Caûm töôûng
cuûa caùc phaùi ñoaøn haønh höông Roma
trong thaùng 5 Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caûm töôûng cuûa caùc phaùi ñoaøn haønh höông Roma trong Naêm Thaùnh 2000.

 Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, coù nhieàu ñoaøn haønh höông giaùo phaän Phaùp, ñeán Roma, ñeå laõnh ôn toaøn xaù. Theo ñeà taøi töôøng thuaät veà "Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma", hoâm nay chuùng toâi xin thuaät laïi caûm töôûng cuûa Ñöùc Cha Albert Rouet, Giaùm muïc giaùo phaän Poitiers, höôùng daãn ñoaøn haønh höông giaùo phaän goàm 300 ngöôøi, ñeán Roma laõnh ôn toaøn xaù. Trong luùc kính vieáng Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh, Ñöùc Cha ñaõ noùi vôùi phoùng vieân nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" (L'Osservatore Romano) nhö sau:

 Ñieàu laøm toâi xuùc ñoäng hôn caûø cuûa cuoäc haønh höông naøy laø baàu khí yeân laëng cuûa buoåi caàu nguyeän chung cuûa chuùng toâi, nhaát laø luùc chuùng toâi böôùc qua Cöûa Thaùnh, tieán vaøo Nhaø Chuùa.

 Giaûng cho ñoaøn haønh höông giaùo phaän cuûa ngaøi, Ñöùc Cha Albert Rouet noùi: Cuoäc Ñôøi cuûa Thaùnh Phaoloâ phaûi trôû neân giaùo huaán cho chuùng ta heát thaûy. Cuoäc ñôøi xem ra khoâng ñôn giaûn, ñoái vôùi Phaoloâ, moät tín höõu Do thaùi suøng ñaïo, khi phaûi duyeät laïi taát caû cuoäc ñôøi cuûa ngaøi, theo aùnh saùng Chuùa Kitoâ, luùc trôû laïi. Nhö vaäy, cuoäc soáng cuûa ngaøi nhôø söï duyeät laïi naøy ñaõ hoaøn toaøn ñoåi môùi. Ôn cöùu thoaùt khoûi nhöõng söï traàn theá, ôn can ñaûm rao giaûng Tin Möøng... ñaây laø nhöõng caùi ñaõ laøm Phaoloâ trôû neân ngöôøi môùi".

 Trong cuoäc haønh höông naøy, döôùi aùnh saùng cuûa Chuùa Kitoâ, moãi moät ngöôøi trong chuùng ta cuõng phaûi duyeät laïi ñôøi soáng, ñoåi neáp soáng cuõ, ñeå trôû neân ngöôøi môùi theo göông Thaùnh Toâng ñoà daân ngoaïi.

 Ñöùc Giaùm muïc cho bieát theâm raèng: Ñoaøn haønh höông ñaõ kính vieáng vaø tham döï thaùnh leã trong Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano, Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ vaø Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû. Vaø sau Roma, "cuoäc haønh höông seõ keát thuùc taïi Assisi, bôûi vì göông cuûa Thaùnh Phanxicoâ laø chöùng taù maïnh meõ: söï khieâm toán cuûa ngaøi, ñöùc khoù ngheøo cuûa ngaøi ... boå khuyeát vaø hoaøn taát cuoäc haønh höông toaøn xaù cuûa chuùng toâi. Hình aûnh Thaùnh Phanxicoâ cuõng nhö hình aûnh Thaùnh Hilario, moät trong caùc vò Giaùm muïc ñaàu tieân cuûa Poitiers, nhaø thaàn hoïc loãi laïc vaø ngöôøi beânh vöïc ñöùc tin khoâng lay chuyeån, nhaát laø trong vieäc chieán ñaáu vôùi Beø roái Ario, laø göông saùng cho chuùng toâi.

 Caûm töôûng cuûa ñoaøn haønh höông caùc Nöõ Tu Con caùi Ñöùc Baø phuø hoä.

 Trong caùc ñoaøn haønh höông taïi Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh, coøn coù nhieàu ñoaøn haønh höông khaùc, trong soá naøy coù ñoaøn haønh höôûng goàm hoaøn toaøn caùc nöõ tu: 99 nöõ Tu Doøng Ñöùc Baø Phuø hoä (Saleùsiennes ) ñeàn töø Sicilia. Ñaïi dieän cho chò em, Sô Valeria noùi vôùi phoùng vieân Nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" nhö sau: Chuùng toâi thaät haïnh phuùc vì ñöôïc ñeán ñaây. Toâi nghó raèng söï hieän dieän cuûa chuùng toâi coù theå laø moät chöùng taù quan troïng: saùng nay, luùc chuùng toâi ñeán kính vieáng Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, roài luùc naøy ñaây , chuùng toâi böôùc qua Cöû Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh, daân chuùng nhìn chuùng toâi vôùi nhieàu ngaïc nhieân.

 Vôùi tuoåi xuaân xanh, tính ñôn sô, söï haêng say, Sô Valeria keå laïi nieàm vui ñöôïc hieán daâng cuoäc ñôøi cho Chuùa Kitoâ. Sô keå: Luùc toâi 10 tuoåi, moät linh muïc noùi vôùi toâi: Con seõ trôû neân moät ôn lôùn lao cho ngöôøi khaùc. Ñaây nhö laø lôøi baùo tröôùc cho toâi. Luùc 17 tuoåi, toâi quyeát ñònh seõ trôû neân moät nöõ tu; roài luùc 21 tuoåi, öôùc voïng cuûa toâi ñaõ thaønh moät thöïc taïi. Toâi daïy hoïc trong 10 naêm taïi caùc truôøng Tieåu hoïc; sau ñoù, beà treân cho toâi ñi hoïc theâm; toâi ghi teân vaøo Phaân Khoa vaên chöông. Ban ñaàu toâi nghó ñaây laø moät moâi tröôøng oàn aøo, moâi tröôøng cuûa moät ñaïi hoïc, xa nhaø vaø xa caùc chò em trong doøng. Nhöng traùi laïi, toâi ñaõ khaùm ra raèng: chuùng toâi thöïc laø anh chò em vôùi nhau; caùc sinh vieân tuï hoïp chung quanh toâi , hoï tìm toâi, hoï noùi ñeán caùc vaán ñeà cuûa hoï... Toâi nghó ngay raèng: ñoái vôùi giôùi treû coù theå vaø phaûi laøm raát nhieàu cho hoï, ñeå giuùp hoï thoaùt khoûi nhöõng baát an cuûa cuoäc ñôøi, thoaùt khoûi nhöõng côn khuûng, thoaùt khoûi nhöõng troáng roãng trong con ngöôøi cuûa hoï. Gaàn guõi giôùi treû cuõng nhö caùc ngöôøi giaø laõo, toâi khoâng bao giôø gaëp khoù khaên, khoâng coù söï caùch bieät giöõa caùc theá heä, khi chuùng ta cuøng theo ñuoåi moät muïc tieâu.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page