Söù ñieäp cuûa ÑTC
cho ngaøy Toaøn Xaù naêm 2000 cuûa caùc tuø nhaân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù ñieäp cuûa ÑTC cho ngaøy Toaøn Xaù naêm 2000 cuûa caùc tuø nhaân.

 Tin Roma (Apic 27 June 2000): Vaøo ngaøy 30 thaùng 6/2000, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ coâng boá söù ñieäp cuûa Ngaøi cho ngaøy Toaøn Xaù cuûa caùc tuø nhaân, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy 9 thaùng 7/2000 tôùi ñaây.

 Theo nhaät baùo "Ngöôøi Ñöa Tin", xuaát baûn taïi Italia, thì noäi dung cuûa söù ñieäp naày, laø moät lôøi môøi goïi caùc chính quyeàn treân theá giôùi, haõy thöïc hieän moät cöû chæ khoan hoàng ñoái vôùi caùc tuø nhaân. Söù ñieäp cuõng noùi leân söï khoâng chaáp nhaän aùn töû hình nöõa; tuy nhieân, söù ñieäp khoâng trình baøy "nhöõng ñeà nghò kyû thuaät" ñeå giaûi quyeát vaán ñeà tuø toäi, maø chæ baøn veà vaán ñeà, treân bình dieän thieâng lieâng vaø muïc vuï maø thoâi. Vaên kieän theå hieän tình "lieân ñôùi" vôùi nhöõng anh chò em tuø nhaân, vöøa keâu goïi haõy toân troïng quyeàn cuûa caùc tuø nhaân ñöôïc ñoái xöû "xöùng ñaùng vôùi phaåm giaù laøm ngöôøi" cuûa hoï, vaø löu yù ñeán vieäc taïo coâng aên vieäc laøm cuõng nhö giuùp hoï hoäi nhaäp trôû laïi trong xaõ hoäi, sau khi ñaõ maõn aùn tuø.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page