Siro Gonzalez Bacallao, Giaùm Muïc Pinar Del Rio, chuû tòch Caritas Cuba vaø cuõng laø thaønh vieân trong UÛy Ban Thöôøng Tröïc cuûa HÑGM Cuba, vì cho raèng, Ñöùc Cha Bacallao ñaõ hoïp rieâng vôùi vò thöôïng nghò só Ba Lan. Tôø baùo ñaët nghi vaán veà noäi dung cuoäc hoïp vaø töï traû lôøi raèng, khoâng moät ai bieát ñöôïc hai beân ñaõ noùi gì. Baøi vieát coù ñoaïn ghi nhö sau: "Nhö ñöôïc bieát, nhöõng ai coù haønh ñoäng choáng laïi cuoäc caùch maïng ôû Cuba, luoân caû vieäc aâm möu, khuûng boá vaø phaûn boäi, ñeå phuïc vuï cho chính saùch cuûa Hoa Kyø, ñeàu ñöôïc nhöõng keû thuø cuûa ñaát nöôùc chuùng ta lieät keâ nhö laø nhöõng tuø nhaân löông taâm". Veà phaàn mình, HÑGM Cuba ñaõ bình tónh ñaùp laïi nhöõng caùo buoäc cuûa tôø Granma, vôùi caâu noùi cuûa oâng Orlando Marquez, phaùt ngoân vieân HÑGM, nhö sau: "Ngoân ngöõ ñöôïc duøng gaây ngaïc nhieân khoâng ít vaø chuùng toâi hy voïng noù seõ khoâng mang laïi moät haäu quaû nghieâm troïng naøo".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page