Chính quyeàn Cuba
vöøa truïc xuaát moät linh muïc coâng giaùo
vì choáng phaù thai

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính quyeàn Cuba vöøa truïc xuaát moät linh muïc coâng giaùo vì choáng phaù thai.

 Taây Ban Nha (Madrid) - (Zenit 20/5/2000) - Cha Miguel Jorda ñaõ cho taïp chí "Caùc Nhaø Truyeàn Giaùo cuûa Thieân Nieân Kyû Thöù Ba", thuoäc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo Taây Ban Nha, bieát raèng beân caïnh nhöõng lyù do khaùc nöõa, cha ñaõ bò chính quyeàn Cuba truïc xuaát vì cha ñöùng ra baûo veä caùc baøo thai chöa ñöôïc sinh ra. Cha noùi nhö sau: "Toâi ñaõ phaân phoái truyeàn ñôn trong khaép giaùo xöù cuûa toâi vôùi nhöõng caâu vaên nhaém baûo veä söï soáng, ñoàng thôøi leân aùn tình traïng hieän nay taïi Cuba. Trong toång soá 12 trieäu daân nöôùc naøy, moãi naêm coù 130 ngaøn vuï phaù thai ñöôïc chính phuû thöøa nhaän. Moät trong nhöõng caâu vaên ñöôïc nhaø nöôùc Cuba nghieân cöùu kyõ löôõng ghi raèng, taïi nöôùc Cuba vôùi bieát bao ñieàu tuyeät dieäu naøy, moãi ngaøy coù haøng ngaøn sinh maïng bò saùt haïi. Trong voøng 30 naêm qua, coù hôn 3 trieäu thai nhi bò gieát vaø haøng ngaøn lyù do ñöôïc ñöa ra ñeå thi haønh toäi aùc naøy. Hy voïng nhöõng lôøi naøy seõ ñaùnh ñoäng nhieàu taâm hoàn! Vaø quaû thöïc chính quyeàn Cuba ñaõ bò ñaùnh ñoäng ñeán ñoä hoï ñaõ truïc xuaát toâi khoûi Cuba".

 Theo cha Miguel Jorda, tæ leä phaù thai cao taïi Cuba laø do thöïc traïng toài teä cuûa nöôùc naøy. Vaø cha giaûi thích nhö sau: "Nhieàu ngöôøi ñeán Cuba ñeå du lòch vaø khai thaùc thò tröôøng maõi daâm, laø hai kyõ ngheä chính ñang mang laïi nguoàn ngoaïi teä cho chính phuû. Ñaây laø nguyeân nhaân daãn tôùi con soá caùc vuï phaù thai cao khuûng khieáp. Caùc nhaân vieân trong Boä Y Teá Cuba ñeán caùc tröôøng hoïc vaø khuyeán khích caùc thieáu nöõ ñang mang thai haõy ñi phaù thai, maø khoâng heà giaûi thích veà heä luïy hay quan ñieåm luaân lyù vaø ñaïo ñöùc cuûa haønh ñoäng gieát ngöôøi naøy. Hoï coi phaù thai nhö theå laø moät chuyeän bình thöôøng. Cha Jorda cho bieát theâm raèng, khoâng nhöõng quyeàn ñöôïc soáng bò vi phaïm taïi Cuba, nhöng coøn ngay caû quyeàn ñöôïc töï do hoäi hoïp cuõng bò vi phaïm. Giôùi treû lôùn leân khoâng coù lyù töôûng naøo ñeå theo ñuoåi. Cha daãn chöùng cuï theå tình traïng ngay taïi giaùo xöù ngaøi ñeán phuïc vuï, ñoù laø moät hoøn ñaûo vaø khoâng coù linh muïc töø 40 naêm qua Giôùi treû phung phí thôøi giôø aên nhaäu vaø quan heä tính duïc böøa baõi. Hoï khoâng ñi laøm, thieáu dinh döôõng vaø söùc khoûe raát yeáu. Ñoái vôùi theá giôùi, Cuba vaãn töï haøo laø quoác gia coù neàn y teá toát nhaát treân theá giôùi, nhöng taïi giaùo xöù nôi cha Jorda laøm vieäc, giaùo daân luoân ñeán gaëp ngaøi ñeå xin thuoác. Beänh xaù ñòa phöông thieáu thuoác vaø caùc duïng cuï y teá.

 Ñöùng tröôùc tình traïng naøy, giaùo hoäi coâng giaùo Cuba ñang laøm nhöõng gì coù theå. Giaùo hoäi phaân phoái thuoác men töø Hoa Kyø vaø AÂu Chaâu göûi tôùi giaùo hoäi thay vì tôùi chính phuû Cuba, bôûi vì caùc aân nhaân bieát roõ laø chính phuû seõ mang nhöõng thöù naøy ñi baùn. Vì vaäy, taïi caùc nôi treân nöôùc Cuba, caùc cô sôû cuûa giaùo hoäi ñang trôû thaùnh nôi phaùt thuoác. Ngoaøi coâng taùc naøy, giaùo hoäi cuõng löu yù nhieàu ñeán nhöõng vaán ñeà coù lieân quan tôùi quyeàn daân söï vaø cuûa caù nhaân, nhöng nhöõng hoaït ñoäng naøy cuõng bò giôùi haïn nhieàu do söï theo doõi cuûa chính quyeàn. Moät vò Giaùm Muïc Cuba ñaõ nhieàu laàn leân tieáng than phieàn veà tình traïng naøy leân tôùi ÑTC vaø ñaõ bò chính quyeàn Cuba coâng khai beâu xaáu. Theo cha Miguel Jorda, söï töï do maø moïi ngöôøi haèng mong ñôïi vaø coù ñöôïc trong moät thôøi gian ngaén nguûi sau chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa ÑTC, söï töï do vaãn coøn laø hai töø troáng roãng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page