Cuoäc phoûng vaán Ñöùc TGM Crescenzo Sepe
Toång thö kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh
daønh cho Avvenire
veà nhöõng thaønh quaû sau 4 thaùng
khai maïc Ñaïi Toaøn xaù cuûa naêm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc phoûng vaán Ñöùc TGM Crescenzo Sepe, Toång thö kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, daønh cho Avvenire, veà nhöõng thaønh quaû sau 4 thaùng khai maïc Ñaïi Toaøn xaù cuûa naêm 2000.

 Nhaät baùo coâng giaùo YÙ "Töông Lai" (Avvenire) soá ra ngaøy Chuùa nhaät, muøng 7 Thaùng 5/2000, ñaõ ñaêng baøi phoûng vaán daøi cuûa Ñöùc TGM Crescenzo Sepe, Toång thö kyù UÛy ban trung öông Naêm Thaùnh, veà nhöõng thaønh quaû sau boán thaùng khai maïc Ñaïi Toaøn xaù cuûa naêm 2000.

 Hoûi - Trong nhieàu dòp khaùc nhau, ÑTC ñaõ bieåu loä söï haøi loøng cuûa ngaøi veà nhöõng thaùng ñaàu cuûa Naêm Toaøn xaù. Vaäy Ñöùc Cha, Toång thö kyù cuûa UÛy Ban trung öông, coù caûm töôûng nhö theá naøo?

 Ñaùp - Xeùt veà noäi dung, toâi ñaõ coù dòp bieåu loä cuõng moät söï haøi loøng nhö vaäy, sau ít ngaøy khai maïc Naêm Thaùnh. Ñaïi Toaøn xaù ñaõ ñöôïc khôûi söï, ngay töø ñaàu, treân con ñöôøng ñuùng vaø seõ tieáp tuïc con ñöôøng naøy vôùi möùc ñoä mau leï taïi Roma, taïi Thaùnh ñòa vaø trong taát caû caùc Giaùo hoäi ñòa phöông treân theá giôùi. Vieäc maø ÑTC ñaõ bieåu loä nhieàu laàn söï haøi loøng cuûa ngaøi veà tieán trình cuûa bieán coá thieâng lieâng quan troïng naøy, ñem laïi nhieàu an vui, khoâng nhöõng cho toâi vaø cho UÛy Ban trung öông, nhöng coøn cho caû nhöõng ai - caùc vò taän hieán cuõng nhö giaùo daân - laøm vieäc caùch tích cöïc ñeå ñoùn tieáp caùch chu ñaùo caùc ngöôøi haønh höông. Nhöõng lôøi cuûa ÑTC naâng ñôõ söï daán thaân haèng ngaøy cuûa chuùng toâi, ñeå tieán ñeán choã hoaøn haûo moãi ngaøy moãi theâm maõi.

 Hoûi - Cho tôùi luùc naøy, theo Ñöùc Cha, khía caïnh naøo laøm haøi loøng hôn caû?

 Ñaùp - Vieäc caàu nguyeän. Moãi ngaøy cuûa Toaøn xaù, moãi ñoaøn haønh höông ñöôïc dieãn ra trong khuoân khoå cuûa caàu nguyeän vaø cuûa vieäc suy tö: ñaây laø khía caïnh gaây xuùc caûm vaø ñaùnh ñoäng taâm hoàn hôn caû. Vaø töø baàu khí caàu nguyeän toâi thaáy phaùt sinh nhieàu thaønh quaû veà suy tö, veà chia seû vaø veà baùc aùi. Ñaây laø caùc daáu chæ roõ raøng veà vieäc trôû laïi beân trong, hay noùi theå khaùc, vieäc gaëp gôõ Chuùa Kitoâ, muïc ñích duy nhaát cuûa Ñaïi Toaøn xaù, ñoái vôùi bieát bao ngöôøi, ñaõ trôû neân moät thöïc taïi, vaø ñoái vôùi bieát bao ngöôøi khaùc nöõa trong caùc thaùng tôùi ñaây.

 Hoûi - Vaäy khía caïnh caàn hoaøn haûo theâm laø khía caïnh naøo?

 Ñaùp - Toâi nghó raèng taát caû nhöõng gì phaûi laøm, ñaõ ñöôïc laøm heát söùc coù theå, ñeå baûo ñaûm cho caùc ngöôøi haønh höông nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi hôn caû, ñeå coù theå höôûng nhôø tôùi möùc toái ña nhöõng thaønh quaû thieâng lieâng cuûa Ñaïi Toaøn xaù, baèng vieäc traùnh heát söùc nhöõng lo laéng ñeán caùc vaán ñeà di chuyeån, hoaëc nôi truù troï. Noùi theá khoâng coù nghóa laø, caùch rieâng trong luùc böôùc vaøo nhöõng giai ñoaïn coù nhöõng bieán coá quan troïng, veà phía chuùng toâi (UÛy ban trung öông), khoâng caàn ñeán moät söï hoaøn haûo hôn nöõa, ñeå ñieàu haønh caùch toát hôn, con soá caùc ñoaøn haønh höông moãi ngaøy moãi ñoâng ñaûo hôn, saùnh vôùi nhöõng thaùng ñaàu cuûa Naêm Thaùnh. Noùi toùm laïi, chuùng toâi luoân luoân saün saøng can thieäp, trong baát cöù laõnh vöïc naøo, neáu caàn, vôùi coá gaéng nhieàu hôn nöõa vaø toái ña.

 Hoûi - Caû trong dòp Phuïc sinh vöøa qua, Roma bò traøn ngaäp bôûi caùc ngöôøi haønh höông. Nhöng Thaønh phoá xem ra khoâng caûm thaáy gì khaùc thöôøng. Vaäy Ñöùc Cha nghó sao veà khía caïnh chuyeån vaän?

 Ñaùp - Ngay töø luùc chuaån bò Ñaïi Toaøn xaù, toâi ñaõ coù dòp caûi chính moät soá tin tung ra baùo ñoäng lieân heä ñeán caùc ñoaøn haønh höông tuoán veà Roma. Kinh nghieäm cho thaáy, nhöõng tin baùo ñoäng naøy khoâng coù neàn taûng. Vieäc naøy xaåy ra khoâng nhöõng do caùc duïng cuï toái taân hieän nay ñeå ñieàu khieån vieäc chuyeån vaän, nhöng coøn do caû tính hieáu khaùch truyeàn thoáng cuûa ngöôøi daân Roma nöõa vaø nhaát laø do söï nhaäy caûm vaø söï giaùo duïc cuûa caùc ngöôøi haønh höông. Neân nhôù con con soá caùc ngöôøi haønh höông luoân luoân nhieàu hôn caùc döï tính tröôùc. Toâi nghó raèng nhöõng ngöôøi ñöôïc thuùc ñaåy bôûi nhöõng lyù do toân giaùo, ñaïo ñöùc laø nhöõng du khaùch toát hôn caû, maø moät thaønh phoá coù theå öôùc muoán; vaø ngöôøi daân Roma, tröôùc nhöõng hy sinh nhoû moïn phaûi ñoái phoù, trong vieäc ñoùn tieáp caùc ngöôøi haønh höông, nhaän ñöôïc töø ñöùc tin cuûa nhöõng anh chò em haønh höông, moät ích lôïi lôùn hôn nhieàu, xeùt veà moïi khía caïnh.

 Hoûi - Ñaïi toaøn xaù treân theá giôùi tieán haønh nhö theá naøo?

 Ñaùp - Naêm Thaùnh ñang mang laïi nhöõng thaønh quaû toát ñeïp hôn caû trong caùc Giaùo hoäi ñòa phöông. Veà ñieåm naøy, toâi thöôøng duøng hình aûnh moät con soâng trong loøng ñaát; con soâng naøy, moät khi Cöûa Thaùnh ñaõ ñöôïc môû, tuoân ra doøng nöôùc vôùi taát caû söùc maïnh cuûa noù. Ñaïi Toaøn xaù ñaõ ñi vaøo trong caùc buoåi giaûng daïy giaùo lyù, trong muïc vuï vaø trong söù vuï cuûa taát caû caùc Giaùo hoäi ñòa phöông, vaø ñöôïc cuï theå hoùa trong nhöõng saùng kieán khaùc thöôøng coù tính caùch toân giaùo vaø xaõ hoäi. Toâi xin tröng laïi moät vaøi saùng kieán môùi ñaây, thí duï vieäc giaûi phoùng ba ngaøn tuø nhaân taïi Madagascar, vieäc ñình laïi aùn xöù töû taïi Philippines, nôi ñaây caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài giaùo caàu nguyeän chung cho hoøa bình giöõa caùc toân giaùo. Noùi toùm laïi, Ñaïi Toaøn xaù treân theá giôùi cho thaáy Giaùo hoäi hoaøn caàu saün saøng ñöông ñaàu vôùi caùc thaùch ñoá cuûa Ngaøn Naêm thöù ba nhö theá naøo vaø saün saøng rao giaûng Lôøi Chuùa cho caùc ngöôøi nam, nöõ taïi caùc luïc ñòa nhö theá naøo.

 Hoûi - Veà phöông dieän ñaïi keát, thaønh quaû nhö theá naøo, trong chính ngaøy cöû haønh vieäc kính nhôù chung caùc Vò chöùng nhaân cuûa Ñöùc tin?

 Ñaùp - Nhöõng thaønh quaû naøy chæ coù theå thaáy vaøo cuoái Naêm Thaùnh. Coâng vieäc tieán ñeán hieäp nhaát giöõa caùc Giaùo hoäi Kitoâ laø moät vaán ñeà teá nhò vaø phöùc taïp. Nhöng toâi nghó raèng: giaù trò ñaïi keát cuûa Naêm Toaøn xaù naøy, ñaõ ñöôïc ÑTC deà cao heát söùc roõ raøng, hieän dieän trong taát caû caùc bieán coá cuûa Naêm Thaùnh. Vieäc môû Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh cho thaáy roõ raøng hôn taát caû caùc dieãn vaên khaùc. Roài ñeán nhöõng gì ñaõ xaåy ra treân Nuùi Sinai vaø taïi Thaùnh ñòa vaø bieán coá hoâm nay ñaây taïi Colosseo (Hí tröôøng Roma): Ñaây laø nhöõng cuoäc bieåu döông maïnh meõ vaø tieân tri cuûa söï hieäp nhaát thieâng lieâng hieän ñaõ coù giöõa caùc ngöôøi tín kính Chuùa Kitoâ. Moät söï hieäp nhaát, chaéc chaén trong giai ñoaïn môùi naøy cuûa lòch söû, seõ thuùc ñaåy ñi ñeán vieäc thöïc hieän nhöõng böôùc quan troïng khaùc tieán ñeán söï hieäp nhaát hoaøn toaøn. Caùch rieâng , chuùng ta ñöøng queân raèng: ÑTC ñaõ muoán vieäc kính nhôù caùc Vò chöùng nhaân ñöùc tin cuûa theá kyû XX naøy, moät trong caùc daáu hieäu cuûa vieäc cöû haønh Naêm Thaùnh, ñöôïc roõ raøng laø moät vieäc kính nhôù coù tính caùch ñaïi keát. Nhö vaäy ÑTC ñaõ ñaët Phong traøo ñaïi keát vaøo trung taâm Naêm Thaùnh, baèng vieäc ñoaøn keát laïi caùc tín höõu beân Taây vaø beân Ñoâng, taïi mieàn Baéc vaø Nam Baùn caàu, nhôø maùu caùc vò töû ñaïo vaø nhôø vieäc nhôù laïi bieát bao "Hí tröôøng" khaùc nöõa cuûa thôøi môùi.

 Hoûi - Ñaïi Toaøn xaù cuûa naêm 2000 seõ ñöôïc nhôù nhö moät bieán coá thieâng lieâng vó ñaïi khoâng?

 Ñaùp - Chaéc chaén coù, toâi nghó seõ ñöôïc nhôù laïi nhö moät phong traøo caàu nguyeän cuûa Daân Chuùa. Nhö ÑTC ñaõ nhaän xeùt, "coù theå noùi raèng caùc tín höõu Kitoâ khaép nôi treân con ñöôøng tieán ñi, caù nhaân cuõng nhö coäng ñoaøn toaøn Daân Chuùa. Tieán ñi treân con ñöôøng cuûa vieäc trôû laïi vaø cuûa hoøa giaûi, nhaèm tieán ñeán chaëng döùt khoaùt cuûa ôn cöùu roãi.

 Hoûi - Ngaøy lòch söû veà tha thöù ñaõ gaây neân tieáng doäi naøo?

 Ñaùp - Chaéc chaén ñaây laø moät trong caùc bieán coá yù nghóa nhaát cuûa Ñaïi Toaøn xaù. Ñích thaân xin tha thöù tröôùc heát, ÑTC ñaõ ñeå göông saùng veà caùi maø moãi moät tín höõu Kitoâ phaûi laøm, ñeå soáng ñaày ñuû ôn cuûa Naêm Thaùnh. Tieáng doäi cuûa cöû chæ naøy, ñaõ ñöôïc laëp laïi taïi Gieârusalem, seõ toàn taïi laâu daøi nôi taâm hoàn vaø trong dö luaän quaàn chuùng treân caû theá giôùi. Toâi nghó raèng: nôi löông taâm cuûa nhieàu ngöôøi, ÑTC ñaõ ñeå laïi moät daáu veát saâu roäng hôn caû cuûa moät xuùc ñoäng, baèng vieäc gieo vaøo ñoù haït gioáng cuûa vieäc trôû laïi.

 Hoûi - Theo Ñöùc Cha, coù caùi gì ñaëc ñieåm hoùa caùc ngöôøi haønh höông YÙ saùnh vôùi caùc ngöôøi haønh höông ñeán töø caùc nöôùc khaùc?

 Ñaùp - Xeùt veà söï gaàn guõi ñòa dö Roma vaø caùc nôi haønh höông toaøn xaù khaùc, caùc ngöôøi haønh höông YÙ ñaëc saéc hôn caû veà con soá ñoâng ñaûo hôn caùc nôi khaùc. Hôn nöõa, xeùt veà khía caïnh caù nhaân, toâi thaáy nôi caùc ngöôøi haønh höông YÙ moät boä maët tích cöïc cuûa moät Ñaát nöôùc cuï theå, khaùc haún vôùi nhöõng caùi thöôøng xuaát hieän vaø ñöôïc trình baøy treân mass-media, haàu heát chæ thaáy nhöõng khía caïnh tieâu cöïc. Caùc ngöôøi haønh höông naøy cho thaáy raèng: coøn coù bieát bao ngöôøi ñôn sô, löông thieän, lieâm khieát, saün saøng côûi môû taâm hoàn ñoùn nhaän caùc giaù trò thieâng lieâng. Toâi nghó ñaây laø moät daáu hieäu cuûa hy voïng cho töông lai ñöùc tin vaø cho töông lai nöôùc YÙ.

 Hoûi - Trong hai ngaøy Chuùa nhaät vaø thöù hai vöøa qua, Toaøn xaù ñaõ soáng hai ngaøy ñaëc bieät quan troïng, duø khaùc nhau: Leã phong Hieån Thaùnh cuûa Sô Faustina Kowalska vaø Toaøn xaù cuûa giôùi thôï thuyeàn moàng moät thaùng naêm. Vaäy thaønh quaû cuûa hai ngaøy naøy nhö theá naøo?

 Ñaùp - Ñaây laø hai ngaøy khoâng theå queân ñöôïc, xeùt veà nhöõng haønh ñoäng cuûa ÑTC, cuõng nhö veà baàu khí cuûa vieäc tham döï thieâng lieâng tích cöïc nhö vaäy töø ñaàu tôùi cuoái. Caû veà phöông dieän toå chöùc raát chu ñaùo, taïi Tor Vergata, xeùt chung, raát tích cöïc vaø chaéc chaén nhöõng cuoäc gaëp gôõ tôùi ñaây vaø nhöõng vaán ñeà cuûa caùc cuoäc tieáp vaän (chaúng haïn nhö cuoäc Tieáp Vaän Truyeàn Thanh vaø Truyeàn Hình cuûa Ngaøy theá giôùi Thanh nieân thaùng 8/2000 tôùi ñaây) seõ ñöôïc giaûi quyeát caùch tích cöïc, nhö trong nhöõng ngaøy vöøa qua.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page