Caùc ñoaøn haønh höông
kính vieáng Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï
"Tình Yeâu Thieân Chuùa" (Divino Amore)
ñeã laõnh ôn toaøn xaù

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc ñoaøn haønh höông kính vieáng Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï "Tình Yeâu Thieân Chuùa" (Divino Amore), ñeã laõnh ôn toaøn xaù.

 Ngoaøi boán Ñeàn thôø Caû ôû Roma, ngöôøi haønh höông coøn ñöôïc laõnh ôn toaøn xaù taïi hai nôi thaùnh khaùc nöõa: Ñeàn thôø Thaùnh giaù Jerusalem", naèm keá beân Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano. Trong Ñeàn thôø Thaùnh Giaù naøy, coù giöõ moät phaàn goã thaät cuûa Thaùnh Giaù Chuùa, do Thaùnh Nöõ Helena, Hoaøng haäu, thaân maãu Hoaøng ñeá Constantino, ñaõ ñem töø Jerusalem veà Roma. Thaùnh Nöõ cho xaây caát moät Ñeàn thôø huy hoaøng, ñeå giöõ di tích thaùnh quan troïng naøy. Töø ñoù tôùi nay, Ñeàn thôø Thaùnh Giaù trôû neân ñieåm haønh höông khoâng theå boû qua ñoái vôùi caùc caùc tín höõu ñeán kính vieáng Roma, caùch rieâng trong Naêm Thaùnh naøy.

 Moät Ñeàn thaùnh khaùc cuõng ñöôïc keå vaøo soå caùc nôi haønh höông trong Naêm Thaùnh laø Ñeàn thôø kính Ñöùc Meï vôùi töôùc hieäu "Tình yeâu Thieân Chuùa", naèm caùch Roma khoaûng 20 caây soá veà phía nam. Beân caïnh ñeàn thôø nhoû beù coù töø laâu ñôøi, moät nhaø thôø lôùn, vôùi kieán truùc toái taân, ñaõ ñöôïc ngöôøi daân Roma xaây caát, ñeå thöïc hieän lôøi khaán höùa vôùi Ñöùc Me,ï vì Ngöôøi ñaõ che chôû Thaønh Roma khoûi caùc vuï taøn phaù trong ñeä nhò theá chieán (1939-1945). Ñaàu thaùng baåy naêm 1999, nhaø thôø môùi ñaõ ñöôïc ÑTC laøm leã thaùnh hieán. Ngöôøi daân Roma vaãn ñeán caàu nguyeän taïi Ñeàn Thaùnh naøy, caùch rieâng vaøo caùc ngaøy Chuùa nhaät. Trong Naêm Thaùnh, caùc ñoaøn haønh huông, khoâng nhöõng ngöôøi daân Roma, ngöôøi YÙ, nhöng coøn coù nhieàu ñoaøn haønh höông töø caùc nöôùc khaùc cuõng ñeán kính vieáng Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï "Tình Yeâu Thieân Chuùa" (Divino Amore), ñeã laõnh ôn toaøn xaù.

 Coâ Paola, thuoäc ñoaøn haønh höông Grottaferrata, goàm 400 ngöôøi, ñeán kính vieáng Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï "Tình Yeâu Thieân Chuùa (Divino Amore), ñaõ keå laïi söï an vui thieâng lieâng coâ caûm nghieäm trong taâm hoàn, sau cuoäc ñi boä meät nhoïc treân quaõng ñöôøng daøi hôn 30 caây soá. Coâ noùi: Ñaây laø moät cuoäc ñi boä daøi vaø meät nhoïc. Nay toâi ñang ngoài nghæ taïi chính nôi Ñöùc Meï ñaõ laøm pheùp laï ñaàu tieân taïi ñaây. Ñaây laø laàn thöù nhaát toâi tham döï cuoäc haønh höông ñi boä nhö vaäy. Ñaây laø moät kinh nghieäm quan troïng. Nhöõng meät nhoïc theå xaùc cuõng nhö tinh thaàn cuûa cuoäc ñôøi ñöôïc theå hieän trong chuyeán ra ñi vaát vaû naøy. Nhöng toâi nghó raèng: sau nhöõng meät nhoïc, khoù khaên cuûa cuoäc ñôøi, chaén chaén seõ ñöôïc Thieân Chuùa thöôûng coâng. Treân con ñöôøng daøi vaø meät nhoïc naøy, coù nhieàu luùc toâi bò caùm doã ngöøng laïi vaø leân xe . Nhuõng toâi nghó raèng, cuoäc ñôøi vôùi nhöõng coá gaéng vaø hy sinh môùi laø cuoäc ñôøi coù yù nghóa. Tö töôûng naøy ñaõ thuùc ñaåy toâi tieáp tuïc tieán böôùc. Khi vöøa tôùi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Tình yeâu Thieân Chuùa (Divino Amore), thì caùc meät nhoïc vaø nhöõng caùm doã kia bieán maát. Taâm hoàn trôû neân nheï nhaøng. Caùc vaát vaû tröôùc ñaây ñöôïc thay theá baèng nieàm an vui, bình thaûn. Ñaây laø phaàn thöôûng töùc khaéc cuûa Chuùa ban cho nhöõng ai bieát hy sinh queân mình, ñeå bieåu loä loøng yeâu meán ñoái vôùi Ngöôøi. Chuùa khoâng chòu thua loøng quaûng ñaïi cuûa con caùi Ngöôøi. Thaät nhö vaäy. Luùc naøy ñaây, vôùi taâm hoàn an vui vaø ñöùc tin ñöôïc soáng laïi, toâi ngoài nghæ beân Meï vaø taï ôn Ngöôøi. Meï ñaõ daïy chuùng ta raèng chính vì söï ñau khoå vaø vaát vaû, cuoäc ñôøi chuùng ta coù theå laõnh nhaän ñöôïc nhieàu an uûi vaø bình thaûn hôn.

 Nhöõng lôøi cuûa coâ Paola mang nhieàu yù nghóa hôn nöõa, vì ñöôïc noùi leân trong cuoäc haønh höông vaøo ngaøy thöù hai, moàng 1 thaùng 5, Ngaøy quoác teá Lao ñoäng vaø Ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi Lao coâng, cuûa taát caû caùc tín höõu, haèng ngaøy daâng leân Chuùa coâng vieäc laøm vaø meät nhoïc, ñoàng thôøi goùp phaàn vaøo vieäc nuoâi soáng chính baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi, theo göông Chuùa taïo döïng trôøi ñaát, vaïn vaät trong saùu ngaøy vaø nghæ ngôi ngaøy thöù baåy; theo göông Chuùa Gieâsu, Thieân Chuùa thaät bôûi Thieân Chuùa thaät, nhaäp theå laøm ngöôøi, ñaõ choïn ñôøi soáng lao coâng vaát vaû trong gia ñình Nagiaret.

 Cuõng taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Tình Yeâu Thieân Chuùa, coøn coù nhieàu anh chò em thôï thuyeàn khaùc, lôïi duïng ngaøy nghæ leã, ñeå ñeán haønh höông taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï laõnh ôn toaøn xaù Naêm Thaùnh. Anh Cleno ñeán töø Nettuno, caùch Ñeàn Thaùnh khoaûng 40 caây soá, noùi vôùi phoùng vieân nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" (L'Osservatore Romano) raèng : Trong nhöõng thaùng tôùi ñaây nhieàu baø con cuûa toâi töø Hoa kyø tôùi Roma, ñeå haønh höông Naêm Thaùnh. Ñaây laø cô hoäi raát toát ñeïp ñeå gaëp laïi nhau. Toaøn xaù cuûa toâi, toâi ñaõ laøm roài; nhö vaäy toâi coù thì giôø nhieàu hôn ñeå höôùng daãn caùc baø con naøy. Giaûng hoøa vôùi Thieân Chuùa, vôùi anh chò em mình, ñoái vôùi toâi, coøn coù yù nghóa laø taùi khaùm phaù nieàm vui cuûa caùc giaù trò vaø tình yeâu meán gia ñình.

 Anh Fabrizio, thuoäc ñoaøn höôùng ñaïo sinh coâng giaùo, töø Ancona (mieàn trung-ñoâng nöôùc YÙ), ñeán Roma haønh höông Naêm Thaùnh, keå laïi vôùi phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano, trong luùc anh kính vieáng Ñeàn thôø Thaùnh Giaù Jerusalem, nhö sau:

 Vieäc haønh höông ñoái vôùi moät höôùng ñaïo sinh laø moät kinh nghieäm thieát yeáu cuûa ñôøi soáng. Con ñöôøng phaùt trieån baûn thaân cuûa ngöôøi höôùng ñaïo ñöôïc ñeà nghò cho giôùi treû cuûa Toå chöùc naøy döïa treân vieäc khaùm phaù caùc giaù trò veà con ngöôøi vaø veà Thieân Chuùa. Con ñöôøng naøy ñöôïc ñaåy maïnh bôûi chính vieäc haønh höông Naêm Thaùnh. Thöïc söï Ñaïi Toaøn xaù bao goàm nhieàu yeáu toá ñaëc bieät laøm thaønh nhöõng khía caïnh chính cuûa ñôøi soáng ngöôøi höôùng ñaïo, chaúng haïn nhöõng kinh nghieäm cuûa caùc chuyeán ra ñi taäp theå, vieäc caàu nguyeän chung vaø nhöõng vieäc coù tính caùch nhaân ñaïo... Vì theá, chuùng toâi ñi boä suoát ngaøy, ñeå ñeán caùc Ñeàn thôø vaø caùc ñieåm haønh höông chính cuûa Naêm Thaùnh. Ñaây chính laø con ñöôøng cuûa phaùt trieån con ngöôøi vaø con ngöôøi Kitoâ.

 Anh Fabrizio keå tieáp nhö sau: Böôùc qua Cöûa Thaùnh, bieåu hieäu cuûa vieäc trôû laïi vaø caàu nguyeän chung, tröôùc di tích Thaùnh Giaù Chuùa Gieâsu, chöùng taù cuûa cuoäc Töû Naïn vaø hy sinh cuûa Ngöôøi, ñoái vôùi chuùng toâi, taát caû giuùp vaøo vieäc cuûng coá ñöùc tin cuûa moãi moät tín höõu Kitoâ. Phaàn lôùn thì giôø cuûa chuùng toâi, höôùng ñaïo sinh, ñöôïc daønh cho vieäc hoïc hoûi giaùo lyù, daïy giaùo lyù cho ngöôøi khaùc, caùch rieâng cho caùc em nhoû trong ñoaøn, vaø daønh cho caùc hoaït ñoäng baùc aùi. Vì theá, ñoái vôùi chuùng toâi, Toaøn xaù khoâng chæ giôùi haïn trong thôøi gian moät naêm; nhöng keùo daøi caû cuoäc ñôøi. Naêm Thaùnh laø cô hoäi thuaän tieän ñeå thuùc ñaåy chuùng toâi daán thaân theâm hôn nöõa. Chuùng toâi ñaõ coù dòp kính vieáng caùc nôi thaùnh vaø trong luùc naøy ñaây caàu nguyeän tröôùc Thaùnh Giaù Chuùa Gieâsu: moät ôn ñaëc bieät cho chuùng toâi. Taát caû khuyeán khích chuùng toâi yeâu meán Chuùa hôn vaø yeâu thöông tha nhaân.

 Chuoâng baùo hieäu giôø caàu nguyeän. Anh Fabrizio töø giaõ phoùng vieân, ñeå cuøng vôùi caùc baïn thoâng coâng giôø haùt kinh phuïng vuï vôùi caùc Ñan só Xitoâ, phuï traùch Ñeàn thôø Thaùnh giaù.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page