ÑTC Gioan Phaoloâ II
gôûi söù ñieäp cho caùc Sö Huynh LaSan
nhaân dòp kyû nieäm 100 naêm
phong thaùnh cho Thaùnh Gioan Baotixita de la Salle
vaø toång coâng hoäi thöù 43 cuûa doøng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II gôûi söù ñieäp cho caùc Sö Huynh LaSan, nhaân dòp kyû nieäm 100 naêm phong thaùnh cho Thaùnh Gioan Baotixita de la Salle, vaø toång coâng hoäi thöù 43 cuûa doøng.

 Tin Roma (Apic 17 may 2000): Thöù Hai, ngaøy 15 thaùng 5/2000, Toøa Thaùnh ñaõ cho coâng boá Söù Ñieäp ÑTC Gioan Phaoloâ II gôûi cho Caùc Sö Huynh LaSan, nhaân dòp Toång Coâng Hoäi thöù 43 cuûa doøng, vaø dòp kyû nieäm giaùp 100 naêm Phong Thaùnh cho thaùnh Gioan Baotixita de la Salle, ñaáng saùng laäp doøng Caùc Sö Huynh Lasan.

 ÑTC khuyeán khích caùc Sö Huynh haõy muùc laáy söùc maïnh cho hoaït ñoäng cuûa caùc ngaøi nôi ñaëc suõng cuûa Ñaáng saùng laäp. Ngaøi coøn ñeà cao coâng vieäc giaùo duïc cuûa Thaùnh Gioan Baotixita de la Salle nhö sau: "Nhôø naêng khieáu trong laûnh vöïc giaùo duïc, thaùnh Gioan Baotixita de la Salle, ñaõ laø moät nhaø tieân phong noåi tieáng trong laõnh vöïc giaùo duïc bình daân daønh cho caùc em thanh thieáu nieân. Nhö laø moät toâng ñoà ñích thöïc, thaùnh nhaân bieát caùch phuïc vuï cho caùc thanh thieáu nieân ñeán hoïc nôi caùc tröôøng cuûa ngaøi, baèng caùch huaán luyeän tröôùc heát cho nhöõng baäc thaày daïy cuûa chuùng". Ñaây laø moät tröïc giaùc caên baûn cuûa thaùnh nhaân, bôûi vì tröïc giaùc naày nhaán maïnh raèng coâng vieäc giaùo duïc giaû thieát phaûi coù vieäc thoâng truyeàn nhöõng giaù trò nhaân baûn vaø Kitoâ, cuõng nhö giaû thieát phaûi coù chöùng taù cuûa ngöôøi lôùn, bieát laøm cho nhöõng ngöôøi treû thaáy ñöôïc moät cuoäc soáng toát ñeïp vaø quaân bình thì caàn phaûi nhö theá naøo. Coâng vieäc giaùo duïc coøn hôn laø moät ngheà nghieäp; ñaây laø moät söù maïng nhaèm giuùp cho moãi ngöôøi nhìn nhaän ñieàu duy nhaát vaø khoâng theå thay theá maø hoï coù ñöôïc, ngoõ haàu ngöôøi ñoù ñöôïc phaùt trieån vaø tröôûng thaønh.

 Thaùnh Gioan Baotixita de la Salle ñaõ ñöôïc Ñöùc coá giaùo hoaøng Pioâ XII phong laøm thaùnh quan thaày ñaëc bieät cuûa taát caû caùc nhaø giaùo duïc cuûa giôùi treû, caùch ñaây 50 naêm. Vì theá, ÑTC ñaõ vieát tieáp trong söù ñieäp cuûa ngaøi nhö sau: "Khi tuyeân boá thaùnh Gioan Baotixita de la Salle laøm vò thaùnh boån maïng cuûa taát caû nhöõng nhaø giaùo duïc giôùi treû, Giaùo Hoäi ñeà nghò thaùnh nhaân nhö laø "göông maãu: cho nhöõng nhaø giaùo duïc", ñeå môøi caùc vò haõy coù saùng kieán, haõy soáng kieân nhaån vaø taän tuïy, cuõng nhö bieát phaân bieät ñaâu laø nhöõng nhu caàu cuûa ngöôøi treû, vaø nhö theá ñaùp laïi nhöõng khaùt voïng saâu xa cuûa hoï. ÑTC cuõng nhaán maïnh raèng: giaùo duïc, giaûng ñaïy, rao giaûng phuùc aâm, taát caû ñeàu keát thaønh moät toaøn boä chung vôùi nhau. Coâng vieäc giaùo duïc seõ khoâng ñaày ñuû, neáu noù khoâng daån ñöa ñeán vieäc hoïc bieát toân troïng söï soáng vaø töï do, cuõng nhö khoâng daån ñöa ñeán vieäc phuïc vuï cho söï thaät vaø öôùc muoán hieán thaân. Muïc ñích coâng vieäc toâng ñoà cuûa anh em sö huynh laø rao giaûng Phuùc aâm trong caùc tröôøng hoïc; vaäy anh em haõy nhaèm ñeán vieäc huaán luyeän töøng ngöôøi, huaán luyeän con ngöôøi toaøn dieän.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page