ÑTC tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông
cuûa caùc Hoäi thöông xoùt nöôùc YÙ
vaø cuûa Hoäi caùc ngöôøi hieán maùu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma: ÑTC tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông cuûa caùc Hoäi thöông xoùt nöôùc YÙ vaø cuûa Hoäi caùc ngöôøi hieán maùu.

 a) ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông - Vatican - 29.4.2000 - Tröa thöù baåy 29.4.2000, taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC tieáp chung ñoaøn haønh höông giaùo phaän Avellino (mieàn Nam nöôùc YÙ) goàm hôn 5 ngaøn ngöôøi, do Ñöùc Cha Antonio Forte, giaùm muïc giaùo phaän höôùng daãn. Tröôùc buoåi tieáp kieán chung, ñoaøn haønh höông ñaõ qua Cöûa Thaùnh vaø caàu nguyeän beân Moä Thaùnh Pheâroâ Toâng ñoà.

 Cuøng tham döï buoåi tieáp kieán chung naøy coøn coù ñoaøn haønh höông cuûa caùc Hoäi thöông xoùt nöôùc YÙ vaø cuûa Hoäi caùc ngöôøi hieán maùu.

 b) Moät cuoäc haønh höông maïo hieåm: ñi boä 120 caây soá töø Viterbo ñeán Roma - Ñoaøn haønh höông cuûa giaùo xöù Thaùnh Barbara vaø Donato quyeát ñònh ñi boä 120 caây soá töø Viterbo ñeán Roma. Khôûi haønh saùng thöù hai sau leã Phuïc sinh (24.4.2000) vaø tôùi Roma sau hai ngaøy ñi boä. Nhö vaäy moãi ngaøy ñoaøn ñaõ ñi tôùi 60 caây soá.

 Ñöôïc phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano phoûng vaán trong Ñeàn thôø Ñöùc Baû Caû ôû Roma, ngaøy 27.4.2000, moät thanh nieân trong phaùi ñoaøn haønh höông keå laïi raèng: Vôùi cuoäc ra ñi khaùc thöôøng naøy, toâi coù caûm giaùc nhö ñaõ thöïc hieän moät cuoäc haønh höông thöïc söï, nhö caùc ngöôøi haønh höông thôøi xöa. Khi tôùi Roma, moät söï caûm ñoäng maïnh meõ ñaõ laøm cho toâi hieåu roõ nhöõng lyù do cuûa cuoäc haønh höông cuûa toâi, moät cuoäc haønh höông maø ban ñaàu toâi do döï raát nhieàu.

 Tham döï cuoäc haønh höông maïo hieåm naøy coù ngöôøi lôùn thuoäc caû hai phaùi nam, nöõ vaø caû thanh thieáu nieân nöõa. Moãi ngöôøi ñeàu bieåu loä söï vui möøng vì ñaõ coù can ñaûm thöïc hieän moät cuoäc ra ñi maïo hieåm, nhöng mang yù nghóa saâu xa, hôïp tinh thaàn Naêm Thaùnh: hy sinh. Moãi ngaøy ñoaøn phaûi ñi boä 10 tieáng ñoàng hoà. Ban ñeâm nguû troï taïi hai giaùo xöù vaø nguû trong bao vaûi mang theo saün. Tuy raát meät nhoïc, nhöng moïi ngöôøi ñeàu vui möøng veà coâng vieäc ñaõ laøm. Cha sôû keå laïi vôùi phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano nhö sau: Chuùng toâi giuùp ñôõ nhau trong luùc gaëp khoù khaên vaø meät nhoïc. Chuùng toâi an uûi nhau vaø cuøng chia seû söï meät nhoïc cuûa nhau. Vaøo moãi buoåi chieàu, coù ngöôøi trong ñoaøn phaøn naøn vaø coù yù ñònh khoâng tieáp tuïc haønh trình nöõa. Nhöng ban saùng luùc thöùc daäy, moïi ngöôøi laïi thaáy phaán khôûi tieáp tuïc, khoâng coøn noùi ñeán vieäc giaùn ñoaïn nöõa.

 Cha sôû noùi tieáp: Quyeát ñònh ñi boä quaõng ñöôøng daøi nhö vaäy phaùt xuaát bôûi öôùc muoán soáng moät kinh nghieäm maïnh meõ vaø quyeát ñònh tieán treân con ñöôøng trôû laïi, canh taân thieâng lieâng, baèng ñau khoå vaø hy sinh, theo muïc ñích cuûa Naêm Thaùnh, ñeå ñöôïc laõnh ôn ñaïi xaù. Em nhoû nhaát trong ñoaøn haønh höông teân laø Andrea, môùi 14 tuoåi. Em noùi tieáp Cha sôû cuûa em nhö sau: Cuoäc haønh höông naøy thöïc laø meät nhoïc, nhöng ñoàng thôøi raát yù nghóa vaø toát ñeïp. Hoâm qua, luùc ñeán Roma, chuùng toâi meät nhieàu, meät laõ ngöôøi ñi. Nhöng khi thaáy Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, taát caû meät nhoïc, ñau ñôùn ñeàu bieán maát.

 Nhöõng cuoäc haønh höông ñi boä töø Phaùp ñeán Roma (hôn moät ngaøn caây soá), töø Torino ñeán Roma (793 caây soá), töø mieàn Toscana ñeán Roma (300 caây soá) v.v... trong theá kyû cuûa nhöõng tieán boä, ñuû moïi tieän nghi naøy, thaät laø moät göông hy sinh raát ñaùng ca ngôïi, caûm phuïc vaø cuõng laø tieáng caûnh caùo nhöõng ai, caùch rieâng ngöôøi coâng giaùo, hieän ñang soáng xa laï vôùi giaùo huaán cuûa Chuùa Kitoâ: "Ai muoán theo Ta, haõy töï boû mình, vaùc thaùnh giaù haèng ngaøy vaø theo Ta". Khoâng coù hy sinh, khoâng coù ñau khoå, seõ khoâng coù vinh quang. Göông saùng cuûa caùc Thaùnh vaø cuûa anh chi em ta ngay tröôùc maét, thuùc ñaåy chuùng ta soáng maïnh meõ tinh thaàn xaùm hoái vaø canh taân trong Naêm Thaùnh naøy. Ñaây laø nhöõng vieân gaïch goùp vaøo coâng vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi vaø moät theá giôùi toát ñeïp hôn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page