Taân chuû tòch
Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines
nhaän ñònh veà nhöõng vaán ñeà toân giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines nhaän ñònh veà nhöõng vaán ñeà toân giaùo.

 MANILA (UCAN) -- Taân chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Philippines noùi raèng nhöõng böôùc phaùt trieån taïi Philippines ñoøi hoûi Hoäi ñoàng Giaùm muïc Coâng giaùo phaûi coù laäp tröôøng "lieân ñôùi trong tinh phaàn pheâ phaùn" vôùi chính quyeàn "hôn laø chæ pheâ phaùn." Ñöùc Toång Giaùm muïc Orlando Quevedo, toång giaùo phaän Cotabato, noùi vôùi UCA News ngaøy 13-1-2000 raèng nhöõng vaán ñeà maø caùc giaùm muïc ñaëc bieät quan taâm trong naêm nay laø gia ñình, kieåm soaùt daân soá, coâng ngheä thoâng tin môùi vaø giaùo duïc. Ngaøi noùi: "Hoäi ñoàng Giaùm muïc Coâng giaùo Philippin (CBCP) seõ coá gaéng heát söùc ñeå giuùp chính phuû laéng nghe ngöôøi daân." Ngaøi nhaéc laïi phaùt bieåu cuûa ngaøi taïi cuoäc hoïp baùo cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines hoài thaùng 12 taïi Manila. Trong buoåi hoïp baùo naøy, ngaøi noùi raèng maïng löôùi caùc giaùo xöù vaø caùc coäng ñoàng Giaùo hoäi cô baûn (BEC) giuùp ngöôøi daân deã tieáp caän vôùi ñònh cheá Giaùo hoäi. Ngaøi noùi: "Chuùng ta ñang ñoái phoù vôùi vaán ñeà laøm theá naøo söû duïng voán aûnh höôûng cuûa chuùng ta caùch coù lôïi cho ngöôøi ngheøo vaø laøm theá naøo chuùng ta coù theå trình baøy vôùi chính phuû veà nhöõng gì ngöôøi daân quan taâm, ñeå chính phuû coù theå ñaùp öùng nhu caàu cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ giao phoù thaåm quyeàn cho hoï." Vò chuû tòch cuûa CBCP baét ñaàu nhieäm kyø töø thaùng 12/1999 cho bieát ñieàu quan troïng laø caùc Giaùm muïc coá gaéng baûo ñaûm raèng nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm bieát laéng nghe nhöõng öu tö cuûa ngöôøi daân, nhaát laø khi xu höôùng baát maõn döôøng nhö ñang gia taêng. Ñöùc Toång Giaùm muïc nhaän xeùt neáu Giaùo hoäi khoâng giuùp chính phuû laøm toát coâng vieäc cuûa hoï, thì moät soá nhoùm, chaúng haïn nhö phe taû, coù theå lôïi duïng caùc khoù khaên kinh teá-xaõ hoäi trong nöôùc vì lôïi ích coá höõu cuûa hoï. Theo ngaøi, noäi caùc caûi toå cuûa toång thoáng Joseph Estrada hoài ñaàu thaùng gieâng 2000 cho thaáy "chính quyeàn khoâng tónh taïi" vaø "toång thoáng ñang hoïc ñöôïc moät baøi hoïc sau khi thaáy chính phuû cuûa oâng laøm maát loøng daân." Ngaøi noùi: "Chuùng ta muoán thaáy nhöõng ngöôøi nam vaø nöõ trung thöïc vaø coù naêng löïc (trong caùc cô quan nhaø nöôùc) ñaåy luøi naïn tham nhuõng trong chính phuû." Tæ leä uûng hoä toång thoáng Estrada ñaõ suït giaûm töø 65% trong thaùng 6 xuoáng coøn 5% trong thaùng 12 qua caùc cuoäc thaêm doø do nhoùm nghieân cöùu tö nhaân "Traïm Khí töôïng Xaõ hoäi" thöïc hieän. Moät soá quan chöùc chính phuû bò ñaùnh giaù aâm 38%, nghóa laø coù theâm 38% ngöôøi phaûn ñoái hôn laø uûng hoä. Ñöùc Toång Giaùm muïc Quevedo noùi raèng caùc vaán ñeà noùng boûng ñöôïc Ban thöôøng vuï Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines neâu leân bao goàm caùc ñeà nghò söûa ñoåi hieán phaùp cuûa oâng Estrada, caùc saùng kieán hoøa bình cuûa caùc Giaùm muïc ôû ñaûo Mindanao mieàn nam Philippin vaø "vai troø môùi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines trong vieäc ñeà cao luaân lyù nôi caùc phöông tieän truyeàn thoâng." Taïi ñaïi hoäi khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines seõ dieãn ra töø ngaøy 24-26 thaùng 1/2000 taïi thaønh phoá Tagaytay ôû phía nam Manila, trong soá caùc ñeà muïc ñöôïc thaûo luaän seõ coù moät keá hoaïch cuûa Hoäi ñoàng Giaùm muïc nhaèm cung caáp dòch vuï Internet "khoâng coù noäi dung khieâu daâm." Ngaøi cho bieát theâm Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñang taêng cöôøng noã löïc vaän ñoäng nhaèm choáng laïi caùc döï luaät cuûa Quoác hoäi muoán hôïp thöùc hoùa ly dò, hoân nhaân ñoàng phaùi vaø phaù thai cuõng nhö ñeà ra moät chính saùch môùi veà daân soá. Ñöùc Toång Giaùm muïc Quevedo noùi vôùi UCA News raèng thöïc hieän chuû ñeà canh taân trong Naêm Thaùnh 2000 cuõng laø moät trong nhöõng nhieäm vuï cuûa Hoäi ñoàng Giaùm muïc. Ngaøi cho bieát ngaøi mong ñôïi "moät noã löïc nghieâm tuùc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines nhaèm kieåm ñieåm laïi nhöõng quyeát nghò cuûa Coâng nghò khoaùng ñaïi laàn thöù hai cuûa Giaùo hoäi Philippin naêm 1991." Ñöùc Toång Giaùm muïc Quevedo, 60 tuoåi, hieän laø thaønh vieân cuûa Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng lyù vaø Hoøa bình. Ngaøi ñaõ laøm chuû tòch caùc uûy ban soaïn thaûo cho Hoäi nghò Thaàn hoïc Quoác teá naêm 1994 cuûa Lieân Hoäi ñoàng Giaùm muïc AÙ chaâu (FABC), Ñaïi hoäi khoaùùng ñaïi cuûa FABC naêm 1995 vaø nhieàu vaên kieän cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines, trong ñoù coù caùc tuyeân boá cuûa coâng nghò laàn thöù hai. Hieän nay ôû Philippin coù 79 laõnh thoå cuûa Giaùo hoäi. Cuoäc khaûo saùt naêm 1996 do ban thö kyù haønh ñoäng xaõ hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines tieán haønh cho thaáy khoaûng 34% trong 2.351 giaùo xöù coù caùc Coäng ñoàng Giaùo hoäi Cô baûn. Laäp tröôøng "lieân ñôùi coù pheâ phaùn" cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñoái vôùi chính phuû ñaõ xem xeùt caùc chöông trình hoã trôï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines maø hoäi ñoàng giaùm muïc ñaõ nhaän ñònh laø phuø hôïp vôùi giaùo huaán cuûa Giaùo hoäi, nhöõng cuõng choáng laïi "caùc chính saùch choáng Kitoâ giaùo." Laäp tröôøng naøy ñöôïc thoâng qua sau cuoäc noåi daäy cuûa "quyeàn löïc nhaân daân" naêm 1986 taïi Manila ñaõ haï beä cöïu toång thoáng Ferdinand Marcos. Chính Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñaõ ñaët neàn moùng cho cuoäc noåi daäy naøy baèng caùch baùc boû "chieán thaéng" cuûa oâng Marcos trong cuoäc baàu cöû naêm 1986 vì cho raèng cuoäc baàu cöû naøy laø gian laän.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page