Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
boå nhieäm Taân Toång Giaùm Muïc New York

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II boå nhieäm Ñöùc Taân Toång Giaùm Muïc New York.

 Tin Vatican (Apic 11.5.2000): Thöù Naêm ngaøy 11 thaùng 5/2000, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ boå nhieäm Ñöùc Cha Edward Egan, giaùm muïc giaùo phaän Bridgeport, bang Connecticut, 68 tuoåi, laøm taân toång giaùm muïc New York, keá vò Ñöùc Hoàng Y John Joseph O'Connor, vöøa qua ñôøi vì beänh ung thö naûo, hoâm muøng 3 thaùng 5/2000, thoï 80 tuoåi.

 Ñöùc Taân Toång Giaùm Muïc New York, ñöôïc caùc quan saùt vieân xem nhö laø ngöôøi raát gaàn guûi vôùi Ñöùc Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò. Theo lôøi cuûa Ñöùc OÂng Vieän Tröôûng Hoïc Vieän Hoa Kyø taïi Roma, thì trong thôøi gian canh taân boä giaùo luaät môùi, ñöôïc ban haønh vaøo naêm 1983, thì Ñöùc Cha Edward Egan, moãi tuaàn laøm vieäc hai tieáng ñoàng hoà vôùi Ñöùc Gioan Phaoloâ II, ñeå xem laïi baûn vaên tieáng Latinh cuûa Boä Giaùo Luaät môùi.

 Ñöùc Taân Toång Giaùm Muïc New York, xuaát thaân töø Toång Giaùo Phaän Chicago, ñöôïc huaán luyeän taïi Roma vôùi hai baèng tieán só Thaàn Hoïc vaø Giaùo Luaät. Ngaøy 1 thaùng 4 naêm 1985, Ngaøi ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän New York, ñaëc traùnh ngaønh giaùo duïc. Thaùng 11 naêm 1988, Ñöùc Cha Egan ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc giaùo phaän Bridgeport, moät thaønh phoá nhoû gaàn New York. Thöù naêm, ngaøy 11 thaùng 5/2000, Ñöùc Gioan Phaoloâ II, boå nhieäm ngaøi veà laøm Toång Giaùm Muïc New York, moät toång giaùo phaän coù gaàn 3 trieäu ngöôøi coâng giaùo, vaø thuoäc ñuû moïi maøu da. Giaùo phaän Bridgeport tröôùc ñaây cuûa ngaøi coù khoaûng 360,000 tín höõu.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page