Keát thuùc
nhöõng ngaøy Toaøn xaù naêm 2000
cuûa caùc Linh muïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Keát thuùc nhöõng ngaøy Toaøn xaù naêm 2000 cuûa caùc Linh muïc.

 Vatican - 19.5.2000 - Nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc Linh muïc theá giôùi ñöôïc khai maïc chieàu Chuùa nhaät 14.5.2000 vöøa qua taïi Ñeàn Thôø Ñöùc Caû ôû trung taâm Roma vaø tieáp tuïc taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano vaøo thöù hai 15.5.2000, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh vaøo ngaøy thöù Ba 16.5.2000, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ vaøo thöù Tö 17.5.2000, vaø keát thuùc vaøo saùng thöù Naêm 18.5.2000, vôùi thaùnh leã troïng theå taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ do ÑTC chuû teá cuøng vôùi 80 Hoàng Y, 250 Toång giaùm muïc, Giaùm muïc, vaø hôn 8 ngaøn Linh muïc hieän dieän taïi Roma vaø ñeán töø caùc nöôùc khaùc nhau treân theá giôùi. Moät thaùnh leã ñoàng teá vó ñaïi chöa bao giôø coù trong lòch söû Giaùo hoäi.

 ÑTC ñaõ noùi gì vôùi caùc linh muïc trong Thaùnh leã ñoàng teá saùng thöù Naêm 18.5.2000? Vôùi nhöõng lôøi leõ tình nghóa cuûa moät Ngöôøi Cha, ÑTC noùi: Caùc anh em raát thaân meán trong Chöùc Linh muïc, Cha chaøo thaêm anh em hoâm nay ñaõ muoán ñeán ñaây vôùi Cha, töø nôi xa vôùi nhieàu hy sinh. Cha oâm taát caû vaøo loøng Cha. Sau lôøi chaøo naøy, ÑTC caên daën caùc linh muïc vôùi nhöõng lôøi nhö sau:

 Trong Bí Tích Thaùnh Theå, Chuùa Kitoâ ñaõ laäp moät leã nghi môùi cuûa Leã Vöôït Qua Kitoâ, baèng vieäc ñöa vaøo Giaùo hoäi Thöøa taùc vuï linh muïc. Moãi laàn caùc con nhaéc laïi leã nghi naøy, caùc con loan truyeàn vieäc Chuùa chòu cheát vaø soáng laïi, cho ñeán khi Chuùa laïi ñeán.

 Trong tay chuùng ta, Chuùa Kitoâ ñaõ ñaët vieäc kyû nieäm soáng ñoäng cuûa Leã Hy sinh maø Ngöôøi ñaõ daâng leân Chuùa Cha: Ngöôøi ñaõ trao phuù cho Giaùo hoäi cuûa Ngöôøi, ñeå Giaùo hoäi cöû haønh cho ñeán taän theá.

 Taát caû cuøng hieäp yù daâng lôøi taï ôn veà ôn ban phi thöôøng naøy cuûa Thieân Chuùa cho moïi thôøi ñaïi vaø cho moïi ngöôøi thuoäc moïi maàu da vaø vaên hoùa: Ôn ban naøy ñöôïc cöû haønh haèng ngaøy trong Giaùo hoäi nhôø loøng thöông xoùt baát di dòch cuûa Thieân Chuùa vaø baèng söï ñaùp laïi quaûng ñaïi vaø trung thaønh cuûa bieát bao con ngöôøi yeáu ñuoái.

 ÑTC noùi tieáp: Caùc Linh muïc thaân meán treân caû theá giôùi, Cha oâm hoân taát caû vôùi tình yeâu meán noàng naøn! Vaø ñaây laø moät caùi oâm hoân khoâng bieân giôùi... bao goàm taát caû caùc linh muïc cuûa moãi moät Giaùo hoäi ñòa phöông, caùch rieâng caùc linh muïc ñau yeáu, tuoåi taùc, coâ ñôn vaø gaëp nhöõng khoù khaên.... Ñaëc bieät, ÑTC nhaéc ñeán caùc linh muïc, vì lyù do naøy, lyù do khaùc... ñaõ töø boû chöùc linh muïc... Ngaøi xin caàu nguyeän ñeå caùc linh muïc naøy vaãn giöõ söï hieäp thoâng vôùi Giaùo hoäi.

 ÑTC noùi theâm: Boån phaän cuûa chuùng ta laø chaên daét ñaøn chieân Chuùa baèng moät chöùng taù ñôøi soáng göông maãu, chöùng taù ñôøi soáng naøy, neáu caàn, phaûi ñi ñeán caû vieäc ñoå maùu nöõa.... nhö ñaõ xaåy ñeán cho bieát bao anh em chuùng ta trong theá kyû vöøa qua.

 Cuoái thaùnh leã ñoàng teá ÑTC chaøo thaêm vaø caûm ôn caùc Ñöùc Hoàng Y, caùc Giaùm muïc vaø Linh muïc ñoàng teá Thaùnh leã vaø caàu nguyeän cho ngaøi trong ngaøy möøng sinh nhaät: 80 tuoåi. ÑTC noùi nhö sau: Vaøo cuoái buoåi cöû haønh thaùnh leã vaø nhöõng ngaøy Toaøn xaù raát toát ñeïp naøy cuûa caùc linh muïc, toâi taän tình caûm ôn taát caû caùc vò tham döï, caùch rieâng caùc Vò Hoàng Y raát thaân meán, caùc Vò Giaùo chuû, caùc Vò Toång Giaùm muïc vaø Giaùm muïc ñeán töø khaép theá giôùi, Giaùo Trieàu Roma, Giaùo phaän Roma vaø caùc linh muïc noùi tieáng YÙ.

 Toâi caûm ôn taát caû veà tình lieân ñôùi vaø söï gaén boù vôùi Toøa Pheâroâ vaø vôùi Vò Keá nghieäp Pheâroâ. Anh em haõy ñem veà cho Coäng ñoàng cuûa anh em lôøi caûm ôn cuûa toâi veà nhöõng lôøi caàu nguyeän cho toâi trong dòp naøy. Söï hieäp thoâng vaø hieäp nhaát giöõa chuùng ta laø söùc maïnh cho vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng.

 Sau ñoù, baèng caùc thöù tieáng Phaùp - Anh - Taây ban nha - Ñöùc - Boà ñaøo nha - Ba lan... ÑTC caùm ôn caùc linh muïc ñeán tham döï Ngaøy Toaøn Xaù. Vaø keát thuùc baèng lôøi sau ñaây: Xin Thieân Chuùa chuùc laønh cho phuïc vuï cuûa anh em ñoái vôùi Daân Chuùa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page