Toøa Thaùnh kyù thoûa öôùc
vôùi Coäng Hoøa Lithuani

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toøa Thaùnh kyù thoûa öôùc vôùi Coäng Hoøa Lithuani.

 Tin Vatican (Vat 5.5.2000): Thöù saùu, muøng 5 thaùng 5/2000, Toøa Thaùnh vaø Coäng Hoøa Lituani ñaõ kyù nhaän ba thoõa öôùc quan troïng: thoûa öôùc thöù nhaát lieân quan ñeán nhöõng vaán ñeà phaùp lyù, thoõa öôùc thöù hai lieân quan ñeán vieäc coäng taùc giöõa Toøa Thaùnh vaø Coäng Hoøa Lituani, treân bình dieän giaùo duïc vaø vaên hoùa; vaø thoõa öôùc thöù ba lieân quan ñeán vieäc chaêm soùc muïc vuï cho nhöõng ngöôøi coâng giaùo ñang phuïc vuï trong quaân ñoäi.

 Nhöõng thoûa öôùc naày xaùc ñònh tính caùch phaùp lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo cuõng nhö cuûa nhöõng cô caáu cuûa Giaùo Hoäi. Nhaø Nöôùc Lituani baûo ñaûm cho Giaùo Hoäi coù quyeàn töï do thi haønh söù maïng cuûa mình, ñaëc bieät trong nhöõng gì coù lieân quan ñeán vieäc phuïng töï, vieäc muïc vuï, vieäc giaûng daïy giaùo lyù vaø nhöõng khía caïnh khaùc nöõa cuûa sinh hoaït giaùo hoäi. Nhaø Nöôùc nhìn nhaän giaù trò phaùp lyù cuûa nhöõng hoân nhaân coâng giaùo ñuùng theo giaùo luaät. Hôn nöõa, Nhaø Nöôùc Lituani coøn baûo ñaûm cho Giaùo Hoäi coâng giaùo ñöôïc quyeàn thi haønh coäng vieäc chaêm soùc muïc vuï cho caùc tín höõu laøm vieäc nôi caùc nhaø thöông, caùc toå chöùc trôï giuùp y teá vaø xaõ hoäi, nhöõng nhaø moà coâi, vaø nhöõng nhaø tuø. Giaùo Hoäi ñöôïc töï do thieát laäp vaø ñieàu haønh nhöõng coâng taùc töø thieän baùc aùi trong moâi tröôøng xaõ hoäi, ñuùng theo nhöõng luaät leä daân söï. Caùc tröôøng hoïc coâng giaùo ñöôïc höôûng nhöõng quyeàn lôïi vaø coù boån phaän, y nhö nhöõng tröôøng coâng cuûa nhaø nöôùc. Vieäc giaûng daïy giaùo lyù trong caùc tröôøng coâng ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng; vieäc coäng taùc giöõa Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc ñeå duy trì phaàn gia taøi vaên hoùa cuûa daân toäc, ñöôïc coã voõ. Vaø cuoái cuøng, cuõng ñöôïc döï truø vieäc thaønh laäp moät Giaùo Haït Quaân Ñoäi, ñeå chaêm soùc muïc vuï cho nhöõng tín höõu coâng giaùo ñang phuïc vuï trong quaân ñoäi.

 Ba baûn thoõa öôùc ñaõ ñöôïc kyù keát noùi treân, seõ baét ñaàu coù hieäu löïc sau khi ñöôïc pheâ chuaån vaø trao ñoåi vaên baûn giöõa hai beân. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Erwin Josef Ender, söù thaàn toøa thaùnh taïi Coäng Hoøa Lituani, ñaïi dieän cho Toøa Thaùnh, vaø OÂng Algirdas Saudargas, toång tröôûng ngoaïi giao cuûa Lituani, ñaïi dieän cho chính phuû, ñaõ kyù vaøo caùc thoõa öôùc, tröôùc söï hieän dieän cuûa caùc nhaân vaät caáp cao, ñaïo ñôøi, cuûa coäng hoøa Lituani.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page