Vò Giaùo Tröôûng Do thaùi giaùo
tuyeân boá veà chuyeán vieáng thaêm
cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II taïi Thaùnh Ñòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vò Giaùo Tröôûng Do thaùi giaùo tuyeân boá veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II taïi Thaùnh Ñòa.

 Tin Gieârusalem - 03.3.2000 - OÂng Israel Law, Giaùo tröôûng Do thaùi giaùo taïi Gieârusalem hoâm moàng 2 thaùng 3/2000 vöøa qua, tuyeân boá raèng: Ñöùc Gioan Phaoloâ II seõ ñöôïc tieáp ñoùn noàng haäu taïi Israel vaø taïi Gieârusalem, thuû ñoâ vónh cöûu cuûa chuùng toâi. OÂng noùi tieáp nhö sau: Chuùng toâi xin môøi moïi ngöôøi haønh höông ñeán caùc nôi maø hoï coi laø thaùnh vaø caùc quang caûnh maø hoï keå laø gaàn guõi vôùi taâm hoàn vaø vôùi tín ngöôõng cuûa hoï. Chuùng toâi toân troïng Ñöùc Gioan Phaoloâ II vì cuoäc tranh ñaáu cuûa ngaøi choáng laïi chính saùch baøi Do thaùi treân caû theá giôøi. Bình luaän veà chuyeán vieáng thaêm môùi ñaây cuûa Ñöùc Karol Wojtyla taïi Ai caäp, vò Giaùo tröôûng Do Thaùi noùi: OÂng raát sung söôùng vì ñaõ ñöôïc nghe Ñöùc Gioan Phaoloâ II leân aùn nhöõng vuï gaây ñoå maùu caùc ngöôøi voâ toäi vaø nhaát laø leân aùn vieäc naïi ñeán Ñaáng Toái Cao ñeå bieän hoä cho haønh ñoäng cuûa mình. Lôøi tuyeân boá cuûa Vò Giaùo Tröôûng dó nhieân nhaèm ñeán nhöõng vuï khuûng boá nhaân danh toân giaùo.

 OÂng Neguib Mahfuz, Giaûi thöôûng Nobel, ngöôøi Ai caäp, bình luaän raát tích cöïc veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cairoâ. OÂng noùi nhö sau: Moät trong caùc khía caïnh haáp daãn hôn caû laø tính hieáu khaùch vaø cuoäc tieáp ñoùn ñoâng ñaûo maø ngaøi ñaõ nhaän ñöôïc nôi moïi ngöôøi, tín höõu Copte vaø Hoài giaùo. Taát caû ngöôøi daân Ai caäp ñaõ tuoán ra caùc ngaû ñöôøng chaøo ñoùn ngaøi. Caû trong Thaùnh leã cöû haønh taïi saân vaän ñoäng Cairo, ngöôøi ta ñaõ thaáy caùc tín höõu Kitoâ beân caïnh nhieàu ngöôøi Hoài giaùo.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page