Phieân Hoïp Chung
cuûa UÛy Ban Kinh Thaùnh Toøa Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phieân Hoïp Chung cuûa UÛy Ban Kinh Thaùnh Toøa Thaùnh.

 Tin Roma (Apic 15 may 2000): Töông quan giöõa Taân vaø Cöïu Öôùc, giöõa Kinh Thaùnh cuûa ngöôøi Kitoâ vaø daân toäc Do Thaùi, ñoù laø moät trong nhöõng chuû ñeà ñaõ ñöôïc UÛy Ban Kinh Thaùnh cuûa Toøa Thaùnh, baøn ñeán trong tuaàn leã hoäi hoïp vöøa qua. UÛy Ban chuaån bò cho coâng boá moät vaên kieän, chaéc chaén seõ heát söùc höõu ích cho nhöõng lieân laïc giöõa Giaùo Hoäi coâng giaùo vaø daân toäc Do Thaùi.

 Ñöôïc bieát UÛy Ban Kinh Thaùnh cuûa Toøa Thaùnh hoïp nhau haèng naêm, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Vò Boä Tröôûng Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, maø hieän nay laø ÑHY Joseph Ratzinger; UÛy Ban goàm coù 23 thaønh vieân, taát caû ñeàu laø nhöõng hoïc gia vaø chuyeân vieân veà Kinh Thaùnh.

 Trong laàn hoïp naêm nay, UÛy Ban phaân tích moái töông quan giöõa Kinh Thaùnh Do Thaùi vaø Kinh Thaùnh Kitoâ, döïa treân moät Vaên Kieän daøy 130 trang. Caùc thaønh vieân ñöôïc môøi goïi goùp yù, thaûo luaän, ñeå roài soaïn ra moät Baûn Vaên môùi ñeå trình cho caùc thaønh vieân boû phieáu chaáp nhaän hay khoâng.

 Linh Muïc Toång Thö Kyù cuûa UÛy ban, cha Albert Vanhoye ñaõ cho bieát nhö sau: Nhaän xeùt ñaàu tieân cuûa UÛy ban chuùng toâi laø Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc laø phaàn caên baûn cuûa Boä Kinh Thaùnh cuûa ngöôøi Kitoâ. Neáu khoâng coù Cöïu Öôùc, thì maàu nhieäm Chuùa Kitoâ coù leõ ñaõ khoâng ñöôïc maïc khaûi. Maàu mhieäm Chuùa Kitoâ naày ñaõ ñöôïc chuaån bò trong Cöïu Öôùc. Vì theá ngöôøi Kitoâ chuùng ta coù moät Moät Phaàn Kinh Thaùnh, chung vôùi nhöõng ngöôøi do thaùi. Coù nhöõng lieän heä chaët cheõ giöõa ngöôøi Kitoâ vaø ngöôøi do thaùi giaùo, bôûi vì Taân Öôùc luoân luoân nhaéc ñeán Cöïu Öôùc, trích daãn baûn vaên, vaø aùm chæ ñeán nhieàu ñoaïn trong Cöïu Öôùc.

 Phaàn thöù hai cuûa Vaên Kieän baøn ñeán nhöõng chuû ñeà khaùc nhau maø ngöôøi ta thöôøng hay gaëp trong Cöïu vaø taân Öôùc. Chaúng haïn nhö: Thieân Chuùa, Thieân Chuùa duy nhaát, Ñaáng taïo hoùa, Ñaáng cöùu roãi; moät Vì Thieân Chuùa ñeà nghò kyù giao öôùc, trao ban Leà Luaät, söûa daïy daân chuùng khi hoï khoâng trung thaønh.

 Phaàn cuoái cuûa Vaên Kieän nhaéc ñeán nhöõng töø ngöõ khaùc nhau ñöôïc xöû duïng trong Taân Öôùc ñeå noùi veà nhöõng ngöôøi Do Thaùi. Coù nhöõng ñoaïn ñoâi khi cöùng raén; vaø ngöôøi ta caàn phaûi hieåu ñuùng nhöõng ñoaïn nhö theá, ñöøng quaù phoùng ñaïi. Tuy nhieân coù nhieàu baûn vaên noùi raát tích cöïc, cho thaáy taàm quan troïng cuûa daân Do Thaùi trong lòch söû cöùu roãi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page