Cuoäc haønh höông
cuûa moät ngaøn anh chò em thôï thuyeàn
Coäng hoøa Lieân Bang Ñöùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc haønh höông cuûa moät ngaøn anh chò em thôï thuyeàn Coäng hoøa Lieân Bang Ñöùc.

 Nhaân ngaøy theá giôùi Lao ñoäng vaø ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi Lao coâng, moät ngaøn anh chò em thuoäc Phong traøo thôï thuyeàn coâng giaùo Ñöùc, do oâng Hans Pappenheim, chuû tòch, höôùng daãn, ñeán Roma ñeå tham döï cuoäc gaëp gôõ anh chò em thôï thuyeàn quoác teá vaø ñeå tham döï Ngaøy Toaøn xaù. Cuoäc haønh höông keát thuùc baèng Thaùnh leã trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ hoâm chieàu thöù tö, do Ñöùc TGM Water Kasper, cöïu Giaùm muïc giaùo phaän Rottenburg-Stuttgart, hieän nay laø Thö kyù Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch coå voõ söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ, chuû teá.

 Giaûng trong thaùnh leã, Ñöùc TGM noùi: Ñaây laø cuoäc cöû haønh cuûa phong traøo cuûa anh chò em thô thuyeàn coâng giaùo ñeán töø Ñöùc quoác. Anh chò em thôï thuyeàn phaûi trôû neân nhöõng chöùng nhaân trong caùc xöôûng vaø trong caùc nôi laøm vieäc. Ñoái vôùi hoï khoâng phaûi laø vieäc deã daøng; bôûi vì chöùng taù cuûa hoï trong moät moâi tröôøng nhieàu khi thuø ñòch Giaùo hoäi. Nhöng chính vì lyù do naøy caùc tín höõu Kitoâ ñöôïc môøi goïi giöõ vöõng ñöùc tin vaø minh chöùng ñöùc tin trong ñôøi soáng.

 Sau thaùnh leã, OÂng chuû tòch Phong traøo thôï thuyeàn coâng giaùo Ñöùc tuyeân boá vôùi phoùng vieân nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" raèng: Toaøn xaù cuûa chuùng toâi ñaõ laø moät kinh nghieäm raát quan troïng, nhaát laø vaøo Ngaøy moàng Moät thaùng 5/2000. Trong baøi giaûng vaø söù ñieäp sau thaùnh leã, ÑTC ñaõ cho chuùng toâi thaáy moät daáu hieäu roõ raøng vaø khoâng theå tranh luaän: ñoù laø Giaùo hoäi quan taâm ñeán töông lai cuûa anh chò em thôï thuyeàn.

 Söï hieän dieän cuûa chuùng toâi cuõng laø moät chöùng taù noùi leân daán thaân cuûa chuùng toâi chieán ñaáu choáng laïi nhöõng baát coâng treân theá giôùi, vaø uûng hoä caùc quyeàn cuûa nhöõng anh chò em thaát nghieäp, nhieàu luùc nhö bò loaïi haún ngoaøi leà xaõ hoäi.

 Ñoái vôùi rieâng toâi - vaãn lôøi cuûa oâng chuû tòch Hans Pappenheim - vieäc daán thaân chieán ñaáu nhöõng baát coâng naøy laø moät söù vuï, trong tö caùch laø chuû tòch cuûa phong traøo vaø laø moät tín höõu Kitoâ. Daán thaân cuûa moät tín höõu Kitoâ cuõng coøn laø daán thaân theo göông Chuùa Cöùu Theá cuûa chuùng ta ñaõ ñeå laïi: Ngöôøi beânh vöïc caùc ngöôøi ngheøo khoå, heøn yeáu nhö theá naøo.

 Baø Petra, thuoäc thaønh phoá Lipsia, cuõng trong ñoaøn haønh höông, quaû quyeát nhö sau: Döôùi söï höôùng daãn cuûa caùc giaù trò Kitoâ chuùng ta coù theå ñöa ra raát nhieàu saùng kieán ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà cuûa giôùi Lao coâng. Ñaïi Toaøn xaù naøy, ngoaøi vieäc trôû laïi cuûa moãi caù nhaân, ñaõ ñem laïi cho toå chöùc chuùng toâi moät cô hoäi raát toát ñeïp veà nhöõng cuoäc gaëp gôõ vaø veà vieäc thaûo luaän giöõa caùc thaønh vieân thuoäc Ñoaøn haønh höông naøy, ñeán töø toaøn nöôùc Ñöùc.

 Baø Maria, thuoäc thaønh phoá Leverkusen, thaønh vieân cuûa Phong traøo thôï thuyeàn coâng giaùo Ñöùc, cuõng trong ñoaøn haønh höông, phaùt bieåu: Caûm töôûng maïnh meõ hôn caû toâi nhaän ñöôïc trong nhöõng ngaøy haønh höông naøy laø tinh thaàn lieân ñôùi phaùt trieån maïnh meõ nôi caùc ngöôøi tham döï Ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi thôï thuyeàn. Taát caû caùc ngöôøi haønh höông ñeán töø caùc nöôùc khaùc nhau ( 45 nöôùc ) ñaõ cuøng theo ñuoåi moät muïc tieâu chung, ñaõ ñaët neàn taûng vöõng chaéc cho töông lai. Ñaây laø yeáu toá thuùc ñaåy hoï tôùi Roma. Nhieàu ngöôøi trong chuùng toâi ñaõ phaûi vöôït qua bieát bao khoù khaên, ñình chæ vieäc laøm trong nhöõng ngaøy naøy. Vieäc tham döï ñoâng ñaûo cuûa caùc ngöôøi coù tuoåi, gaây xuùc ñoäng nhieàu nôi toâi. Duø meät nhoïc vì nhöõng di chuyeån vaø ñöôøng xaù xa xoâi, vôùi nhieàu hy sinh, caùc anh chò em naøy ñaõ minh chöùng cho chuùng ta thaáy raèng: ñöùc tin Kitoâ quan troïng nhö theá naøo trong ñôøi soáng chuùng ta.

 Baø Maria keát thuùc: Thaùnh leã beá maïc hoâm nay ñaây cuûa cuoäc haønh höông laø raát quan troïng, bôûi vì Ñöùc Giaùm muïc chuû teá ñaõ ñeå laïi cho chuùng toâi nhöõng lôøi khuyeán khích veà coâng vieäc laøm vaø veà ñôøi soáng ngöôøi thôï thuyeàn trong caùc moâi tröôøng khaùc nhau. Roài Ngaøy moàng moät thaùng 5/2000 naøy ñaõ laø moät ngaøy leã thöïc söï, ngaøy lieân hoan. Taát caû ñöôïc toå chöùc raát hoaøn bò vaø dieãn ra trong baàu khí bình thaûn, an vui vôùi söï hieän dieän laàn thöù nhaát cuûa ÑTC giöõa hôn 600 ngaøn anh chò em thôï thuyeàn ñeán töø caùc nöôùc khaùc nhau treân theá giôùi. Toâi tin chaéc Ngaøy Leã vaø Ngaøy Toaøn xaù naøy seõ ñem laïi nhieàu ôn ích thieâng lieâng cho moãi moät ngöôøi tham döï vaø laø moät kyû nieäm saâu xa trong cuoäc ñôøi cuûa hoï.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page